ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยอ้อม

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยอ้อม-, *โดยอ้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยอ้อม[ADV] indirectly, See also: implicitly, between the lines, Ant. โดยตรง, Example: นิทานพื้นเมืองมีเพื่อจะสั่งสอนอบรมโดยอ้อมแก่ชาวบ้านซึ่งมีพื้นภูมิรู้เพียงน้อยนิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Finding safety in the arms of another.เพื่อความปลอดภัยโดยอ้อมแขนจากผู้ร่วมทาง Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยอ้อม[adj.] (dōi øm) EN: indirect   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indirect[ADJ] โดยอ้อม, See also: อย่างอ้อมๆ, Syn. circuitous, roundabout, Ant. direct, straight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
circuitous(เซอคิท'ทัส) adj. อ้อมค้อม,วกเวียน,วกวน,โดยอ้อม., See also: circuitousness n.
secondhand(เซค'เคินแฮนดฺ) adj. มือสอง,อ้อม,ไม่โดยตรง,เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้แล้ว. adv. ใช้แล้ว,มือสอง,โดยอ้อม,โดยผ่านคนกลาง., See also: secondhandedness n. secondhanded adj., Syn. used,indirect
sidelong(ไซดฺ'ลอง) adj.,adv. ไปทางข้างหนึ่ง,เอียงข้าง,ลาดไปทางข้างหนึ่ง,โดยอ้อม,วกเวียน., Syn. oblique

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top