ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

operable

AA1 P ER0 AH0 B AH0 L   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -operable-, *operable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
operable[ADJ] กระทำได้, Syn. workable, practicable, Ant. inoperable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
operable(ออพ'เพอระเบิล) adj. กระทำได้,ใช้การได้,ทำหารผ่าตัดได้., See also: operability n. operably adv., Syn. feasible
inoperable(อินออพ'เพอระเบิล) adj. ซึ่งปฏิบัติไม่ได้,ซึ่งกระทำการผ่าตัดไม่ได้, Syn. impractical

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
operable-ผ่าตัดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We need your help to make it operable.เราต้องการนายมาช่วย Holidaze (2009)
3, but only 2 are operable-- cameras 8 and 7.3 แต่ใช้ได้แค่ 2 ตัว กล้อง 8 กับ กล้อง 7 Reflection of Desire (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
OPERABLE    AA1 P ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
operable    (j) ˈɒpərəbl (o1 p @ r @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
動作可能時間[どうさかのうじかん, dousakanoujikan] (n) {comp} operable time; uptime [Add to Longdo]
動作不能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] (n) {comp} inoperable time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
動作可能時間[どうさかのうじかん, dousakanoujikan] operable time, uptime [Add to Longdo]
動作不能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] inoperable time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Operable \Op"er*a*ble\, a.
   Practicable. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 operable
   adj 1: capable of being treated by surgical operation; "an
       operable cancer" [ant: {inoperable}]
   2: fit or ready for use or service; "the toaster was still
     functional even after being dropped"; "the lawnmower is a bit
     rusty but still usable"; "an operational aircraft"; "the
     dishwasher is now in working order" [syn: {functional},
     {usable}, {useable}, {operable}, {operational}]
   3: usable for a specific purpose; "an operable plan"; "a
     practicable solution" [syn: {operable}, {practicable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top