ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tacitly

T AE1 S IH0 T L IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tacitly-, *tacitly*, tacit
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tacitly[ADV] โดยปริยาย, See also: อย่างเงียบๆ, เป็นนัยๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นนัย[ADV] implicitly, See also: tacitly, insinuatingly, Syn. โดยปริยาย, ใบ้, แย้มพราย, Ant. ชัดแจ้ง, โต้งๆ, Example: ตำรวจกล่าวเป็นนัยว่าการสอบสวนคดีเริ่มคืบหน้าไปบ้างแล้ว
ดุษณีภาพ[N] tacitly, See also: condition of being silent, stillness, silent acceptance quiet acquiescence, Syn. อาการสงบ, ดุษณี, อาการนิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense   FR: implicitement

CMU English Pronouncing Dictionary
TACITLY    T AE1 S IH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tacitly    (a) tˈæsɪtliː (t a1 s i t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗暗裡;暗々裡;暗暗裏;暗々裏[あんあんり, an'anri] (n) gloomy; tacitly; secretly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tacit \Tac"it\, a. [L. tacitus, p. p. of tacere to be silent, to
   pass over in silence; akin to Goth. [thorn]ahan to be silent,
   Icel. [thorn]egja, OHG. dag[=e]n: cf. F. tacite. Cf.
   {Reticent}.]
   Done or made in silence; implied, but not expressed; silent;
   as, tacit consent is consent by silence, or by not
   interposing an objection. -- {Tac"it*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      The tacit and secret theft of abusing our brother in
      civil contracts.             --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tacitly
   adv 1: in a tacit manner; by unexpressed agreement; "they are
       tacitly expected to work 10 hours a day"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top