Search result for

wilt

(65 entries)
(0.1543 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wilt-, *wilt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wilt[VI] เฉา, See also: เหี่ยว, โรย, Syn. shrivel, wither, wizen
wilt[VT] ทำให้เหี่ยวเฉา, See also: ทำให้เหี่ยวแห้ง, ทำให้โรยรา, Syn. shrivel, wither, wizen
wilt[N] การเฉาของพืช, See also: การเหี่ยวแห้งของพืช
wilt[N] โรคเหี่ยวเฉาของพืช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wilt(วิลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ร่วงโรย,เหี่ยวแห้ง,อับเฉา,อ่อนกำลัง,เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว auxv. เอกพจน์บุรุษที่ 2 ของwillใช้เฉพาะ (thou wilt =you will), Syn. wilt disease

English-Thai: Nontri Dictionary
wilt(vi) หดหู่,เหี่ยวแห้ง,สลด,ร่วงโรย,อับเฉา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wilting pointจุดเหี่ยว [อุตุนิยมวิทยา]
wilting pointwilting point, จุดเหี่ยวเฉา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because it brings exuberance during full bloom, but gets discarded when wilted.เพราะเมื่อมันออกดอก มันจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และมีกลิ่นหอม แต่เมื่อมันเหี่ยวเฉามันก็จะถูกโยนทิ้งไป Episode #1.22 (2009)
She'll only wilt from here.เธอจะทำให้ดอกไม้ที่นี่เหี่ยวแห้ง Chuck Versus the Ring (2009)
I want the Tanya flower to blossom, not wilt.ผมต้องการให้เดอะธัญญ่าเป็นดอกไม้ที่เบ่งบาน ที่ไม่เหี่ยวแห้ง Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
After a few hours, they begin to get cloudy and wilt.หลังจาก 2-3 ชม. พวกมันจะเริ่มเหนียวข้นและแห้ง The Eyes Have It (2009)
The Wiltord Symphony Orchestra again.ที่ Wiltord Symphony Orchestae อีกครั้งนึง Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Wiltord?Wiltord? Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Wiltord?Wiltord? Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I'm performing with Rui and the Wiltord Orchestra.ฉันจะแสดงที่ Wiltord Orchestra กับรุยด้วยนะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Wilt thou think of me, loveคุณจะคิดถึงฉันไหม สุดที่รัก The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Wilt thou have this woman to be thy wedded wife?คุณยินดีรับผู้หญิงตรงหน้าเป็นภรรยาคุณหรือไม่ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Wilt thou have this man to be thy wedded husband?คุณยินดีรับผู้หญิงตรงหน้าเป็นสามีคุณหรือไม่ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Can you come back before the flowers you gave me wilt?ดอกไม้ที่คุณให้ฉันมา.. ก่อนที่มันจะเหี่ยวเฉา... คุณจะกลับมาได้ไม๊? Episode #1.9 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่อ[V] wilt, See also: addle, wither, shrivel, Syn. เหี่ยวยุบ, เหี่ยวแฟบ, Example: การขาดวิตามินบีหนึ่งทำให้ประสาทตาฝ่อลีบและเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ไม่เติบโตอย่างที่ควร, เหี่ยวยุบไปก่อนเวลา
โรยรา[V] wilt, See also: be weakened, Example: ดอกจำปาที่อยู่ในโถแก้วสดสวยอยู่เช่นนั้นไม่มีโรยรา, Thai definition: น้อยไป, เสื่อมไป
เฉา[V] wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, Syn. เหี่ยว, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: ต้นไม้ในกระถางเฉาเพราะเจ้าของไม่ใส่ใจที่จะรดน้ำ
มลาน[ADJ] withered, See also: wilted, faded, Syn. แห้ง, เหี่ยว, Notes: (สันสกฤต)
เหี่ยวแห้ง[V] wither, See also: wilt, wrinkle, fade, dry out, dry and shriveled, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, ร่วงโรย, แห้ง, เฉา, Example: ดอกไม้ในแจกันเหี่ยวแห้งมาหลายวันเพราะไม่มีใครใส่ใจ, Thai definition: ขาดความสดชื่น
ล้มตาย[V] wither and die, See also: wilt and die, Syn. ตาย, Ant. กำเนิด, เกิด, Example: อากาศแห้งแล้งทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด
แห้งเหี่ยว[V] wither, See also: wilt, Syn. เหี่ยวแห้ง, เหี่ยวเฉา, ร่วงโรย, แห้ง, เฉา, Ant. สดชื่น, เต่ง, สด, Example: นับวันต้นไม้ในสวนแห่งนี้จะแห้งเหี่ยวลงทุกที
ล้มตาย[V] wither and die, See also: wilt and die, Syn. ตาย, Ant. กำเนิด, เกิด, Example: อากาศแห้งแล้งทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด
เหี่ยว[V] wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, languish, deteriorate, Syn. เฉา, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, เต่งตึง, Example: ดอกไม้ในแจกันเหี่ยวหมดแล้ว ช่วยเปลี่ยนใหม่ให้ด้วย, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่เต่งตึง
เหี่ยวเฉา[V] wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, languish, deteriorate, Syn. เหี่ยว, เฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: ต้นไม้ที่ถูกถอนรากย่อมเหี่ยวเฉา ถ้าเอาลงปลูกในที่ดีๆ มีคนดูแลก็อาจรอด, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่เต่งตึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
ล้มตาย[v. exp.] (lom tāi) EN: wither and die ; wilt and die ; fall dead   FR: tomber mort
โรย[v.] (roi) EN: fade ; wilt ; wither   FR: se faner ; se flétrir
โรย[v.] (rōi) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane   
โรยรา[v.] (rōirā) EN: wilt ; be weakened   

