ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

between the lines

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -between the lines-, *between the lines*, between the line
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Change the station. ♪ I better read between the lines ♪ Change the station.เปลี่ยนคลื่นสิ เปลี่ยนคลื่น Dog Dean Afternoon (2013)
I'm trying to read between the lines here... see the path.ฉันพยายามอ่าน ข้อความในบันทึกนี้... หาเส้นทางออก Balm (2009)
Spiritual sex with the vampire, lurks between the lines of sanskrit tablets.จิตวิญญาณ เพศสัมพันธ์ของแวมไพร์ ซ่อนอยู่ในแผ่นจารึกภาษาสันสกฤต No Such Thing as Vampires (2007)
You must learn to read between the lines if you want to discern the political climate.เจ้าต้องเรียนรู้ในการตีความ ถ้าเจ้าต้องการรู้สถานการณ์การเมือง Episode #1.8 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
between the linesI could read between the lines.
between the linesI could read between the lines that he wanted me to resign.
between the linesIf you read between the lines, this letter is a request for money.
between the linesIt is not always easy to read between the lines.
between the linesLeave a space between the lines.
between the linesLeave more space between the lines.
between the linesLet's try to read between the lines.
between the linesPlease read between the lines.
between the linesRead between the lines.
between the linesThese messages have to be read between the lines.
between the linesWhen the boss checks our expenses it can be pretty dicey. He knows how to read between the lines.
between the linesWhen you read a book you should read between the lines.

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼光紙背[がんこうしはい, gankoushihai] (n) reading between the lines [Add to Longdo]
行間[ぎょうかん, gyoukan] (n,adj-no) (See 行間を読む) line-spacing in text; between the lines; (P) [Add to Longdo]
行間を読む[ぎょうかんをよむ, gyoukanwoyomu] (exp,v5m) to read between the lines [Add to Longdo]
紙背[しはい, shihai] (n) reverse side of a paper; (read) between the lines [Add to Longdo]
読み取る;読みとる;読取る[よみとる, yomitoru] (v5r,vt) (1) to read (someone's) mind; to read between the lines; (2) to read (a calibration, a tape, etc.); to read (out) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top