Search result for

working

(136 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -working-, *working*, work
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
working[ADJ] ซึ่งใช้การได้, See also: ซึ่งปฏิบัติการได้
working[ADJ] ซึ่งทำงาน, See also: ซึ่งมีงานทำ
workingman[N] คนใช้แรงงานที่เป็นชาย, See also: กรรมกรชาย, ชายที่ทำงานรับจ้าง
workingmen[N] กรรมกร, See also: ผู้ใช้แรงงาน
workingwoman[N] คนใช้แรงงานที่เป็นหญิง, See also: กรรมกรหญิง, หญิงที่ทำงานรับจ้าง
working class[N] ชนชั้นกรรมกร, See also: ชนชั้นผู้ที่ทำงานรับจ้าง (โดยเฉพาะพวกที่ต้องใช้แรงงาน)
working-class[ADJ] เกี่ยวกับชนชั้นกรรมกร, See also: ชนชั้นผู้ที่ทำงานรับจ้าง (โดยเฉพาะพวกที่ต้องใช้แรงงาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
working(เวิร์ค'คิง) n. การทำงาน,การปฏิบัติการ,การกระทำ,งาน,การใช้แรงงาน,ชุดทำงาน,กระบวนการทำให้วัตถุเป็นรูปร่าง adj. เกี่ยวกับการทำงาน,ซึ่งได้ผล,ซึ่งใช้การได้,ซึ่งปฏิบัติการ,ส่งเสริมการทำงาน,เกี่ยวกับการใช้แรงงาน,เกี่ยวกับชุดทำงาน
working dayn. วันทำงาน
working peoplen. ประชาชนผู้ใช้แรงงาน
working-out(เวิร์ค'คิงเอาทฺ) n. การคำนวณ,การคิด,การกำหนด,การแก้ไขปัญหา
workingman(เวิร์ค'คิงแมน) n. ชนชั้นกรรมกร,ชนชั้นกรรมาชีพ pl. workingmen, Syn. worker
metalworking(เมท'เทิลเวิร์คคิง) n. การทำหรือเทคนิคการทำเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
woodworking(วูด'เวิร์คคิง) n. งานช่างไม้ adj. เกี่ยวกับงานช่างไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
working(adj) ซึ่งทำงาน,ซึ่งใช้การได้,ซึ่งได้ผล,เกี่ยวกับการทำงาน
working(n) การปฏิบัติงาน,การใช้แรงงาน,ชุดทำงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
working bite relation; working occlusionการสบ(ฟัน)ทำงาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
working capitalทุนดำเนินการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
working classชั้นชนผู้ใช้แรงงาน, กลุ่มผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
working conditionสภาพการจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
working conditionสภาพการจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
working condyleคอนดายล์งาน [ดู rotating condyle ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
working coverความคุ้มครองช่วงชั้นปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
working dayวันทำการ, วันทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
working fluidของไหลใช้งาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
working layerช่วงชั้นปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Working capital เงินทุนหมุนเวียน [TU Subject Heading]
Working capitalเงินทุนหมุนเวียน [การบัญชี]
Working class ชนชั้นกรรมกร [TU Subject Heading]
Working class women ชนชั้นกรรมกรสตรี [TU Subject Heading]
Working drawings การเขียนแบบงาน [TU Subject Heading]
Working Group on Industrial Cooperationคณะทำงานด้านความร่วมมือทางอุตสาหกรรมของอาเซียน [การทูต]
Working Group on Intellectual Property Cooperationคณะทำงานด้านความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน [การทูต]
working lunchงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเจรจาทำงาน [การทูต]
Working mothers มารดาที่ทำงานนอกบ้าน [TU Subject Heading]
Working poor คนยากจนที่มีงานทำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
working girl (n slang ) ผู้หญิงหากิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll say yes. That little troll Vanessa is working my last nerve.ฉันก็ตอบตกลง ยัยวาเนสซ่ากำลังทำให้ฉันหงุดหงิด Chuck in Real Life (2008)
He--he's working on that.เขาเก่งอยู่แล้วในเรื่องแบบนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
You're always working now, like last night,เพราะตอนนี้เธอทำงานตลอด ทั้งเมื่อคืน Pret-a-Poor-J (2008)
This isn't working, Lois. We need to split up.ที่คิดผิดมาหลงรักนายเข้า Committed (2008)
It's not working.มันไม่ได้ผล Odyssey (2008)
We need to remove the eye. It's her only working eye.เราต้องเอาดวงตาออก มันเป็นข้างเดียวที่ใช้งานได้ Not Cancer (2008)
It's working.มันใช้ได้ Not Cancer (2008)
I guess it's working.ฉันคิดว่ามันได้ผล Not Cancer (2008)
But your brain wasn't working right.แต่สมองคุณทำงานไม่ถูกต้อง Not Cancer (2008)
