ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

implicit

IH2 M P L IH1 S AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implicit-, *implicit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
implicit(adj) ซึ่งบอกเป็นนัย, Syn. inferable, inherent, tacit
implicit(adj) ไร้ข้อกังขา, See also: โดยไม่ต้องสงสัย, Syn. certain, unquestioning
implicitly(adv) อย่างเป็นนัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implicit(อิมพลิส' ซิท) adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน., See also: implicitly adv. implicitness, implicity n., Syn. absolute, implied
simplicity(ซิมพลิส'ซิที) n. ความง่าย ๆ ,ความเรียบ ๆ ,ความไม่สลับซับซ้อน,ความเข้าใจได้ง่าย,ความชัดเจน,ความตรงไปตรงมา,ความมีใจซื่อ,ความจริงใจ,ความไม่มีใจคิดโกง,ความไม่หรูหรา,ความไม่มีอะไร,ความด้อยปัญญาหรือประสบการณ์, Syn. easiness

English-Thai: Nontri Dictionary
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า
simplicity(n) ความเรียบ,ความง่าย,ความชัดเจน,ความจริงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implicitโดยปริยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
implicit differentiationการหาอนุพันธ์โดยปริยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
implicit functionฟังก์ชันโดยปริยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It gives the whole thing a very "Turing" feel since people's ratings of the pictures will be more implicit than, say, choosing a number to represent each person's hotness,มันให้ความรู้สึกเป็น"พิธีการ"กว่า เพราะคะแนนที่คนโหวต มันเห็นภาพชัดเจน มากกว่าให้เลือกตัวเลข แทนความสวยของแต่ละคน The Social Network (2010)
Sleeping together? Sorry, I thought that was implicit in my disgust.ร่วมเตียงกัน โทษที ฟังดูมีเลศนัย Doctor Strange (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
implicitWe had an implicit agreement that we would support each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นนัย(adv) implicitly, See also: tacitly, insinuatingly, Syn. โดยปริยาย, ใบ้, แย้มพราย, Ant. ชัดแจ้ง, โต้งๆ, Example: ตำรวจกล่าวเป็นนัยว่าการสอบสวนคดีเริ่มคืบหน้าไปบ้างแล้ว
โดยนัย(adv) implicitly, Syn. แฝง, Ant. โดยชัดเจน, Example: การแสดงออกของฝ่ายค้านมีความหมายโดยนัย
โดยปริยาย(adv) implicitly, See also: unquestioningly, tacitly, Example: ผู้ต้องหาหนีออกจากคุก ตำรวจที่อยู่เวรจึงต้องรับผิดชอบโดยปริยาย
ปริยาย(adv) by implication, See also: implicitly, indirectly, Syn. อ้อม, โดยนัย, Example: เขากล่าวโดยปริยายว่าเขาจะสมัครเข้ารับแต่งตั้ง
โดยอ้อม(adv) indirectly, See also: implicitly, between the lines, Ant. โดยตรง, Example: นิทานพื้นเมืองมีเพื่อจะสั่งสอนอบรมโดยอ้อมแก่ชาวบ้านซึ่งมีพื้นภูมิรู้เพียงน้อยนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยนัย[dōi nai] (adv) EN: implicitly
โดยปริยาย[dōi pariyāi] (adv) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense  FR: implicitement
ปริยาย[pariyāi] (adv) EN: by implication ; implicitly ; indirectly  FR: implicitement ; tacitement

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLICIT IH2 M P L IH1 S AH0 T
IMPLICITLY IH2 M P L IH1 S AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implicit (j) ˈɪmplˈɪsɪt (i1 m p l i1 s i t)
implicitly (a) ˈɪmplˈɪsɪtliː (i1 m p l i1 s i t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含蓄[hán xù, ㄏㄢˊ ㄒㄩˋ, ] implicit, #14,733 [Add to Longdo]
韵味[yùn wèi, ㄩㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] implicit charm in rhyme or sound; hinted appeal; interest, #14,755 [Add to Longdo]
涵蓄[hán xù, ㄏㄢˊ ㄒㄩˋ, ] implicit; unspoken meaning, #205,675 [Add to Longdo]
隐函数[yǐn hán shù, ㄧㄣˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] implicit function, #229,522 [Add to Longdo]
因变量[yīn biàn liàng, ㄧㄣ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] implicit variable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
でもない[demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
シンプリシティー[shinpurishitei-] (n) simplicity [Add to Longdo]
暗に[あんに, anni] (adv) implicitly; (P) [Add to Longdo]
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] (n) {comp} implicit declaration [Add to Longdo]
暗黙[あんもく, anmoku] (n,adj-no) tacit; implicit; (P) [Add to Longdo]
暗黙アドレシング[あんもくアドレシング, anmoku adoreshingu] (n) {comp} implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙アドレス指定[あんもくアドレスしてい, anmoku adoresu shitei] (n) {comp} implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙的[あんもくてき, anmokuteki] (adj-na) {comp} implicit [Add to Longdo]
暗黙的引用仕様[あんもくてきいんようしよう, anmokutekiinyoushiyou] (n) {comp} implicit interface [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] implicit declaration [Add to Longdo]
暗黙[あんもく, anmoku] implicit (a-no) [Add to Longdo]
暗黙アドレシング[あんもくアドレシング, anmoku adoreshingu] implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙アドレス指定[あんもくアドレスしてい, anmoku adoresu shitei] implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙的[あんもくてき, anmokuteki] implicit [Add to Longdo]
暗黙的引用仕様[あんもくてきいんようしよう, anmokutekiinyoushiyou] implicit interface [Add to Longdo]
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] implicit scope terminator [Add to Longdo]
暗黙変換[あんもくへんかん, anmokuhenkan] implicit conversion [Add to Longdo]
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Implicit \Im*plic"it\, a. [L. implicitus, p. p. of implicare to
   entwine, entangle, attach closely: cf. F. implicite. See
   {Implicate}.]
   1. Infolded; entangled; complicated; involved. [Obs.]
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       In his woolly fleece
       I cling implicit.           --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Tacitly comprised; fairly to be understood, though not
    expressed in words; implied; as, an implicit contract or
    agreement. --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Resting on another; trusting in the word or authority of
    another, without doubt or reserve; unquestioning;
    complete; as, implicit confidence; implicit obedience.
    [1913 Webster]
 
       Back again to implicit faith I fall. --Donne.
    [1913 Webster]
 
   {Implicit function}. (Math.) See under {Function}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 implicit
   adj 1: implied though not directly expressed; inherent in the
       nature of something; "an implicit agreement not to raise
       the subject"; "there was implicit criticism in his
       voice"; "anger was implicit in the argument"; "the oak is
       implicit in the acorn" [syn: {implicit}, {inexplicit}]
       [ant: {explicit}, {expressed}]
   2: being without doubt or reserve; "implicit trust" [syn:
     {implicit}, {unquestioning}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top