ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unquestioningly

AH0 N K W EH1 S CH AH0 N IH0 NG   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unquestioningly-, *unquestioningly*, unquestioning
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unquestioningly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unquestioningly*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This represents the culmination of a dream more than 2000 years old a dream now assured because of your unquestioning assistance.นี่คือจุดสูงสุดความฝัน อายุมากกว่าสองพันปี... ...ที่วันนี้ได้กลายเป็นความจริง ด้วยความช่วยเหลืออย่างไม่กังขาจากพวกคุณ Watchmen (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งมงาย[V] be credulous, See also: be gullible, be unquestioning, be ignorant, be unconscious, Syn. ไร้เหตุผล, โง่งมงาย, ขาดสติ, Ant. มีเหตุผล, มีสติ, Example: พุทธศาสนาไม่สอนให้คนงมงายแต่สอนให้เชื่ออะไรด้วยปัญญา, Thai definition: หลงเชื่อโดยไม่มีเหตุผล หรือโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือเหตุผลของผู้อื่น
โดยปริยาย[ADV] implicitly, See also: unquestioningly, tacitly, Example: ผู้ต้องหาหนีออกจากคุก ตำรวจที่อยู่เวรจึงต้องรับผิดชอบโดยปริยาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งมงาย[v.] (ngom-ngāi) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious   FR: croire bêtement ; être crédule

CMU English Pronouncing Dictionary
UNQUESTIONING    AH0 N K W EH1 S CH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unquestioning    (j) ˈʌnkwˈɛstʃənɪŋ (uh1 n k w e1 s ch @ n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedingungslosunquestioning [Add to Longdo]
bedingungslos {adv}unquestioningly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unquestioningly
      adv 1: in an unquestioning manner; "he followed his leader
             unquestioningly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top