ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

含蓄

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -含蓄-, *含蓄*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含蓄[hán xù, ㄏㄢˊ ㄒㄩˋ, ] implicit, #14,733 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
含蓄[がんちく, ganchiku] (n,vs) implication; significance; connotation; depth of meaning; complications of a problem; (P) [Add to Longdo]
含蓄の有る;含蓄のある[がんちくのある, ganchikunoaru] (exp) significant; suggestive; pregnant (with meaning) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is most capable, yet unpretentious.[CN] 他是最有能力的但是含蓄 Patton (1970)
He implied in a very friendly manner... that you shouldn't stick your nose into other people's affairs.[CN] 他是非常友好的含蓄表达 你不应该管别人的私事 Vampyres (1974)
Your compliments are too subtle, so just be quiet.[CN] 赞美得真含蓄,安静点吧 Belle de Jour (1967)
- I mean, I... This is so antiseptic...[CN] 问得这么含蓄 跟当初写的完全不一样 Manhattan (1979)
In its disappearance there might be some solace.[CN] 宗教给人们含蓄的安慰 The Leopard (1963)
They are concealed behind propriety and restraint.[CN] 它们被隐藏 在俭朴和含蓄的后面 Chung Kuo - Cina (1972)
I don't know what you're talking about please be brutally clear with me, okay?[CN] 我真受不了你這些文明含蓄的對白 你野蠻一點向我解釋清楚好不好? Tai cheung lo dau (1985)
The *cynosure of all eyes. (focal point) Even you, with your English reserve, gaze.[CN] 真是引人注目啊 连你这英国人也在含蓄地盯着她 Death on the Nile (1978)
- No, wrong.[CN] 哪会含蓄 别这样 Manhattan (1979)
Safflower dye brought color into their drab lives.[CN] 利用红花染的方式 多少让她们朴实的生活增添了含蓄的色彩 Only Yesterday (1991)
We are civilized people[CN] 含蓄一點才是文明人 Tai cheung lo dau (1985)
My mother was more subtle.[CN] 我母亲的方法就含蓄多了 A Christmas Story (1983)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
含蓄[がんちく, ganchiku] -Inhalt, -Gehalt, Bedeutung, -Sinn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top