ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

droop

D R UW1 P   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -droop-, *droop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
droop[VI] ห่อเหี่ยว, See also: ท้อแท้, หมดกำลังใจ, Syn. fail, languish
droop[VT] อ่อนแอ, See also: เหนื่อยอ่อน, อ่อนแรง, เพลีย, Syn. sag, swag, drop
droop down[PHRV] ก้มลงต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
droop(ดรูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้มต่ำ,หลบต่ำ,มองต่ำ,ห้อย,ยาน,ตกต่ำ,ทรุดโทรม (สุขภาพ) ,อ่อนแอลง,ท้อใจ,ความกดต่ำ,ความทรุดโทรม,การไร้ที่ยึด, Syn. sack,bend,weary,decline

English-Thai: Nontri Dictionary
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drooping characteristicwelding setชุดเชื่อมแรงดันลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"and Huck, a ruin of drooping rags,ซึ่งอยู่ในชุดมอมแมม The Time Machine (2002)
This poem, drooping shy and unseen, that I always carry.กวีบทนี้ /ละทิ้งความไม่ไว้ใจและสิ่งที่มองไม่เห็น The Notebook (2004)
That means this one is slightly up and this one slightly drooping.นั่นหมายความว่าอันนี้ มันเล็กกว่า และอันนี้มันห้อยลงมาเล็กน้อย Unstoppable Marriage (2007)
He's right. This one's drooping.เขาพูดถูก อันนี้มันห้อยลงมา Unstoppable Marriage (2007)
"The way your eyelids droop."วิธีที่เธอหลบตา" Heyy Babyy (2007)
She's got a droopy eye, fat face, thick neck.เธอมีตาโปน หน้าอ้วน คอหนา Last Resort (2008)
Droop it down! Droop it down! Decline!ว่างมันลง ว่างมันลง แย่แล้ว District 9 (2009)
- I'm not sure... - Droopy, lardy arse.ออกข้างไปนิด, ห้อยไปหน่อย ตามชั้นทันมั้ย? Everyone (2009)
When Roy's spirits are drooping, the problem is global.ถ้ารอยหดหู่ ก็ปัญหาก็บานเเบอะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Are these your droopy white granny panties,jacob?หรือนี่เป็นกางเกงในของย่านาย เจค็อบ? Throwdown (2009)
Prayed to the Hindu god Urvashi that your bowels would loosen and your penis would droop like a willow tree.สวดมนต์ขอเทพของฮินดู ให้ท้องนายร่วง และไอ้จ้อนของนายเหมือนนกเขา ที่ขันไม่ขึ้น The Large Hadron Collision (2010)
Cheap suit and the... the bad breath and the droopy eyes.ชุดสูทราคาถูก แล้วก็... ลมหายใจเหม็น และสายตาห่อเหี่ยว Countdown (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อย[V] droop, See also: hang down loosely, suspend, Syn. ห้อย, Example: รากไม้ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ, Thai definition: ห้อยเป็นทางๆ ลงมา
เสียกำลังใจ[V] despond, See also: droop, Syn. ท้อแท้ใจ, Example: หากเจ้านายคอรัปชั่นร่วมกับลูกน้องคนสนิท ข้าราชการที่สุจริตจะยิ่งเสียกำลังใจมากขึ้น
เสียขวัญ[V] sag, See also: droop, Syn. ขวัญหาย, เสียกำลังใจ, Example: ตัวประกันกำลังเสียขวัญ อย่าเพิ่งซักไซ้อะไรตอนนี้เลย, Thai definition: ทำให้รู้สึกท้อแท้ใจ
ตูบ[V] droop, See also: hang down, Syn. หลบลง, หุบลง, Ant. ตั้ง, บาน, Example: ใบหูข้างหนึ่งของเขาแทนที่มันจะกางเป็นปกติ กลับตูบติดเชื่อมกับหนังศีรษะมาแต่กำเนิด
หูตูบ[N] drooping ears, See also: looping ears, pendant ears, Ant. หูกาง, Thai definition: ใบหูตกห้อยลงมา (ใช้แก่หมา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
หูตูบ[n.] (hū tūp) EN: drooping ears   
เศร้าใจ[v.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop   
เสียกำลังใจ[v. exp.] (sīa kamlangjai) EN: despond ; droop ; be discouraged   FR: être découragé
ย้อย[v.] (yøi) EN: droop ; hang down loosely ; suspend   FR: pendre ; traîner

