Search result for

imaginable

(30 entries)
(0.04 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imaginable-, *imaginable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imaginable[ADJ] ที่สามารถนึกภาพได้, See also: เท่าที่จะนึกออก, Syn. conceivable, thinkable, possible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imaginable(อิแมจ'จะนะเบิล) adj. เท่าที่จะนึกภาพได้,เท่าที่จะเป็นไปได้,เท่าที่จะคิดคะนึงได้., See also: imaginableness n. imaginably adv., Syn. unreal,visiionary,fanciful
unimaginable(ยูนิแมจ'จะนะเบิล) adj. สุดที่จะคนึงคิด,เข้าใจยาก,คาดคิดไม่ถึง,เป็นไปไม่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
imaginable(adj) ที่นึกฝันได้,เท่าที่จะเป็นไปได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have watched all of my colleagues and friends surpass me in every way imaginable, and within 18 months,ผมเห็นเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนของผมทุกคน เหนือกว่าผมทุกด้าน และภายใน 18 เดือน Bit by a Dead Bee (2009)
I used to help families through the worst pain imaginable.เพื่อช่วยเหลือครอบครัวต่างๆ ให้ผ่านพ้นความเจ็บปวด ที่แสนสุดบรรยาย Chapter Two 'Ink' (2009)
Like I was falling into the deepest, darkest hole imaginable.ฉันกลับรู้สึก หายใจไม่ออก พูดไม่มีเสียง ฉันกลับรู้สึก Legion (2010)
Positrons and electrons are the smallest particles imaginable, so the fact that you can see them explode with the naked eye gives you a hint of how much energy is being released.โพสิตรอนและอิเล็กตรอนเป็น อนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่ เพื่อให้ความจริงที่ว่าคุณสามารถ เห็นพวกเขาระเบิดได้ด้วยตาเปล่า จะช่วยให้คุณคำแนะนำของเท่า ใดพลังงานจะถูกปล่อยออกมา What Are We Really Made Of? (2010)
We've examined every stone imaginable.เราต้องดูรูป ที่เป็นหินทุกอัน The Eye of the Phoenix (2010)
See, you've had every chance and every excuse imaginable to do it, but yet you haven't.นายมีโอกาส และเหตุผลตั้งมากมายที่จะทำ แต่นายก็ไม่ Heart of Darkness (2012)
You have fallen in every way imaginable.นายสอบตกๆ ในทุกๆเรื่องที่คิดกันไว้ Reading is Fundamental (2012)
Except we picture the hottest guy imaginable.เรามาจินตนาการหนุ่มสุดฮอตกัน Valentine (2012)
You created an intelligence, a life, and then you ripped out its voice, locked it in a cage, and handed it over to the most laughably corrupt people imaginable.คุณสร้างปัญญาประดิษฐ์ ชีวิตหนึ่ง แล้วคุณก็ตัดความนึกคิดของมันออก The Contingency (2012)
But you have all the technological advantage imaginable and what do you bring me?แต่คุณมีเทคโนโลย เท่าที่จะเป็นข้อได้เปรียบ และสิ่งที่คุณนำมาให้ฉัน Paranoia (2013)
And when I see her, I feel the sweetest relief imaginable.และเมื่อผมเห็นเธอ ผมรู้สึกถึงจินตนาการที่หวานซึ้งที่สุด Alchemy (2013)
Greytrade is an online marketplace that has damn near every contraband imaginable.เกรย์เทรดเป็นตลาดออนไลน์ มีของเถื่อนขายทุกอย่าง อย่างที่คิดไม่ถึงเลยหล่ะ Out of the Frying Pan (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imaginableEvery imaginable means.
imaginableI have tried every means imaginable.
imaginableThis is the best play imaginable.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลือเชื่อ [X] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe   FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
เป็นไปได้[v.] (penpai dāi) EN: be possible ; be feasible ; that's possible   FR: être possible ; être concevable ; être imaginable ; être faisable ; être pensable ; c'est possible
เป็นไปไม่ได้[v.] (penpai mai dāi) EN: be impossible ; it's impossible   FR: être impossible ; être inimaginable ; c'est impossible

CMU English Pronouncing Dictionary
IMAGINABLE    IH2 M AE1 JH AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imaginable    (j) (i1 m a1 jh i n @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
考えられない[かんがえられない, kangaerarenai] (adj-i) unimaginable [Add to Longdo]
絶する[ぜっする, zessuru] (vs-s) to be unspeakable; to be unimaginable [Add to Longdo]
有り得べからざる[ありうべからざる, ariubekarazaru] (exp,adj-pn) impossible; unthinkable; unimaginable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imaginable \Im*ag"i*na*ble\, a. [L. imaginabilis: cf. F.
   imaginable.]
   Capable of being imagined; conceivable.
   [1913 Webster]
 
      Men sunk into the greatest darkness imaginable.
                          --Tillotson.
   -- {Im*ag"i*na*ble*ness}, n. -- {Im*ag"i*na*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imaginable
   adj 1: capable of being imagined; "that is one possible answer"
       [syn: {conceivable}, {imaginable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top