ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tacit

T AE1 S IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tacit-, *tacit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tacit(adj) เป็นนัย, See also: ซึ่งรู้อยู่แก่ใจ, ซึ่งเข้าใจโดยไม่ต้องพูด, Syn. implicit, unexpressed, unspoken, Ant. expressed
tacitly(adv) โดยปริยาย, See also: อย่างเงียบๆ, เป็นนัยๆ
taciturn(adj) เงียบขรึม, See also: ขรึม, เงียบ, ซึ่งไม่ค่อยพูด, Syn. quiet, silent, uncommunicative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tacit(แทส'ซิท) adj. เงียบ,ไม่พูดอะไร,รู้แก่ใจ,โดยปริยาย,อย่างนัย ๆ
taciturn(แทส'ซิเทิร์น) adj. เงียบขรึม,พูดน้อย,เงียบ., See also: taciturnity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tacit(adj) เงียบ,โดยปริยาย,อย่างมีนัย,รู้แก่ใจ
taciturn(adj) ขรึม,เงียบๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tacitโดยปริยาย, โดยนัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tacit acceptanceการยอมรับโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tacit admissionการยินยอมโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tacit dedicationการยกให้โดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tacit hypothecationการจำนองโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tacit lawกฎหมายโดยนัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tacit relocationการต่อสัญญาโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tacit renewal clauseข้อกำหนดการต่ออายุกรมธรรม์โดยนัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tacit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายใน, ความรู้ฝังลึก, Example: เป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ สื่อสารออกมาเป็นลายลักษณ์อัีกษรได้ยาก เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oska's tacit permission with the known plagiarized song:เพลงของออสก้าได้รับอนุญาตอย่างมีนัยกับผลงานเพลงคัดลอกที่รู้จักกัน : Episode #1.14 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tacitThe English are a taciturn people.
tacitThere must have been a tacit understanding between them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงียบขรึม(adj) taciturn, See also: quiet, untalkative, reticent, Syn. เงียบ, ขรึม, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา, Ant. ช่างพูด, ช่างคุย, Example: ฝ่ายหญิงเป็นคนคุยเก่งส่วนฝ่ายชายเป็นคนเงียบขรึม
เป็นนัย(adv) implicitly, See also: tacitly, insinuatingly, Syn. โดยปริยาย, ใบ้, แย้มพราย, Ant. ชัดแจ้ง, โต้งๆ, Example: ตำรวจกล่าวเป็นนัยว่าการสอบสวนคดีเริ่มคืบหน้าไปบ้างแล้ว
ดุษณีภาพ(n) tacitly, See also: condition of being silent, stillness, silent acceptance quiet acquiescence, Syn. อาการสงบ, ดุษณี, อาการนิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยปริยาย[dōi pariyāi] (adj) EN: tacit  FR: tacite
โดยปริยาย[dōi pariyāi] (adv) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense  FR: implicitement
การยอมรับโดยปริยาย[kān yømrap dōi pariyāi] (n, exp) EN: tacit approval
เงียบขรึม[ngīep khreum] (adj) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent  FR: taciturne ; silencieux ; réservé
หงิม[ngim] (adj) EN: reserved ; silent   FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
นิ่ง[ning] (adj) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static  FR: calme ; tranquille ; immobile
ปริยาย[pariyāi] (adv) EN: by implication ; implicitly ; indirectly  FR: implicitement ; tacitement
ประหยัดคำ[prayat kham] (v, exp) EN: be taciturn  FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)
ประหยัดปาก[prayat pāk] (v, exp) EN: be taciturn  FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)
ประหยัดถ้อยคำ[prayat thøikham] (v, exp) EN: be taciturn  FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TACIT T AE1 S IH0 T
TACITA T AA0 CH IY1 T AH0
TACITLY T AE1 S IH0 T L IY0
TACITURN T AE1 S IH0 T ER2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tacit (j) tˈæsɪt (t a1 s i t)
tacitly (a) tˈæsɪtliː (t a1 s i t l ii)
taciturn (j) tˈæsɪtɜːʳn (t a1 s i t @@ n)
taciturnly (a) tˈæsɪtɜːʳnliː (t a1 s i t @@ n l ii)
taciturnity (n) tˌæsɪtˈɜːʳnɪtiː (t a2 s i t @@1 n i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり[muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
暗暗裡;暗々裡;暗暗裏;暗々裏[あんあんり, an'anri] (n) gloomy; tacitly; secretly [Add to Longdo]
暗黙[あんもく, anmoku] (n,adj-no) tacit; implicit; (P) [Add to Longdo]
暗黙の了解[あんもくのりょうかい, anmokunoryoukai] (exp,n) tacit understanding; unspoken agreement [Add to Longdo]
暗黙知[あんもくち, anmokuchi] (n) tacit knowledge (knowledge management terminology) [Add to Longdo]
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy [Add to Longdo]
寡言[かげん, kagen] (n) reticence; taciturnity [Add to Longdo]
寡黙[かもく, kamoku] (adj-na) silent (person); shy; taciturn; reticent; uncommunicative; (P) [Add to Longdo]
気脈を通じる[きみゃくをつうじる, kimyakuwotsuujiru] (exp,v1) to have secret communication with; to have a tacit understanding with [Add to Longdo]
気脈を通ずる[きみゃくをつうずる, kimyakuwotsuuzuru] (exp,vz) to have secret communication with; to have a tacit understanding with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tacit \Tac"it\, a. [L. tacitus, p. p. of tacere to be silent, to
   pass over in silence; akin to Goth. [thorn]ahan to be silent,
   Icel. [thorn]egja, OHG. dag[=e]n: cf. F. tacite. Cf.
   {Reticent}.]
   Done or made in silence; implied, but not expressed; silent;
   as, tacit consent is consent by silence, or by not
   interposing an objection. -- {Tac"it*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      The tacit and secret theft of abusing our brother in
      civil contracts.             --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tacit
   adj 1: implied by or inferred from actions or statements; "gave
       silent consent"; "a tacit agreement"; "the understood
       provisos of a custody agreement" [syn: {silent}, {tacit},
       {understood}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top