ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

implicitly

IH2 M P L IH1 S AH0 T L IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implicitly-, *implicitly*, implicit
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
implicitly[ADV] อย่างเป็นนัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นนัย[ADV] implicitly, See also: tacitly, insinuatingly, Syn. โดยปริยาย, ใบ้, แย้มพราย, Ant. ชัดแจ้ง, โต้งๆ, Example: ตำรวจกล่าวเป็นนัยว่าการสอบสวนคดีเริ่มคืบหน้าไปบ้างแล้ว
โดยนัย[ADV] implicitly, Syn. แฝง, Ant. โดยชัดเจน, Example: การแสดงออกของฝ่ายค้านมีความหมายโดยนัย
โดยปริยาย[ADV] implicitly, See also: unquestioningly, tacitly, Example: ผู้ต้องหาหนีออกจากคุก ตำรวจที่อยู่เวรจึงต้องรับผิดชอบโดยปริยาย
ปริยาย[ADV] by implication, See also: implicitly, indirectly, Syn. อ้อม, โดยนัย, Example: เขากล่าวโดยปริยายว่าเขาจะสมัครเข้ารับแต่งตั้ง
โดยอ้อม[ADV] indirectly, See also: implicitly, between the lines, Ant. โดยตรง, Example: นิทานพื้นเมืองมีเพื่อจะสั่งสอนอบรมโดยอ้อมแก่ชาวบ้านซึ่งมีพื้นภูมิรู้เพียงน้อยนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยนัย[adv.] (dōi nai) EN: implicitly   
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense   FR: implicitement
ปริยาย[adv.] (pariyāi) EN: by implication ; implicitly ; indirectly   FR: implicitement ; tacitement

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLICITLY    IH2 M P L IH1 S AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implicitly    (a) ˈɪmplˈɪsɪtliː (i1 m p l i1 s i t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
暗に[あんに, anni] (adv) implicitly; (P) [Add to Longdo]
陰に陽に[いんにように, inniyouni] (adv) openly and covertly; implicitly and explicitly [Add to Longdo]
信じ込む[しんじこむ, shinjikomu] (v5m) to believe implicitly; to believe firmly [Add to Longdo]
付き従う;付き随う;付従う;つき従う[つきしたがう, tsukishitagau] (v5u,vi) to follow; to accompany; to cleave to; to join up with; to obey implicitly; to flatter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Implicitly \Im*plic"it*ly\, adv.
   1. In an implicit manner; without reserve; with unreserved
    confidence.
    [1913 Webster]
 
       Not to dispute the methods of his providence, but
       humbly and implicitly to acquiesce in and adore
       them.                 --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. By implication; impliedly; as, to deny the providence of
    God is implicitly to deny his existence. --Bentley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 implicitly
   adv 1: without doubting or questioning; "I implicitly trust him"
   2: without ever expressing so clearly; "he implicitly assumes
     that you know the answer" [ant: {explicitly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top