Search result for

ลืมเลือน

(20 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลืมเลือน-, *ลืมเลือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลืมเลือน[V] fade from one's mind, See also: fade away, be gradually out of one's memory, Syn. ลืม, เลือน, Ant. จำ, จดจำ, Example: บางครั้งความสัมพันธ์ของคนเราก็อาจจะไม่ยืดยาว เมื่อห่างหายกันไปสักพักก็ลืมเลือน, Thai definition: ค่อยๆ หายไปในความทรงจำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลืมเลือนก. ลืมไปบ้างหรือค่อย ๆ ลืมไปจากความทรงจำ เช่น เรื่องนี้ลืมเลือนไปบ้างแล้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those lives will not soon be forgotten.ชีวิตของเหยื่อเหล่านี้จะไม่ถูกลืมเลือน Vantage Point (2008)
/Yes, though Mr. Nottingham's promise /for Skeeter to run the placeอาจจะถูกลืมเลือนไปแล้ว Bedtime Stories (2008)
...so that they'll never ever be forgotten....ดังนั้นพวกมันจึงไม่มีทางถูกลืมเลือนได้ Episode #1.5 (2009)
But, there are memories that should never be forgotten.แต่ถึงอย่างนั้นก็มีบางสิ่งที่ไม่อาจถูกลืมเลือนไป Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Throughout history, I have aligned myself with or destroyed humans in power hoping to make a dent in mankind's race to oblivion.ตลอดประวัติศาสตร์ ผมหาทางที่จะ ทำลายมนุษย์ด้วยพลัง หวังว่ารอยเขี้ยว จะทำให้มวลนุษย์ถูกลืมเลือน I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Oh, yeah, by the time he's found guilty, you'll have been forgotten about.โอ้ ใช่สิ ในขณะที่พบผู้กระทำความผิด คุณก็คงจะถูกลืมเลือนไป Episode #1.1 (2010)
You will be greatly missed, and never forgotten.พวกเราภูมิใจในตัวคุณ คุณจะเป็นที่คิดถึงอย่างยิ่ง และจะไม่มีวันลืมเลือน Black Swan (2010)
We're fucked. What the... Wh, whoa, whoa.เราซวยแล้ว อะไรวะ.. "การที่จะรักษาผู้ที่ดื่มน้ำจากแม่น้ำเธเล" มันคือตำนานกรีก แม่น้ำสายนี้อยู่ในนรก แม่น้ำแห่งความลืมเลือน I'm Alive and on Fire (2011)
Tis the bigger fool am I, for lost the track of the time I did whilst sieging the castle--ช่างแย่จริงๆ เลย ลืมเลือนเวลาตอนซุ่ม It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Der's only one way Tosa kin save its skin in dis.Wasurena wa shinai kono karada ga kiete mo และจะไม่มีวันลืมเลือน,แม้ร่างกายจะต้องสูญสลาย Episode #2.7 (2011)
Oh, you're unforgettable.โอ! คุณยากจะลืมเลือน Cops & Robbers (2011)
I will, Your Grace.บอกเขาเสียว่า เขายังไม่ถูกลืมเลือน The Night Lands (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลืมเลือน[v. exp.] (leūm leūoen) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forget(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) ., See also: forgettable adj. forgetter n., Syn. lose
silence(ไซ'เลินซฺ) n. ความเงียบ,การไม่พูด,การเก็บไว้ในใจ,การลืมเลือน,การปิดบัง,การเก็บไว้เป็นความลับ,การไร้ข่าวคราว. vt. ทำให้เงียบ,ทำให้หยุดนิ่ง interj. เงียบ!
silent(ไซ'เลินทฺ) adj. เงียบ,นิ่งเงียบ,เงียบสงบ,ไม่พูด,ไม่ค่อยพูด,พูดน้อย,ไม่ได้กล่าวถึง,ถูกลืม,ลืมเลือน, (ภูเขาไฟ) สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง. n.. หนังเงียบ., See also: silently adv. silentness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
oblivion(n) ความหลงลืม,ความลืมเลือน
oblivious(adj) หลงลืม,ลืมเลือน,ลบเลือน,ไม่นึกถึง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top