CMU English Pronouncing Dictionary
DROOP    D R UW1 P
DROOPY    D R UW1 P IY0
DROOPED    D R UW1 P T
DROOPING    D R UW1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
droop    (v) drˈuːp (d r uu1 p)
droops    (v) drˈuːps (d r uu1 p s)
drooped    (v) drˈuːpt (d r uu1 p t)
drooping    (v) drˈuːpɪŋ (d r uu1 p i ng)
droopingly    (a) drˈuːpɪŋliː (d r uu1 p i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低垂[dī chuí, ㄉㄧ ㄔㄨㄟˊ, ] drooping; hanging low, #35,025 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たるたる[, tarutaru] (adj-no) (col) droopy (e.g. of skin); drooping [Add to Longdo]
萎える[なえる, naeru] (v1,vi) to wither; to droop; to be lame [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
下がり松[さがりまつ, sagarimatsu] (n) drooping pine [Add to Longdo]
下垂[かすい, kasui] (n,vs,adj-no) drooping; hanging down [Add to Longdo]
君子蘭[くんしらん, kunshiran] (n) clivia (esp. drooping clivia, Clivia nobilis); Kaffir lily (Clivia miniata) [Add to Longdo]
枝垂れる;垂れる[しだれる, shidareru] (v1,vi) to droop; to hang down; to weep [Add to Longdo]
枝垂桜;枝垂れ桜[しだれざくら, shidarezakura] (n) weeping cherry; shidare cherry; variety of cherry tree with drooping branches; Prunus itosakura [Add to Longdo]
糸桜[いとざくら, itozakura] (n) droopy-branch cherry tree [Add to Longdo]
初冠[ういこうぶり;ういかぶり;ういかむり;ういかんむり;しょかん, uikouburi ; uikaburi ; uikamuri ; uikanmuri ; shokan] (n,vs) (1) (arch) (See 元服) crowning a boy for the first time at a coming-of-age ceremony; (n) (2) (ういかんむり only) (See 巻纓,垂纓) noh cap with a rolled or drooping tail (indicative of nobility) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droop \Droop\ (dr[=oo]p), v. i. [imp. & p. p. {Drooped}; p. pr.
   & vb. n. {Drooping}.] [Icel. dr[=u]pa; akin to E. drop. See
   {Drop}.]
   1. To hang bending downward; to sink or hang down, as an
    animal, plant, etc., from physical inability or
    exhaustion, want of nourishment, or the like. "The purple
    flowers droop." "Above her drooped a lamp." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       I saw him ten days before he died, and observed he
       began very much to droop and languish. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow weak or faint with disappointment, grief, or like
    causes; to be dispirited or depressed; to languish; as,
    her spirits drooped.
    [1913 Webster]
 
       I'll animate the soldier's drooping courage.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To proceed downward, or toward a close; to decline. "Then
    day drooped." --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droop \Droop\, v. t.
   To let droop or sink. [R.] --M. Arnold.
   [1913 Webster]
 
      Like to a withered vine
      That droops his sapless branches to the ground. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droop \Droop\, n.
   A drooping; as, a droop of the eye.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 droop
   n 1: a shape that sags; "there was a sag in the chair seat"
      [syn: {sag}, {droop}]
   v 1: droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss
      of tautness [syn: {sag}, {droop}, {swag}, {flag}]
   2: hang loosely or laxly; "His tongue lolled" [syn: {droop},
     {loll}]
   3: become limp; "The flowers wilted" [syn: {wilt}, {droop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top