ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

office

AO1 F AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -office-, *office*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Office of the Council of State(n, org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม <a href=http://www.krisdika.go.th/>http://www.krisdika.go.th/</a>
government accountability office(org) สำนักงานบัญชีกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
office(n) สำนักงาน, See also: ที่ทำการ, ที่ทำงาน, หน่วยงาน, สถานที่ทำงาน, Syn. bureau
office(n) หน่วยงานของรัฐ
office(n) ตำแหน่ง, Syn. post, position
office(n) หน้าที่, See also: ภาระหน้าที่, Syn. work, duty
officer(n) นายทหาร
officer(n) พนักงาน, See also: เจ้าหน้าที่, Syn. official, agent, representative
officer(n) นายตำรวจ, See also: เจ้าพนักงานตำรวจ, Syn. police
office boy(n) เด็กหนุ่มที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน, See also: เด็กออฟฟิศ, Syn. errand runner
office girl(n) เด็กสาวที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน, See also: เด็กออฟฟิศ, Syn. errand runner
office block(n) อาคารใหญ่ซึ่งเป็นสำนักงานของหลายบริษัท, Syn. office building

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
office(ออฟ'ฟิซฺ) n. สำนักงาน, ที่ทำการ, สถาบัน, ร้านค้า, กระทรวง, กรม, กอง, ตำแหน่ง, การทำงาน, หน้าที่, ภาระหน้าที่, สมรรถนะ, งาน, การบริการ, See also: offices n., pl. ที่ทำงานบ้านในบ้าน เช่นครัวหรือที่ซักหรือรีดผ้า, Syn. function, position
office automationการอัตโนมัติสำนักงานใช้ตัวย่อว่า OA (อ่านว่า โอเอ) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่อวคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
office-bearer(ออด'ฟิซแบ'เรอะ) n. ข้าราชการ
office-block(ออฟ'ฟิซบลอค) n. ย่านสำนักงาน
officer(ออฟ'ฟิสเซอะ) n. เจ้าหน้าที่, See also: officerial adj., Syn. official
automated officeสำนักงานอัตโนมัติหมายถึงสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน เช่น การเก็บข้อมูล การพิมพ์เอกสาร ฯ บางทีใช้ office automation
booking officen. ห้องขายตั๋ว
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
commanding officern. ทหารผู้บัญชาการ (ตั้งแต่ชั้นร้อยตรีจนถึงพันเอก)
commissioned officerนายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป) , นายทหารประจำการ

