ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

utilitarian

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utilitarian-, *utilitarian*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utilitarian(adj) ซึ่งนึกถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ, See also: ซึ่งเป็นประโยชน์, Syn. useful, practical, functional, sensible, Ant. useless
utilitarian(n) ผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์
utilitarianism(n) ความเชื่อที่ว่าความสุขคือการเอาประโยชน์สูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utilitarian(ยูทิลลิแท'เรียน) adj. ซึ่งถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ n. ผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์., Syn. pragmatic
utilitarianism(ยูทิลลิแท'เรียนนิสซึม) n. ลัทธิยึดถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
utilitarian(adj) ถือประโยชน์เป็นสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
utilitarian justiceความยุติธรรมทางประโยชน์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
utilitarianismประโยชน์นิยม, อรรถประโยชน์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
utilitarianismประโยชน์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something utilitarian that can get bloody and wash out easily.อาจมีบางอย่างติดตัวเขาอยู่ เช่นเลือด ซึ่งสามารถล้างออกได้ง่าย The Eyes Have It (2009)
No, but it is utilitarian and utilitarian is the new sexy.ไม่, แต่มันคือการยึดถือลัทธิผลประโยชน์ และผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์ก็เซ็กซี่ Salt (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประโยชน์นิยม(n) utilitarianism, Syn. ลัทธิเอาประโยชน์
อรรถศาสตร์(n) utilitarianism, See also: science of practical life and government, economics, Thai Definition: วิชาที่เกี่ยวกับการงานในชีวิตและการปกครอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถศาสตร์[atthasāt] (n) EN: utilitarianism

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UTILITARIAN

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utilitarian
utilitarians
utilitarianism

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功利主义[gōng lì zhǔ yì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] utilitarianism #47,912 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユーティリタリアニズム[yu-teiritarianizumu] (n) utilitarianism [Add to Longdo]
功利主義[こうりしゅぎ, kourishugi] (n, adj-no) utilitarianism [Add to Longdo]
功利主義者[こうりしゅぎしゃ, kourishugisha] (n) a utilitarian [Add to Longdo]
功利的[こうりてき, kouriteki] (adj-na, n) utilitarian [Add to Longdo]
実利主義[じつりしゅぎ, jitsurishugi] (n, adj-no) utilitarianism [Add to Longdo]
実利主義者[じつりしゅぎしゃ, jitsurishugisha] (n) utilitarian [Add to Longdo]
即物的[そくぶつてき, sokubutsuteki] (adj-na, n) practical; matter-of-fact; realistic; utilitarian; pragmatic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utilitarian \U*til`i*ta"ri*an\, a. [See {Utility}.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to utility; consisting in utility; ?iming
    at utility as distinguished from beauty, ornament, etc.;
    sometimes, reproachfully, evincing, or characterized by, a
    regard for utility of a lower kind, or marked by a sordid
    spirit; as, utilitarian narrowness; a utilitarian
    indifference to art.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to utilitarianism; supporting
    utilitarianism; as, the utilitarian view of morality; the
    Utilitarian Society. --J. S. Mill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utilitarian \U*til`i*ta"ri*an\, n.
   One who holds the doctrine of utilitarianism.
   [1913 Webster]
 
      The utilitarians are for merging all the particular
      virtues into one, and would substitute in their place
      the greatest usefulness, as the alone principle to
      which every question respecting the morality of actions
      should be referred.           --Chalmers.
   [1913 Webster]
 
      But what is a utilitarian? Simply one who prefers the
      useful to the useless; and who does not? --Sir W.
                          Hamilton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utilitarian
   adj 1: having a useful function; "utilitarian steel tables"
       [syn: {utilitarian}, {useful}]
   2: having utility often to the exclusion of values; "plain
     utilitarian kitchenware"
   n 1: someone who believes that the value of a thing depends on
      its utility

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top