ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

droop

D R UW1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -droop-, *droop*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
droop(vi) ห่อเหี่ยว, See also: ท้อแท้, หมดกำลังใจ, Syn. fail, languish
droop(vt) อ่อนแอ, See also: เหนื่อยอ่อน, อ่อนแรง, เพลีย, Syn. sag, swag, drop
droop down(phrv) ก้มลงต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
droop(ดรูพ) vi., vt., n. (การ) ก้มต่ำ, หลบต่ำ, มองต่ำ, ห้อย, ยาน, ตกต่ำ, ทรุดโทรม (สุขภาพ) , อ่อนแอลง, ท้อใจ, ความกดต่ำ, ความทรุดโทรม, การไร้ที่ยึด, Syn. sack, bend, weary, decline

English-Thai: Nontri Dictionary
droop(vi) เหี่ยวแห้ง, ท้อแท้, ตกต่ำ, (สุขภาพ)อ่อนแอ, ทรุดโทรม, ห้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drooping characteristicwelding setชุดเชื่อมแรงดันลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Droop it down! Droop it down! Decline!ว่างมันลง ว่างมันลง แย่แล้ว District 9 (2009)
Prayed to the Hindu god Urvashi that your bowels would loosen and your penis would droop like a willow tree.สวดมนต์ขอเทพของฮินดู ให้ท้องนายร่วง และไอ้จ้อนของนายเหมือนนกเขา ที่ขันไม่ขึ้น The Large Hadron Collision (2010)
Couple weeks, he'll droop and die.มันจะตรอมใจตาย Broad Daylight (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อย(v) droop, See also: hang down loosely, suspend, Syn. ห้อย, Example: รากไม้ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ, Thai Definition: ห้อยเป็นทางๆ ลงมา
เสียกำลังใจ(v) despond, See also: droop, Syn. ท้อแท้ใจ, Example: หากเจ้านายคอรัปชั่นร่วมกับลูกน้องคนสนิท ข้าราชการที่สุจริตจะยิ่งเสียกำลังใจมากขึ้น
เสียขวัญ(v) sag, See also: droop, Syn. ขวัญหาย, เสียกำลังใจ, Example: ตัวประกันกำลังเสียขวัญ อย่าเพิ่งซักไซ้อะไรตอนนี้เลย, Thai Definition: ทำให้รู้สึกท้อแท้ใจ
ตูบ(v) droop, See also: hang down, Syn. หลบลง, หุบลง, Ant. ตั้ง, บาน, Example: ใบหูข้างหนึ่งของเขาแทนที่มันจะกางเป็นปกติ กลับตูบติดเชื่อมกับหนังศีรษะมาแต่กำเนิด
หูตูบ(n) drooping ears, See also: looping ears, pendant ears, Ant. หูกาง, Thai Definition: ใบหูตกห้อยลงมา (ใช้แก่หมา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉา[chao] (v) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline  FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เหี่ยว[hīo] (v) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate  FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[hīochao] (v) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate  FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
หูตูบ[hū tūp] (n) EN: drooping ears
เศร้าใจ[saojai] (v) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop
เสียกำลังใจ[sīa kamlangjai] (v, exp) EN: despond ; droop ; be discouraged  FR: être découragé
ย้อย[yøi] (v) EN: droop ; hang down loosely ; suspend  FR: pendre ; traîner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DROOP D R UW1 P
DROOPY D R UW1 P IY0
DROOPED D R UW1 P T
DROOPING D R UW1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
droop (v) drˈuːp (d r uu1 p)
droops (v) drˈuːps (d r uu1 p s)
drooped (v) drˈuːpt (d r uu1 p t)
drooping (v) drˈuːpɪŋ (d r uu1 p i ng)
droopingly (a) drˈuːpɪŋliː (d r uu1 p i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低垂[dī chuí, ㄉㄧ ㄔㄨㄟˊ,  ] drooping; hanging low #35,025 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たるたる[tarutaru] (adj-no) (col) droopy (e.g. of skin); drooping [Add to Longdo]
萎える[なえる, naeru] (v1, vi) to wither; to droop; to be lame [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1, vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
下がり松[さがりまつ, sagarimatsu] (n) drooping pine [Add to Longdo]
下垂[かすい, kasui] (n, vs, adj-no) drooping; hanging down [Add to Longdo]
君子蘭[くんしらん, kunshiran] (n) clivia (esp. drooping clivia, Clivia nobilis); Kaffir lily (Clivia miniata) [Add to Longdo]
枝垂れる;垂れる[しだれる, shidareru] (v1, vi) to droop; to hang down; to weep [Add to Longdo]
枝垂桜;枝垂れ桜[しだれざくら, shidarezakura] (n) weeping cherry; shidare cherry; variety of cherry tree with drooping branches; Prunus itosakura [Add to Longdo]
糸桜[いとざくら, itozakura] (n) droopy-branch cherry tree [Add to Longdo]
初冠[ういこうぶり;ういかぶり;ういかむり;ういかんむり;しょかん, uikouburi ; uikaburi ; uikamuri ; uikanmuri ; shokan] (n, vs) (1) (arch) (See 元服) crowning a boy for the first time at a coming-of-age ceremony; (n) (2) (ういかんむり only) (See 巻纓, 垂纓) noh cap with a rolled or drooping tail (indicative of nobility) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droop \Droop\ (dr[=oo]p), v. i. [imp. & p. p. {Drooped}; p. pr.
   & vb. n. {Drooping}.] [Icel. dr[=u]pa; akin to E. drop. See
   {Drop}.]
   1. To hang bending downward; to sink or hang down, as an
    animal, plant, etc., from physical inability or
    exhaustion, want of nourishment, or the like. "The purple
    flowers droop." "Above her drooped a lamp." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       I saw him ten days before he died, and observed he
       began very much to droop and languish. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow weak or faint with disappointment, grief, or like
    causes; to be dispirited or depressed; to languish; as,
    her spirits drooped.
    [1913 Webster]
 
       I'll animate the soldier's drooping courage.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To proceed downward, or toward a close; to decline. "Then
    day drooped." --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droop \Droop\, v. t.
   To let droop or sink. [R.] --M. Arnold.
   [1913 Webster]
 
      Like to a withered vine
      That droops his sapless branches to the ground. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droop \Droop\, n.
   A drooping; as, a droop of the eye.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 droop
   n 1: a shape that sags; "there was a sag in the chair seat"
      [syn: {sag}, {droop}]
   v 1: droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss
      of tautness [syn: {sag}, {droop}, {swag}, {flag}]
   2: hang loosely or laxly; "His tongue lolled" [syn: {droop},
     {loll}]
   3: become limp; "The flowers wilted" [syn: {wilt}, {droop}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top