Search result for

wizard

(54 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wizard-, *wizard*, wizar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wizard[N] พ่อมด, See also: ผู้มีเวทมนตร์มายา, Syn. sorcerer, warlock, Ant. witch
wizard[N] ผู้เชี่ยวชาญหรือมีความสามารถอย่างมหัศจรรย์ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เซียน, Syn. adept, genius, prodigy, whiz, whiz kid
wizard[ADJ] เกี่ยวกับพ่อมด, Syn. wizardly
wizardly[ADJ] เกี่ยวกับพ่อมด, See also: ซึ่งมีลักษณะของพ่อมด, Syn. wizard
wizardry[N] ศาสตร์แห่งการใช้เวทมนตร์, See also: การใช้เวทมนตร์คาถา, Syn. sorcery, witchcraft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wizard(วิซ'เซิร์ด) n. พ่อมด,นักเล่นกล,นักวิทยากล,ผู้วิเศษ,ผู้ใช้เวทมนตร์คาถา,ผู้มีความชำนาญหรือความสามารถอย่างมหัศจรรย์ adj. เกี่ยวกับพ่อมด,เกี่ยวกับนักเล่นกล,ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์, See also: wizardlike adj., Syn. sorcerer
wizardly(วิซ'เซิร์ดลี) adv. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของพ่อมดหรือนักวิทยากล หรือผู้มีความสามารถอย่างมหัศจรรย์
wizardry(วิซ'เซิร์ดรี) n. วิทยากล,การเล่นกล,การใช้เวทมนตร์คาถา,เวทมนตร์คาถา,เสน่ห์,มารยา, Syn. magic,sorcery,black art

English-Thai: Nontri Dictionary
wizard(n) พ่อมด,นักมายากล,ผู้วิเศษ,ผู้มีเวทมนตร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even when I told him I was a wizard, he still couldn't see it.ขนาดผมบอกว่าผมเป็นพ่อมด เค้ายังดูไม่ออกเลย The Mark of Nimueh (2008)
The Wizard of Oz.มหัศจรรย์แห่งออซ Babylon A.D. (2008)
Wizard.เจ้าเพี้ยน It's a Terrible Life (2009)
- You ready? - Hit it, Mr. Wizard. Oh!meaw2408, Trata Fallen Idols (2009)
Hit it, Mr. Wizard.กดเลย คุณผู้วิเศษ หมูได้ที่แล้ว I Believe the Children Are Our Future (2009)
I included the details of everyone we suspect of consorting with wizards, witches, or druids.ข้ารวบรวมข้อมูลของทุกคนที่น่าสงสัยที่มีความเกี่ยวพันกัน กับพ่อมด แม่มด พวกดูอิด The Nightmare Begins (2009)
It's the same wizard blue that i see in your eye, brit-Ta."It's the same wizard blue that i see in your eye, brit-Ta." Social Psychology (2009)
- you tell me my future right now, you evil wizard!เธอบอกอนาคตฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะ พ่อมดปีศาจ! Debate 109 (2009)
So well, I've deceived one of the greatest wizards of all time.ดีมาก จนสามารถตบตา พ่อมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนี่งได้เลย Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Dumbledore is a great wizard. Only a fool would question it.ดัมเบิลดอร์เป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ มีแต่คนโง่ที่จะไม่เชื่อ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Did I know I'd just met the most dangerous dark wizard of all time?ฉันรู้รึเปล่าว่าเพิ่งเจอกับ พ่อมดฝ่ายมืดที่อันตรายที่สุดหรอ? Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
When I first met Mr. Riddle, he was a quiet albeit brilliant, boy committed to becoming a first-rate wizard.ครั้งแรกที่ฉันพบ คุณริดเดิ้ล เขาเงียบขรึม แต่ฉลาดมาก แทบจะเรียกได้ว่า เป็นอันดับต้นๆ ของผู้วิเศษ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wizardHis handling of the ball borders on wizardry.
wizardSo, was there a time when you were a wizard, too?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซียน[N] immortal of Chinese stories, See also: wizard, Syn. ผู้วิเศษ, Example: กว่าจะสำเร็จเป็นเซียนต้องบำเพ็ญความดีมากมาย, Count unit: ตน, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อพ่อมด[n. exp.] (phīseūa phø mot) EN: Wizard   
พ่อมด[n.] (phømot) EN: wizard   FR: magicien [m] ; sorcier [m]
ผู้วิเศษ[n.] (phūwisēt) EN: magician ; conjuror ; sorcerer ; wizard ; wonder-worker   FR: magicien [m] ; sorcier [m]
เสียน[n.] (sīen) EN: wizard   FR: magicien [m] ; magicienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WIZARD    W IH1 Z ER0 D
WIZARDS    W IH1 Z ER0 D Z
WIZARDRY    W IH1 Z ER0 D R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wizard    (n) (w i1 z @ d)
wizards    (n) (w i1 z @ d z)
wizardry    (n) (w i1 z @ d r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prima; famos {adj}wizard [Br.] [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィザードリー[, uiza-dori-] (n) {comp} Wizardry [Add to Longdo]
ウイザード;ウィザード;ヴィザード;ウィザァド[, uiza-do ; uiza-do ; viza-do ; uizaado] (n) wizard [Add to Longdo]
トレーニングウィザード[, tore-ninguuiza-do] (n) training wizard [Add to Longdo]
鬼才[きさい, kisai] (n) wizard; genius; great talent; (P) [Add to Longdo]
神仙;神僊[しんせん, shinsen] (n) (1) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); Taoist immortal; supernatural being; (2) (See 十二律,無射) (in Japan) 11th note of the ancient chromatic scale (approx. C) [Add to Longdo]
神仙思想[しんせんしそう, shinsenshisou] (n) Shenxian thought (ancient Chinese folk belief in the existence of mountain wizards) [Add to Longdo]
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique [Add to Longdo]
[せんと;セント(P), sento ; sento (P)] (n) hermit; wizard [Add to Longdo]
仙客[せんかく, senkaku] (n) (1) (obsc) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); (2) (See 鶴) crane [Add to Longdo]
仙術[せんじゅつ, senjutsu] (n) wizardry; secret of immortality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巫师[wū shī, , / ] wizard; magician [Add to Longdo]
男巫[nán wū, ㄋㄢˊ , ] wizard; warlock [Add to Longdo]
[xí, ㄒㄧˊ, / ] wizard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィザードリー[ういざーどりー, uiza-dori-] Wizardry [Add to Longdo]
ウィザード[ういざーど, uiza-do] Wizard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wizard \Wiz"ard\, a.
   1. Enchanting; charming. --Collins.
    [1913 Webster]
 
