ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

暗黙

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -暗黙-, *暗黙*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
暗黙[あんもく, anmoku] (n adj adv) โดยปริยาย
暗黙[あんもく, anmoku] (adj) โดยปริยาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗黙[あんもく, anmoku] (n,adj-no) tacit; implicit; (P) [Add to Longdo]
暗黙の主語[あんもくのしゅご, anmokunoshugo] (n) understood subject [Add to Longdo]
暗黙の了解[あんもくのりょうかい, anmokunoryoukai] (exp,n) tacit understanding; unspoken agreement [Add to Longdo]
暗黙アドレシング[あんもくアドレシング, anmoku adoreshingu] (n) {comp} implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙アドレス指定[あんもくアドレスしてい, anmoku adoresu shitei] (n) {comp} implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙[あんもくち, anmokuchi] (n) tacit knowledge (knowledge management terminology) [Add to Longdo]
暗黙[あんもくてき, anmokuteki] (adj-na) {comp} implicit [Add to Longdo]
暗黙的引用仕様[あんもくてきいんようしよう, anmokutekiinyoushiyou] (n) {comp} implicit interface [Add to Longdo]
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] (n) {comp} implicit scope terminator [Add to Longdo]
暗黙変換[あんもくへんかん, anmokuhenkan] (n) {comp} implicit conversion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We had an implicit agreement that we would support each other.我々には互いに支持しあおうという暗黙の了解があった。
There must have been a tacit understanding between them.二人の間には暗黙の了解が会ったに違いない。
I could read between the lines that he wanted me to resign.彼が僕に辞任して欲しいと思っているのを、僕は暗黙のうちに理解した。 [M]
I could read between the lines.僕は、暗黙のうちに理解した。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So now everything we do is being watched.[JA] 私たちは暗黙の 監視下に置かれている The Fearsome Dr. Crane (2015)
Those strippers were brought in there. They know not to talk.[JA] 前は暗黙の了解で Are You...? (2012)
Most of the girls knew the drill. It was down low, no commitments and...[JA] 暗黙のルールがあるの 秘密 責任は取らない・・・ Vampire Academy (2014)
And I know all your life.[JA] 暗黙の了解で 死んで当然と思ってる The Intruder (1962)
Used to have an understanding with him.[JA] ジョーイ・クィン 前は暗黙の了解があった Do the Wrong Thing (2012)
You see, their morals, their code it's a bad joke.[JA] 奴らの観念であり 暗黙の理念 笑えんジョークだが The Dark Knight (2008)
Ever read Dark Day?[JA] 「暗黙の日」は読みました? Water (2004)
"According to sources at the CIA, there's growing concern among career intelligence officers that President-elect Keane is willfully disregarding warnings that Iran is violating the terms of the nuclear deal."[JA] 「CIAの情報筋によると キーン次期大統領がイランが核取引の 条件を違反していることについて 何度も暗黙の警告を 行っていることが A Flash of Light (2017)
Between author and reader. And I feel like ending your book in the middle of a sentence... violates that contract, don't you think?[JA] 作者と読者には 暗黙の了解があって― The Fault in Our Stars (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
暗黙[あんもく, anmoku] implicit (a-no) [Add to Longdo]
暗黙アドレシング[あんもくアドレシング, anmoku adoreshingu] implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙アドレス指定[あんもくアドレスしてい, anmoku adoresu shitei] implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙[あんもくてき, anmokuteki] implicit [Add to Longdo]
暗黙的引用仕様[あんもくてきいんようしよう, anmokutekiinyoushiyou] implicit interface [Add to Longdo]
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] implicit scope terminator [Add to Longdo]
暗黙変換[あんもくへんかん, anmokuhenkan] implicit conversion [Add to Longdo]
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top