ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unquestioning

AH0 N K W EH1 S CH AH0 N IH0 NG   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unquestioning-, *unquestioning*, unquestion
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This represents the culmination of a dream more than 2000 years old a dream now assured because of your unquestioning assistance.นี่คือจุดสูงสุดความฝัน อายุมากกว่าสองพันปี... ...ที่วันนี้ได้กลายเป็นความจริง ด้วยความช่วยเหลืออย่างไม่กังขาจากพวกคุณ Watchmen (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยปริยาย[ADV] implicitly, See also: unquestioningly, tacitly, Example: ผู้ต้องหาหนีออกจากคุก ตำรวจที่อยู่เวรจึงต้องรับผิดชอบโดยปริยาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งมงาย[v.] (ngom-ngāi) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious   FR: croire bêtement ; être crédule

CMU English Pronouncing Dictionary
UNQUESTIONING    AH0 N K W EH1 S CH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unquestioning    (j) ˈʌnkwˈɛstʃənɪŋ (uh1 n k w e1 s ch @ n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unquestioning \Unquestioning\
   See {questioning}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unquestioning
   adj 1: not inclined to ask questions
   2: being without doubt or reserve; "implicit trust" [syn:
     {implicit}, {unquestioning}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top