ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-implicit-

IH2 M P L IH1 S AH0 T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: implicit, *implicit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
implicit[ADJ] ซึ่งบอกเป็นนัย, Syn. inferable, inherent, tacit
implicit[ADJ] ไร้ข้อกังขา, See also: โดยไม่ต้องสงสัย, Syn. certain, unquestioning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implicit(อิมพลิส' ซิท) adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน., See also: implicitly adv. implicitness, implicity n., Syn. absolute, implied)

English-Thai: Nontri Dictionary
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implicitโดยปริยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sleeping together? Sorry, I thought that was implicit in my disgust.ร่วมเตียงกัน โทษที ฟังดูมีเลศนัย Doctor Strange (2016)
It gives the whole thing a very "Turing" feel since people's ratings of the pictures will be more implicit than, say, choosing a number to represent each person's hotness,มันให้ความรู้สึกเป็น"พิธีการ"กว่า เพราะคะแนนที่คนโหวต มันเห็นภาพชัดเจน มากกว่าให้เลือกตัวเลข แทนความสวยของแต่ละคน The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
implicitWe had an implicit agreement that we would support each other.

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLICIT    IH2 M P L IH1 S AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implicit    (j) ˈɪmplˈɪsɪt (i1 m p l i1 s i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含蓄[hán xù, ㄏㄢˊ ㄒㄩˋ, ] implicit, #14,733 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
暗黙的[あんもくてき, anmokuteki] implicit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Implicit \Im*plic"it\, a. [L. implicitus, p. p. of implicare to
   entwine, entangle, attach closely: cf. F. implicite. See
   {Implicate}.]
   1. Infolded; entangled; complicated; involved. [Obs.]
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       In his woolly fleece
       I cling implicit.           --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Tacitly comprised; fairly to be understood, though not
    expressed in words; implied; as, an implicit contract or
    agreement. --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Resting on another; trusting in the word or authority of
    another, without doubt or reserve; unquestioning;
    complete; as, implicit confidence; implicit obedience.
    [1913 Webster]
 
       Back again to implicit faith I fall. --Donne.
    [1913 Webster]
 
   {Implicit function}. (Math.) See under {Function}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 implicit
   adj 1: implied though not directly expressed; inherent in the
       nature of something; "an implicit agreement not to raise
       the subject"; "there was implicit criticism in his
       voice"; "anger was implicit in the argument"; "the oak is
       implicit in the acorn" [syn: {implicit}, {inexplicit}]
       [ant: {explicit}, {expressed}]
   2: being without doubt or reserve; "implicit trust" [syn:
     {implicit}, {unquestioning}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top