You think he'll be working harder for you?คุณคิดหรือว่าเค้ายังคงจะทำงานให้คุณเต็มที่ Adverse Events (2008)
Or you think he won't be working for you at all?หรือคุณคิดว่า\ เค้าไม่ได้ต้องการจะทำงานให้คุณตลอดมา Adverse Events (2008)
Good news-- The test is working.ข่าวดี การทดสอบได้ผล Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
workingA businessman is working out some figures with a calculator.
workingA drama where you can enjoy the delicate workings of a woman's mind.
workingAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
workingAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
workingAfter we finished working, we enjoyed talking together.
workingAfter working all week, we took it easy on Sunday.
workingAll of us are working on the case.
workingAlmost all the workers objected to working at night.
workingAlthough he was exhausted, he had to keep working.
workingAlthough he was tired, he would not stop working.
workingAlthough tired, she kept on working.
workingAmericans spend most of their lives working, being productive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีมงาน[N] work team, See also: working team, Syn. คณะทำงาน, Example: ความสำเร็จของงานต้องยกให้ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของงาน
ชนชั้นกรรมาชีพ[N] working class, Syn. ชนชั้นกลาง, ชนชั้นใช้แรงงาน, Ant. ชนชั้นสูง, Example: การร่วมมือกันต่อต้านความเอารัดเอาเปรียบจะเป็นประโยชน์ต่อชนชั้นกรรมาชีพ, Thai definition: ชนชั้นหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานโดยการรับค่าจ้าง หรือเงินเดือนเป็นการตอบแทน โดยเฉพาะหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ใช้แรงกายเป็นหลัก
ชนชั้นล่าง[N] working class, See also: lower level, labourer, Syn. ชนชั้นแรงงาน, ชนชั้นกรรมาชีพ, Ant. ชนชั้นนำ, Example: ในสังคมแบบเอเชีย ผู้ปกครองจะมีอำนาจครอบงำชนชั้นล่างอย่างเด็ดขาด, Thai definition: กลุ่มคนที่มีสถานะด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่ หรือตำแหน่งในสังคม
คณะทำงาน[N] working group, Example: คณะทำงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดควรจะทำตัวเป็นกรรมการที่ให้ความยุติธรรมแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค, Count unit: คณะ, Thai definition: คณะบุคคลที่ร่วมกันทำงานตามเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
เงินร้อน[N] working fund, See also: revolving fund, circulating fund, Syn. เงินหมุนเวียนเร็ว, Example: เงินทุนที่เข้ามาในประเทศระยะนี้เป็นเงินร้อน, Thai definition: เงินที่หมุนเวียนเร็ว
วัยทำงาน[N] working age, Thai definition: วัยที่ใช้พลังทางร่างกายและสติปัญญาผลิตงานออกมา
กลุ่มทำงาน[N] working group, Example: กลุ่มทำงานตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด, Count unit: กลุ่ม, Thai definition: คณะบุคคลที่ร่วมกันทำงานตามเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทุนหมุนเวียน[N] working capital, See also: circulating fund, working fund, revolving fund, Thai definition: ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตให้นำรายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้
เวลาทำงาน[N] office hours, See also: working hours, Example: เจ้านายไม่ชอบให้จับกลุ่มคุยกันช่วงเวลาทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous   FR: volontaire ; assidu ; travailleur
ชั้นกรรมกร[adj.] (chan kammakøn) EN: working-class   
ชนชั้นกรรมาชีพ[n. exp.] (chonchan kammāchīp) EN: working class ; proletariat   FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m] ; classe laborieuse [f]
ชนชั้นกรรมกร[n. exp.] (chonchan kammakøn) EN: working class   
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties   
กายสิทธิ์[adj.] (kāiyasit) EN: magic ; miraculous ; supernatural ; wonder-working   FR: magique ; miraculeux ; surnaturel
กรรมาชีพ[n.] (kammāchīp) EN: worker ; labourer ; working class   FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; prolétaire [m, f]
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course   
การเชื่อมต่อ[n.] (kān cheūamtø) EN: connection ; link-up ; networking   
การทำงานที่ไม่มีระเบียบวิธี[n. exp.] (kān thamngān thī mai mī rabīēp withī) EN: unmethodical working method   