English-Thai: Nontri Dictionary
office(n) ตำแหน่ง, ที่ทำการ, สำนักงาน, พิธี, กระทรวง
officer(n) เจ้าหน้าที่, พนักงาน, นายทหาร
BOX box office(n) ห้องขายตั๋ว, ห้องจำหน่ายตั๋ว
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ, นายทหารสัญญาบัตร
POST post office(n) ที่ทำการไปรษณีย์, กรมไปรษณีย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
office๑. สำนักงาน, ที่ทำการ๒. ตำแหน่งหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
office๑. สำนักงาน๒. ตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
office automation (OA)การอัตโนมัติสำนักงาน (โอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
office automation (OA)การอัตโนมัติสำนักงาน (โอเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
office automation systemระบบการอัตโนมัติสำนักงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
office computerคอมพิวเตอร์สำนักงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
office hoursเวลาทำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
office premiumดู gross rates [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
office workerคนทำงานสำนักงาน [ ดู white collar worker ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
office, civilตำแหน่งฝ่ายพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
officeออฟฟิศ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Office Automationการสำนักงานอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์]
Office Automation( OA)ระบบสำนักงานอัตโนมัติ, ระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์และระบบเครือข่าย ช่วยในงานที่เกี่ยวกับเอกสาร การโอนย้ายแลกเปลี่ยนไฟล์ การควบคุมเอกสารและส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการส่งอีเมล ผู้ใช้งานอาจอยู่ภายในอาคารเดียวกันหรืออยู่คนละเมืองก็ได้ การส่งข้อมู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Office buildingsอาคารสำนักงาน [TU Subject Heading]
Office decorationการตกแต่งสำนักงาน [TU Subject Heading]
Office equipmentเครื่องใช้สำนักงาน [การบัญชี]
Office equipment and suppliesเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน [TU Subject Heading]
Office equipment and supplies industryอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน [TU Subject Heading]
Office for Outer Space Affairsสำนักงานว่าด้วยกิจกรรมอวกาศส่วนนอก [การทูต]
Office furnitureเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's all right. I left the office at 8.30 and went straight home and to bed.มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด ผมออกจากสำนักงานที่ 8.30 และเดินตรงไปที่บ้านและไปที่เตียง 12 Angry Men (1957)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We got him outside his office about an hour after we picked you up.เรามีเขาอยู่นอกสำนักงานของเขาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราเลือกคุณขึ้น The Godfather (1972)
Send a wire to the main office and tell them I said...ส่งโทรเลขไปบอก สนง.ใหญ่ว่า... โอ๊ย Blazing Saddles (1974)
"... of the Office of Sheriff in and for the Township of Rock Ridge.""... นอภ.ของร็อคริดจ์" Blazing Saddles (1974)
Take this stuff back to the office and get to work on those signs.เอาของพวกนี่กลับไปที่ออฟฟิศ เเล้วก็เริ่มเขียนป้าย Jaws (1975)
I went to the Minister's office at ten one morningฉันไปที่ office at ของรัฐมนตรี สิบหนึ่งตอนเช้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I mean, in the sense that he repaints floor numbers in office buildings or doubles as a disc jockey.หมายถึงท่านเปลี่ยนเบอร์ชั้นในตึก แล้วก็ทำตัวเป็นดีเจ Oh, God! (1977)
That money's got to be in the Cook County Assessor's Office within 11 days.เงินนั้นจะต้องอยู่ในที่ทำงานผู้ประเมินเขตปกครองคูคภายใน11วัน The Blues Brothers (1980)
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.เราต้องกำหนดว่าจะได้เงินค่าผ่านประตูเท่าไร ให้ผู้ประเมินเขตปกครองเมื่อพวกเขาเปิดในตอนเช้า The Blues Brothers (1980)
Sir, where's the office of the assessor of Cook County?ที่งานของผู้ประเมินของเขตปกครองคูคอยู่ที่ไหน The Blues Brothers (1980)
I will be in my office on Thursday, but not Wednesday.และผมจะอยู่ที่ออฟฟิต ในวันพฤหัส ไม่ใช่วันพุธ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
officeA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
officeA clerk in the office is only a pawn in the game of big business.
officeA friend of mine called on me at my office.
officeAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
officeAll the officers and men joined their efforts against the attack.
officeAlmost one-third of all office workers wear spectacles.
officeAlready three years since I became an office lady. It's not as if I'm dissatisfied with my present lifestyle but ...
officeAlways keep your office tidy.
officeAn office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
officeAn office girl was robbed of the envelope containing 100, 000 yen on her way back from the bank.
officeAn office machine is cranking out a stream of documents.
officeAn office worker with a college background.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงรับเลือกตั้ง(n) (politicate) candidate, See also: office-seeker, Syn. ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ลงสมัคร, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, Ant. ผู้เลือกตั้ง, Example: จนถึงวันนี้ มีผู้ลงรับเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 11 คน, Count Unit: คน
ก.ค.(n) Office of the Teacher Civil Service Commission, See also: OTCSC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ก.พ.(n) Office of the Civil Service Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กปร.(n) Office of the Royal Development Projects Board, See also: ORDPB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นร(n) Office of the Prime Minister, Syn. สำนักนายกรัฐมนตรี
ป.ป.ช.(n) Office of the National Counter Corruption Commission, See also: NCCC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ป.ป.ส(n) Office of the Narcotics Control Board, See also: ONCB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด
พป.(n) Office of Atomic Energy for Peace, See also: OAEP, Syn. สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
สกท.(n) Office of the Board of Investment, See also: BOI, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกศ.(n) Office of the National Education Commission, See also: ONEC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารสำนักงาน[ākhān samnakngān] (n, exp) EN: office building  FR: immeuble de bureaux [ m ]
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer  FR: conseiller du roi [ m ]
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[chut prōkraēm samnakngān] (n, exp) EN: office suite (software)  FR: suite bureautique [ f ]
ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร[hǿng jamnāi bat dōisān] (n, exp) EN: ticket office  FR: guichet [ m ] ; billeterie [ f ]
ห้องจำหน่ายตั๋ว[hǿng jamnāi tūa] (n, exp) EN: ticket office ; booking office  FR: billeterie [ f ]
ห้องขายตั๋ว[hǿng khāi tūa] (n, exp) EN: box office   FR: bureau de location [ m ] ; guichet [ m ]
ห้องรับฝากกระเป๋า[hǿng rap fāk krapao] (n, exp) EN: left-luggage office  FR: consigne [ f ]
ห้องทำงาน[hǿng thamngān] (n, exp) EN: office ; studio  FR: bureau [ m ]
ห้องตีตั๋ว[hǿng tī tūa] (n, exp) EN: box office  FR: bureau de location [ m ] ; guichet [ m ]
หอทะเบียน[hø thabīen] (n, exp) EN: registrar's office