   2. Haunted by wizards.
    [1913 Webster]
 
       Where Deva spreads her wizard stream. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wizard \Wiz"ard\, n. [Probably from wise + -ard.]
   1. A wise man; a sage. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       See how from far upon the eastern road
       The star-led wizards [Magi] haste with odors sweet!
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. One devoted to the black art; a magician; a conjurer; a
    sorcerer; an enchanter.
    [1913 Webster]
 
       The wily wizard must be caught.    --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wizard
   adj 1: possessing or using or characteristic of or appropriate
       to supernatural powers; "charming incantations"; "magic
       signs that protect against adverse influence"; "a magical
       spell"; "'tis now the very witching time of night"-
       Shakespeare; "wizard wands"; "wizardly powers" [syn:
       {charming}, {magic}, {magical}, {sorcerous},
       {witching(a)}, {wizard(a)}, {wizardly}]
   n 1: someone who is dazzlingly skilled in any field [syn: {ace},
      {adept}, {champion}, {sensation}, {maven}, {mavin},
      {virtuoso}, {genius}, {hotshot}, {star}, {superstar},
      {whiz}, {whizz}, {wizard}, {wiz}]
   2: one who practices magic or sorcery [syn: {sorcerer},
     {magician}, {wizard}, {necromancer}, {thaumaturge},
     {thaumaturgist}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 wizard
  n.
 
   1. Transitively, a person who knows how a complex piece of software or
   hardware works (that is, who {grok}s it); esp. someone who can find and fix
   bugs quickly in an emergency. Someone is a {hacker} if he or she has
   general hacking ability, but is a wizard with respect to something only if
   he or she has specific detailed knowledge of that thing. A good hacker
   could become a wizard for something given the time to study it.
 
   2. The term ?wizard? is also used intransitively of someone who has
   extremely high-level hacking or problem-solving ability.
 
   3. A person who is permitted to do things forbidden to ordinary people; one
   who has {wheel} privileges on a system.
 
   4. A Unix expert, esp. a Unix systems programmer. This usage is well enough
   established that ?Unix Wizard? is a recognized job title at some
   corporations and to most headhunters.
 
   See {guru}, {lord high fixer}. See also {deep magic}, {heavy wizardry},
   {incantation}, {magic}, {mutter}, {rain dance}, {voodoo programming}, {wave
   a dead chicken}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top