ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subprogram

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subprogram-, *subprogram*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subprogramโปรแกรมย่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
subprogramโปรแกรมย่อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterprogramm {n} | Unterprogramme {pl}subprogram | subprograms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サブプログラム[, sabupuroguramu] (n) {comp} subprogram [Add to Longdo]
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] (n) {comp} subroutine subprogram [Add to Longdo]
モジュール副プログラム[モジュールふくプログラム, moju-ru fuku puroguramu] (n) {comp} module subprogram [Add to Longdo]
外部副プログラム[がいぶふくプログラム, gaibufuku puroguramu] (n) {comp} external subprogram [Add to Longdo]
関数副プログラム[かんすうふくプログラム, kansuufuku puroguramu] (n) {comp} function subprogram [Add to Longdo]
呼ばれるプログラム[よばれるプログラム, yobareru puroguramu] (n) {comp} called program; subprogram [Add to Longdo]
内部副プログラム[ないぶふくプログラム, naibufuku puroguramu] (n) {comp} internal subprogram [Add to Longdo]
副プログラム[ふくプログラム, fuku puroguramu] (n) {comp} subprogram [Add to Longdo]
副プログラムの分身[ふくプログラムのぶんしん, fuku puroguramu nobunshin] (n) {comp} instance of a subprogram [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブプログラム[さぶぷろぐらむ, sabupuroguramu] subprogram [Add to Longdo]
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] subroutine subprogram [Add to Longdo]
モジュール副プログラム[モジュールふくプログラム, moju-ru fuku puroguramu] module subprogram [Add to Longdo]
外部副プログラム[がいぶふくプログラム, gaibufuku puroguramu] external subprogram [Add to Longdo]
関数副プログラム[かんすうふくプログラム, kansuufuku puroguramu] function subprogram [Add to Longdo]
呼ばれるプログラム[よばれるプログラム, yobareru puroguramu] called program, subprogram [Add to Longdo]
内部副プログラム[ないぶふくプログラム, naibufuku puroguramu] internal subprogram [Add to Longdo]
副プログラム[ふくプログラム, fuku puroguramu] subprogram [Add to Longdo]
副プログラムの分身[ふくプログラムのぶんしん, fuku puroguramu nobunshin] instance of a subprogram [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subprogram
   n 1: a set sequence of steps, part of larger computer program
      [syn: {routine}, {subroutine}, {subprogram}, {procedure},
      {function}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top