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OFFICE AO1 F AH0 S
OFFICER AO1 F IH0 S ER0
OFFICER AO1 F AH0 S ER0
OFFICES AO1 F AH0 S AH0 Z
OFFICES AO1 F AH0 S IH0 Z
OFFICE'S AO1 F AH0 S IH0 Z
OFFICERS AO1 F AH0 S ER0 Z
OFFICERS AO1 F IH0 S ER0 Z
OFFICEMAX AO1 F AH0 S M AE2 K S
OFFICER'S AO1 F IH0 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
office (n) ˈɒfɪs (o1 f i s)
officer (n) ˈɒfɪsər (o1 f i s @ r)
offices (n) ˈɒfɪsɪz (o1 f i s i z)
officers (n) ˈɒfɪsəz (o1 f i s @ z)
office-boy (n) ˈɒfɪs-bɔɪ (o1 f i s - b oi)
office-boys (n) ˈɒfɪs-bɔɪz (o1 f i s - b oi z)
office-block (n) ˈɒfɪs-blɒk (o1 f i s - b l o k)
officeholders (n) ˈɒfɪshouldəz (o1 f i s h ou l d @ z)
office-bearer (n) ˈɒfɪs-bɛəʳrər (o1 f i s - b e@ r @ r)
office-blocks (n) ˈɒfɪs-blɒks (o1 f i s - b l o k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jú, ㄐㄩˊ, ] office; situation; classifier for games: match, set, round etc, #599 [Add to Longdo]
办公室[bàn gōng shì, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] office, #1,757 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, / ] office; duty, #3,096 [Add to Longdo]
官兵[guān bīng, ㄍㄨㄢ ㄅㄧㄥ, ] officers and men, #4,578 [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] office; bureau; to sign, #7,338 [Add to Longdo]
职员[zhí yuán, ㄓˊ ㄩㄢˊ, / ] office worker; staff member, #9,432 [Add to Longdo]
小弟[xiǎo dì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄧˋ, ] office boy, #10,161 [Add to Longdo]
办事处[bàn shì chù, ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] office; agency, #10,236 [Add to Longdo]
办公楼[bàn gōng lóu, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄌㄡˊ, / ] office building, #10,910 [Add to Longdo]
将士[jiàng shì, ㄐㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] officers and soldiers, #11,963 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsträger { m }office holder [Add to Longdo]
Betriebsweihnachtsfeier { f }office Christmas party [Add to Longdo]
Büro { n } | Büros { pl }office | offices [Add to Longdo]
Büroautomation { f }office automation [Add to Longdo]
Bürobedarf { m }office supply [Add to Longdo]
Bürobedarfsartikel { pl }office supplies [Add to Longdo]
Bürocomputer { m }office computer [Add to Longdo]
Büroeinrichtung { f }office equipment [Add to Longdo]
Bürogebäude { n }office building; office block [Add to Longdo]
Bürogeräte { pl }office equipment [Add to Longdo]
Bürokommunikationstechnik { f }office communications [Add to Longdo]
Bürokopiergerät { n }office copier; copying machine [Add to Longdo]
Bürokosten { pl }office expenses; office charges [Add to Longdo]
Büromaschine { f } | Büromaschinen { pl }office machine; business machine | business machines [Add to Longdo]
Büromaterial { n }office supplies; office stationery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office [Add to Longdo]
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
OA[オーエー, o-e-] (n) (See オフィスオートメーション) office automation; OA [Add to Longdo]
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
OL[オーエル, o-eru] (n) (abbr) (sens) OL; office lady [Add to Longdo]
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行を除く;郵貯銀行を除く[ゆうちょぎんこうをのぞく, yuuchoginkouwonozoku] (exp, v5k) excluding the Post Office bank; excluding Japan Post Bank [Add to Longdo]
を通して[をとおして, wotooshite] (exp) through; throughout; through (the good offices of); by way of [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application [Add to Longdo]
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer [Add to Longdo]
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr) [Add to Longdo]
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!! [Add to Longdo]
仮想局[かそうきょく, kasoukyoku] virtual (switching) office [Add to Longdo]
仮想的交換局[かそうてきこうかんきょく, kasoutekikoukankyoku] virtual (switching) office [Add to Longdo]
局コード[きょくコード, kyoku ko-do] office code [Add to Longdo]
局データ[きょくデータ, kyoku de-ta] office data [Add to Longdo]
局間回線[きょくかんかいせん, kyokukankaisen] trunk, inter-office line [Add to Longdo]
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Office \Of`fice\, v. t.
   To perform, as the duties of an office; to discharge. [Obs.]
   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Office \Of"fice\, n. [F., fr. L. officium, for opificium; ops
   ability, wealth, help + facere to do or make. See {Opulent},
   {Fact}.]
   1. That which a person does, either voluntarily or by
    appointment, for, or with reference to, others; customary
    duty, or a duty that arises from the relations of man to
    man; as, kind offices, pious offices.
    [1913 Webster]
 