CMU English Pronouncing Dictionary
WILT    W IH1 L T
WILTZ    W IH1 L T S
WILTS    W IH1 L T S
WILTSE    W IH1 L T S
WILTEL    W IH1 L T EH2 L
WILTON    W IH1 L T AH0 N
WILTED    W IH1 L T AH0 D
WILTGEN    W IH1 L T G AH0 N
WILTING    W IH1 L T IH0 NG
WILTRON    W IH1 L T R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wilt    (v) (w i1 l t)
wilts    (v) (w i1 l t s)
Wilton    (n) (w i1 l t @ n)
wilted    (v) (w i1 l t i d)
Wiltons    (n) (w i1 l t @ n z)
wilting    (v) (w i1 l t i ng)
Wiltshire    (n) (w i1 l ch @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィルトンカーペット[, uirutonka-petto] (n) Wilton carpet [Add to Longdo]
萎びる[しなびる, shinabiru] (v1,vi) to wilt; to fade [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
青枯れ病[あおがれびょう, aogarebyou] (n) bacterial wilt [Add to Longdo]
凋む(P);萎む(P)[しぼむ, shibomu] (v5m,vi) to wither; to fade (away); to shrivel; to wilt; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威尔特郡[Wēi ěr tè jùn, ㄨㄟ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄐㄩㄣˋ, / ] Wiltshire (English county) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wilt \Wilt\,
   2d pers. sing. of {Will}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wilt \Wilt\, v. i. [imp. & p. p. {Wilting}.] [Written also welt,
   a modification of welk.]
   To begin to wither; to lose freshness and become flaccid, as
   a plant when exposed when exposed to drought, or to great
   heat in a dry day, or when separated from its root; to
   droop;. to wither. [Prov. Eng. & U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wilt \Wilt\, v. t.
   1. To cause to begin to wither; to make flaccid, as a green
    plant. [Prov. Eng. U. S.]
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to cause to languish; to depress or destroy the
    vigor and energy of. [Prov. Eng. & U. S.]
    [1913 Webster]
 
       Despots have wilted the human race into sloth and
       imbecility.              --Dr. T.
                          Dwight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wilt
   n 1: any plant disease characterized by drooping and shriveling;
      usually caused by parasites attacking the roots [syn:
      {wilt}, {wilt disease}]
   2: causing to become limp or drooping [syn: {wilt}, {wilting}]
   v 1: lose strength; "My opponent was wilting"
   2: become limp; "The flowers wilted" [syn: {wilt}, {droop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top