ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insinuatingly

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insinuatingly-, *insinuatingly*, insinuating
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insinuatingly[ADV] อย่างเปรยๆ, See also: อย่างเป็นนัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรยๆ[V] insinuatingly, See also: suggestively, implicitly, Syn. เปรย, พูดเปรย, Example: พอรู้ราคาหล่อนก็เปรยๆ ว่ารถยี่ห้อนี้แพงเกินไป, Thai definition: กล่าวขึ้นมาลอยๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้ยิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหน็บ[v.] (nep) EN: carp at ; talk insinuatingly ; satirize ; mock at ;   FR: railler ; se gausser ; ironiser ; se moquer (de)
เหน็บแนม[v.] (nepnaēm) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly   FR: être sarcastique ; se moquer (de)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insinuatingly    (a) ˈɪnsˈɪnjuɛɪtɪŋliː (i1 n s i1 n y u ei t i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insinuatingly \In*sin"u*a`ting*ly\, adv.
   By insinuation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insinuatingly
   adv 1: in an insinuating manner; "the art book has art to sell,
       insinuatingly, and for a purpose, like the American muse,
       which has in fact a tradition to sell, and one which
       doesn't exist, in painting"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top