ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยนัย

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยนัย-, *โดยนัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยนัย[ADV] implicitly, Syn. แฝง, Ant. โดยชัดเจน, Example: การแสดงออกของฝ่ายค้านมีความหมายโดยนัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So in the end, it's the whole political system and, by implication, it's the country that suffers.มันก็คือระบบการเมืองทั้งหมด และ โดยนัยยะแล้วคือ สิ่งที่ประเทศได้ประสบมา Frost/Nixon (2008)
The string theory implicationsความหมายโดยนัยของรังสิแกมม่า The Pirate Solution (2009)
Mmm, in my family, holidays weren't so much celebrated as studied for their anthropological and psychological implications on human society.อืมมม ในครอบครัวผม, วันหยุดไม่สำคัญเท่ากับ การศึกษา และความหมายโดยนัยทางจิตวิทยา The Maternal Congruence (2009)
I resent your implication.ฉันเห็นว่าคุณกล่าวโดยนัย The Boy with the Answer (2010)
No.ไม่, นั่นเป็นอารมณ์โดยนัย Bring It On (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยนัย[adv.] (dōi nai) EN: implicitly   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hereby(เฮียร์'ไบ) adv. ด้วยประการฉะนี้,โดยวิธีนี้,โดยนัยนี้, Syn. by this

English-Thai: Nontri Dictionary
hereby(adv) โดยนัยนี้,โดยวิธีนี้,ด้วยประการฉะนี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top