ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปริยาย

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปริยาย-, *ปริยาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริยาย[ADV] by implication, See also: implicitly, indirectly, Syn. อ้อม, โดยนัย, Example: เขากล่าวโดยปริยายว่าเขาจะสมัครเข้ารับแต่งตั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริยาย(ปะริ-) น. อย่าง, ทาง, หนทาง
ปริยายการกล่าวอ้อมค้อม, นัยทางอ้อม, ตรงข้ามกับ นิปริยาย คือ อย่างตรง
ปริยายการสอน, การเล่าเรื่อง.
ปริยาย(ปะริ-) ว. อ้อม
ปริยายเจตนากระทำที่มิได้แสดงออกอย่างชัดแจ้งแต่อนุมานได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Professionally, anyway.ต้องเลิกอาชีพนี้ไปโดยปริยาย The Bodyguard (1992)
It's a defense mechanism, all right?มันเป็นไปเองโดยปริยายเข้าใจไหม Good Will Hunting (1997)
That's why we came to naturally become friends.นั่นก็เลยทำให้เรากลายมาเป็นเพื่อนกันโดยปริยาย 5 Centimeters Per Second (2007)
- By default.-โดยปริยาย August: Osage County (2013)
Look, Spencer, if you throw this all out there, your many attractive qualities might be overshadowed.ฟังนะ สเปนเซอร์ ถ้าเธอกระจายเรื่องนี้ออกไป , ประสิทธิภาพที่น่าดึงดูดของเธอทั้งหมด อาจจะถูกกลบไปโดยปริยาย Turn of the Shoe (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปริยาย[adv.] (pariyāi) EN: by implication ; implicitly ; indirectly   FR: implicitement ; tacitement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
tacit(แทส'ซิท) adj. เงียบ,ไม่พูดอะไร,รู้แก่ใจ,โดยปริยาย,อย่างนัย ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า
tacit(adj) เงียบ,โดยปริยาย,อย่างมีนัย,รู้แก่ใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top