       I would I could do a good office between you.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A special duty, trust, charge, or position, conferred by
    authority and for a public purpose; a position of trust or
    authority; as, an executive or judical office; a municipal
    office.
    [1913 Webster]
 
   3. A charge or trust, of a sacred nature, conferred by God
    himself; as, the office of a priest under the old
    dispensation, and that of the apostles in the new.
    [1913 Webster]
 
       Inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I
       magnify mine office.         --Rom. xi. 13.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is performed, intended, or assigned to be done,
    by a particular thing, or that which anything is fitted to
    perform; a function; -- answering to duty in intelligent
    beings.
    [1913 Webster]
 
       They [the eyes] resign their office and their light.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Hesperus, whose office is to bring
       Twilight upon the earth.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       In this experiment the several intervals of the
       teeth of the comb do the office of so many prisms.
                          --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   5. The place where any kind of business or service for others
    is transacted; a building, suite of rooms, or room in
    which public officers or workers in any organization
    transact business; as, the register's office; a lawyer's
    office; the doctor's office; the Mayor's office.
    [1913 Webster +PJC]
 
   6. The company or corporation, or persons collectively, whose
    place of business is in an office; as, I have notified the
    office.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. The apartments or outhouses in which the domestics
    discharge the duties attached to the service of a house,
    as kitchens, pantries, stables, etc. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
       As for the offices, let them stand at distance.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   8. (Eccl.) Any service other than that of ordination and the
    Mass; any prescribed religious service.
    [1913 Webster]
 
       This morning was read in the church, after the
       office was done, the declaration setting forth the
       late conspiracy against the king's person. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   {Holy office}. Same as {Inquisition}, n., 3.
 
   {Houses of office}. Same as def. 7 above. --Chaucer.
 
   {Little office} (R. C. Ch.), an office recited in honor of
    the Virgin Mary.
 
   {Office bearer}, an officer; one who has a specific office or
    duty to perform.
 
   {Office copy} (Law), an authenticated or certified copy of a
    record, from the proper office. See {Certified copies},
    under {Copy}. --Abbott.
 
   {Office-found} (Law), the finding of an inquest of office.
    See under {Inquest}.
 
   {Office holder}. See {Officeholder} in the Vocabulary
 
   {Office hours}. the hours of the day during which business is
    transacted at an office[5].
 
   {Office seeker}. a person who is attempting to get elected to
    an elected office, or to get an appointment to an
    appointive public office.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 office
   n 1: place of business where professional or clerical duties are
      performed; "he rented an office in the new building" [syn:
      {office}, {business office}]
   2: an administrative unit of government; "the Central
     Intelligence Agency"; "the Census Bureau"; "Office of
     Management and Budget"; "Tennessee Valley Authority" [syn:
     {agency}, {federal agency}, {government agency}, {bureau},
     {office}, {authority}]
   3: the actions and activities assigned to or required or
     expected of a person or group; "the function of a teacher";
     "the government must do its part"; "play its role" [syn:
     {function}, {office}, {part}, {role}]
   4: (of a government or government official) holding an office
     means being in power; "being in office already gives a
     candidate a great advantage"; "during his first year in
     office"; "during his first year in power"; "the power of the
     president" [syn: {office}, {power}]
   5: professional or clerical workers in an office; "the whole
     office was late the morning of the blizzard" [syn: {office},
     {office staff}]
   6: a religious rite or service prescribed by ecclesiastical
     authorities; "the offices of the mass"
   7: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 office /ofis/ 
  function; job; office; post; pantry; service

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top