CMU English Pronouncing Dictionary
WORKING    W ER1 K IH0 NG
WORKINGS    W ER1 K IH0 NG Z
WORKINGER    W ER1 K IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
working    (v) (w @@1 k i ng)
workings    (n) (w @@1 k i ng z)
Workington    (n) (w @@1 k i ng t @ n)
working-out    (n) - (w @@2 k i ng - au1 t)
working-class    (j) - (w @@1 k i ng - k l aa s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeiter {m}working man [Add to Longdo]
Arbeiterklasse {f} | zur Arbeiterklasse gehörendworking class | to be working-class [Add to Longdo]
Arbeitsleben {n}; Berufsleben {n}; Erwerbsleben {n} | im Arbeitsleben stehendworking life; professional life | actively working [Add to Longdo]
Arbeitsausschuss {m}working party [Add to Longdo]
Arbeitsbedingung {f} | Arbeitsbedingungen {pl}working condition | working conditions [Add to Longdo]
Arbeitsbühne {f}working platform [Add to Longdo]
Arbeitsebene {f}working plane [Add to Longdo]
Arbeitsessen {n}working lunch [Add to Longdo]
Arbeitshund {m}working dog [Add to Longdo]
Arbeitshypothese {f}working hypothesis [Add to Longdo]
Arbeitsmedium {n}working fluid [Add to Longdo]
Arbeitsmoral {m}working morale [Add to Longdo]
Arbeitspapier {n}working paper [Add to Longdo]
Arbeitsregister {n}working register [Add to Longdo]
Arbeitsspeicher {m}working memory; working storage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
じゃぱゆき[, japayuki] (n) derog. term for Asian women working in Japan [Add to Longdo]
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you [Add to Longdo]
インターネットワーキング[, inta-nettowa-kingu] (n) {comp} internetworking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一把手[yī bǎ shǒu, ㄧ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, ] working hand; member of a work team; participant [Add to Longdo]
交易日[jiāo yì rì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄖˋ, ] working day (in banking, share trading) [Add to Longdo]
劳动人民[láo dòng rén mín, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] working people; the workers of Socialist theory or of the glorious Chinese past [Add to Longdo]
女功[nǚ gōng, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄥ, ] working woman; needlework [Add to Longdo]
女工[nǚ gōng, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄥ, ] working woman; needlework [Add to Longdo]
工人阶级[gōng rén jiē jí, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] working class [Add to Longdo]
工作报告[gōng zuò bào gào, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] working report; operating report [Add to Longdo]
工作记忆[gōng zuò jì yì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧˋ ㄧˋ, / ] working memory [Add to Longdo]
工委[gōng wěi, ㄍㄨㄥ ㄨㄟˇ, ] working committee [Add to Longdo]
工序[gōng xù, ㄍㄨㄥ ㄒㄩˋ, ] working procedure; process [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターワーキング[いんたーわーきんぐ, inta-wa-kingu] interworking [Add to Longdo]
ワーキングドキュメント[わーきんぐどきゅめんと, wa-kingudokyumento] working document [Add to Longdo]
稼働中[かどうちゅう, kadouchuu] working, valid [Add to Longdo]
現行の作業ディレクトリ[げんこうのさぎょうディレクトリ, genkounosagyou deirekutori] current working directory [Add to Longdo]
在宅勤務[ざいたくきんむ, zaitakukinmu] working at home, telecommuting [Add to Longdo]
作業ディレクトリ[さぎょうディレクトリ, sagyou deirekutori] working directory [Add to Longdo]
作業場所節[さぎょうばしょせつ, sagyoubashosetsu] working-storage section [Add to Longdo]
実施[じし, jishi] working (e.g. working parameters) [Add to Longdo]
実施項目[じっしこうもく, jisshikoumoku] working item [Add to Longdo]
相互接続[そうごせつぞく, sougosetsuzoku] cross connection, interconnection, internetworking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Work \Work\ (w[^u]rk), v. i. [imp. & p. p. {Worked} (w[^u]rkt),
   or {Wrought} (r[add]t); p. pr. & vb. n. {Working}.] [AS.
   wyrcean (imp. worthe, wrohte, p. p. geworht, gewroht); akin
   to OFries. werka, wirka, OS. wirkian, D. werken, G. wirken,
   Icel. verka, yrkja, orka, Goth. wa['u]rkjan. [root]145. See
   {Work}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To exert one's self for a purpose; to put forth effort for
    the attainment of an object; to labor; to be engaged in
    the performance of a task, a duty, or the like.
    [1913 Webster]
 
