ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

implicit function

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implicit function-, *implicit function*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implicit functionฟังก์ชันโดยปริยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐函数[yǐn hán shù, ㄧㄣˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] implicit function, #229,522 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰関数[いんかんすう, inkansuu] (n) implicit function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Function \Func"tion\, n. [L. functio, fr. fungi to perform,
   execute, akin to Skr. bhuj to enjoy, have the use of: cf. F.
   fonction. Cf. {Defunct}.]
   1. The act of executing or performing any duty, office, or
    calling; performance. "In the function of his public
    calling." --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The appropriate action of any special organ or
    part of an animal or vegetable organism; as, the function
    of the heart or the limbs; the function of leaves, sap,
    roots, etc.; life is the sum of the functions of the
    various organs and parts of the body.
    [1913 Webster]
 
   3. The natural or assigned action of any power or faculty, as
    of the soul, or of the intellect; the exertion of an
    energy of some determinate kind.
    [1913 Webster]
 
       As the mind opens, and its functions spread. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. The course of action which peculiarly pertains to any
    public officer in church or state; the activity
    appropriate to any business or profession.
    [1913 Webster]
 
       Tradesmen . . . going about their functions. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The malady which made him incapable of performing
       his
       regal functions.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) A quantity so connected with another quantity,
    that if any alteration be made in the latter there will be
    a consequent alteration in the former. Each quantity is
    said to be a function of the other. Thus, the
    circumference of a circle is a function of the diameter.
    If x be a symbol to which different numerical values can
    be assigned, such expressions as x^{2}, 3^{x}, Log. x, and
    Sin. x, are all functions of x.
    [1913 Webster]
 
   6. (Eccl.) A religious ceremony, esp. one particularly
    impressive and elaborate.
 
       Every solemn `function' performed with the
       requirements of the liturgy.     --Card.
                          Wiseman.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. A public or social ceremony or gathering; a festivity or
    entertainment, esp. one somewhat formal.
 
       This function, which is our chief social event. --W.
                          D. Howells.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Algebraic function}, a quantity whose connection with the
    variable is expressed by an equation that involves only
    the algebraic operations of addition, subtraction,
    multiplication, division, raising to a given power, and
    extracting a given root; -- opposed to transcendental
    function.
 
   {Arbitrary function}. See under {Arbitrary}.
 
   {Calculus of functions}. See under {Calculus}.
 
   {Carnot's function} (Thermo-dynamics), a relation between the
    amount of heat given off by a source of heat, and the work
    which can be done by it. It is approximately equal to the
    mechanical equivalent of the thermal unit divided by the
    number expressing the temperature in degrees of the air
    thermometer, reckoned from its zero of expansion.
 
   {Circular functions}. See {Inverse trigonometrical functions}
    (below). -- Continuous function, a quantity that has no
    interruption in the continuity of its real values, as the
    variable changes between any specified limits.
 
   {Discontinuous function}. See under {Discontinuous}.
 
   {Elliptic functions}, a large and important class of
    functions, so called because one of the forms expresses
    the relation of the arc of an ellipse to the straight
    lines connected therewith.
 
   {Explicit function}, a quantity directly expressed in terms
    of the independently varying quantity; thus, in the
    equations y = 6x^{2}, y = 10 -x^{3}, the quantity y is an
    explicit function of x.
 
   {Implicit function}, a quantity whose relation to the
    variable is expressed indirectly by an equation; thus, y
    in the equation x^{2} + y^{2} = 100 is an implicit
    function of x.
 
   {Inverse trigonometrical functions}, or {Circular functions},
    the lengths of arcs relative to the sines, tangents, etc.
    Thus, AB is the arc whose sine is BD, and (if the length
    of BD is x) is written sin ^{-1}x, and so of the other
    lines. See {Trigonometrical function} (below). Other
    transcendental functions are the exponential functions,
    the elliptic functions, the gamma functions, the theta
    functions, etc.
 
   {One-valued function}, a quantity that has one, and only one,
    value for each value of the variable. -- {Transcendental
   functions}, a quantity whose connection with the variable
    cannot be expressed by algebraic operations; thus, y in
    the equation y = 10^{x} is a transcendental function of x.
    See {Algebraic function} (above). -- {Trigonometrical
   function}, a quantity whose relation to the variable is the
    same as that of a certain straight line drawn in a circle
    whose radius is unity, to the length of a corresponding
    are of the circle. Let AB be an arc in a circle, whose
    radius OA is unity let AC be a quadrant, and let OC, DB,
    and AF be drawnpependicular to OA, and EB and CG parallel
    to OA, and let OB be produced to G and F. E Then BD is the
    sine of the arc AB; OD or EB is the cosine, AF is the
    tangent, CG is the cotangent, OF is the secant OG is the
    cosecant, AD is the versed sine, and CE is the coversed
    sine of the are AB. If the length of AB be represented by
    x (OA being unity) then the lengths of Functions. these
    lines (OA being unity) are the trigonometrical functions
    of x, and are written sin x, cos x, tan x (or tang x), cot
    x, sec x, cosec x, versin x, coversin x. These quantities
    are also considered as functions of the angle BOA.
    Function

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Implicit \Im*plic"it\, a. [L. implicitus, p. p. of implicare to
   entwine, entangle, attach closely: cf. F. implicite. See
   {Implicate}.]
   1. Infolded; entangled; complicated; involved. [Obs.]
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       In his woolly fleece
       I cling implicit.           --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Tacitly comprised; fairly to be understood, though not
    expressed in words; implied; as, an implicit contract or
    agreement. --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Resting on another; trusting in the word or authority of
    another, without doubt or reserve; unquestioning;
    complete; as, implicit confidence; implicit obedience.
    [1913 Webster]
 
       Back again to implicit faith I fall. --Donne.
    [1913 Webster]
 
   {Implicit function}. (Math.) See under {Function}.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

implicit ( IH2 M P L IH1 S AH0 T) function ( F AH1 NG K SH AH0 N)

 


  

 
implicit
 • ซึ่งบอกเป็นนัย[Lex2]
 • ไร้ข้อกังขา: โดยไม่ต้องสงสัย [Lex2]
 • (อิมพลิส' ซิท) adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน. ###SW. implicitly adv. implicitness, implicity n. ###S. absolute, implied) [Hope]
 • (adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า [Nontri]
 • /IH2 M P L IH1 S AH0 T/ [CMU]
 • (j) /'ɪmpl'ɪsɪt/ [OALD]
function
 • การทำงาน: การทำหน้าที่, การปฏิบัติหน้าที่ [Lex2]
 • หน้าที่: บทบาท [Lex2]
 • ทำงาน: ทำหน้าที่, ปฏิบัติหน้าที่ [Lex2]
 • ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น มีสัญลักษณ์คือ f[Lex2]
 • (ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่,การปฏิบัติงาน,ภาระกิจ,งาน,พิธี,บทบาท,ประสิทธิภาพ,การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น,ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่,กระทำ,ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ###S. perform,work,do, [Hope]
 • (n) การกระทำ,หน้าที่,ภารกิจ,งาน,บทบาท,ประสิทธิภาพ [Nontri]
 • (vi) ทำหน้าที่,ปฏิบัติงาน,ปฏิบัติหน้าที่ [Nontri]
 • /F AH1 NG K SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) /f'ʌŋkʃən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top