ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

韵味

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -韵味-, *韵味*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
韵味[yùn wèi, ㄩㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] implicit charm in rhyme or sound; hinted appeal; interest, #14,755 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You savor this tender body and enjoy it to the hilt.[CN] You savor this tender body and enjoy it to the hilt. 你让这个脆弱的身体充满韵味 请彻底的快乐享受吧 Pokkiri (2007)
Her sweet and feminine voice enchanted all her fans,[CN] 以甜美婉约而富有东方女性韵味的独特唱腔红透半边天,赢得"小调歌后"的美誉 Comrades: Almost a Love Story (1996)
I just learned how to do a really interesting passion fruit daiquiri.[CN] 我刚学会怎么调 I just learned how to do 一杯很有韵味的百香果得其利 a really interesting passion fruit daiquiri. Despegue (2015)
If you listened to Mrs. Goldman... we're like the whole of female art history.[CN] 仔细听Goudman夫妇 他们可喜欢这 充满艺术韵味的东东 The Life Before Her Eyes (2007)
The Dreamettes were little girls. You're women now.[CN] 梦幻三人组太稚气 你们现在是有韵味的女人 Dreamgirls (2006)
"The Straits of Magellan, lovely little touch.[CN] 南端的麦哲伦海峡,别有韵味 Copying Beethoven (2006)
Did the priest give a poetic benediction?[CN] 神父的祭文有韵味吗? Braveheart (1995)
- I think we have much more character now.[CN] 我们比以前更加有韵味 Adore (2013)
It's a very catchy melody.[CN] 贤慧的好老婆 相当深含韵味的旋律 Thermae Romae II (2014)
We ask this and all things in Thy precious and alliterative name.[CN] 在你那精致而又韵味十足的名义下 我们提出此请求 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)
Do you honestly think that's Course.[CN] 而她现在不只是个大女孩 她身上每一寸都散发成熟韵味" Close Encounters (2017)
-I think sailboats are, like, way more cooler, you know, like more classic.[CN] - 我想我更喜欢帆船 感觉更酷,更有韵味 Adventureland (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top