       O thou good Kent, how shall I live and work,
       To match thy goodness?        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Go therefore now, and work; for there shall no straw
       be given you.             --Ex. v. 18.
    [1913 Webster]
 
       Whether we work or play, or sleep or wake,
       Our life doth pass.          --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, in a general sense, to operate; to act; to perform;
    as, a machine works well.
    [1913 Webster]
 
       We bend to that the working of the heart. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, figuratively, to be effective; to have effect or
    influence; to conduce.
    [1913 Webster]
 
       We know that all things work together for good to
       them that love God.          --Rom. viii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
       This so wrought upon the child, that afterwards he
       desired to be taught.         --Locke.
    [1913 Webster]
 
       She marveled how she could ever have been wrought
       upon to marry him.          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   4. To carry on business; to be engaged or employed
    customarily; to perform the part of a laborer; to labor;
    to toil.
    [1913 Webster]
 
       They that work in fine flax . . . shall be
       confounded.              --Isa. xix. 9.
    [1913 Webster]
 
   5. To be in a state of severe exertion, or as if in such a
    state; to be tossed or agitated; to move heavily; to
    strain; to labor; as, a ship works in a heavy sea.
    [1913 Webster]
 
       Confused with working sands and rolling waves.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To make one's way slowly and with difficulty; to move or
    penetrate laboriously; to proceed with effort; -- with a
    following preposition, as down, out, into, up, through,
    and the like; as, scheme works out by degrees; to work
    into the earth.
    [1913 Webster]
 
       Till body up to spirit work, in bounds
       Proportioned to each kind.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. To ferment, as a liquid.
    [1913 Webster]
 
       The working of beer when the barm is put in.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   8. To act or operate on the stomach and bowels, as a
    cathartic.
    [1913 Webster]
 
       Purges . . . work best, that is, cause the blood so
       to do, . . . in warm weather or in a warm room.
                          --Grew.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {To work at}, to be engaged in or upon; to be employed in.
 
   {To work to windward} (Naut.), to sail or ply against the
    wind; to tack to windward. --Mar. Dict.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Working \Work"ing\,
   a & n. from {Work}.
   [1913 Webster]
 
      The word must cousin be to the working. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {Working beam}. See {Beam}, n. 10.
 
   {Working class}, the class of people who are engaged in
    manual labor, or are dependent upon it for support;
    laborers; operatives; -- chiefly used in the plural.
 
   {Working day}. See under {Day}, n.
 
   {Working drawing}, a drawing, as of the whole or part of a
    structure, machine, etc., made to a scale, and intended to
    be followed by the workmen. Working drawings are either
    general or detail drawings.
 
   {Working house}, a house where work is performed; a
    workhouse.
 
   {Working point} (Mach.), that part of a machine at which the
    effect required; the point where the useful work is done.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 working
   adj 1: actively engaged in paid work; "the working population";
       "the ratio of working men to unemployed"; "a working
       mother"; "robots can be on the job day and night" [syn:
       {working(a)}, {on the job(p)}]
   2: adequate for practical use; especially sufficient in strength
     or numbers to accomplish something; "the party has a working
     majority in the House"; "a working knowledge of Spanish"
   3: adopted as a temporary basis for further work; "a working
     draft"; "a working hypothesis"
   4: (of e.g. a machine) performing or capable of performing; "in
     running (or working) order"; "a functional set of brakes"
     [syn: {running(a)}, {operative}, {functional}, {working(a)}]
   5: serving to permit or facilitate further work or activity;
     "discussed the working draft of a peace treaty"; "they need
     working agreements with their neighbor states on interstate
     projects"
   n 1: a mine or quarry that is being or has been worked [syn:
      {working}, {workings}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top