Search result for

จดจำ

(39 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จดจำ-, *จดจำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดจำ[V] remember, See also: bear in mind, keep in mind, recall, Syn. จำ, ระลึก, รำลึก, ทบทวน, หวนคิด, จำได้, Ant. หลงลืม, Example: การกระทำของโซโกครั้งนี้เป็นบทเรียนที่หลายฝ่ายควรจดจำ, Thai definition: กำหนดไว้ในใจ, จำไว้ในใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จดจำก. กำหนดไว้ในใจ, จำไว้ในใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is truly an accomplishment worthy of recognition.นี่เป็นความสำเร็จ ที่ควรค่าแก่การจดจำจริงๆ Lair of Grievous (2008)
How can I remember a piece of cloth that I received 3 years ago?แล้วจะให้ข้าจดจำเสื้อผ้า ที่ได้รับเมื่อ 3 ปีก่อนยังไงไหว Portrait of a Beauty (2008)
'Very little that will be remembered.น้อยนักที่จะถูกจดจำ Le Morte d'Arthur (2008)
A noteworthy Iljimae like that, I wonder what type of person is he?น่าจดจำเหมือนอิลจิเม,ฉันประหลาดใจกับคนแบบเจ้าจริงๆ Iljimae (2008)
I was saving a scarred soul, okay?ฉันกำลังบันทึกจดจำบาดแผล โอเค? Heartbreak Library (2008)
But how can I if you won't even tell me.ทุก ๆ เซลล์ในร่างกาย มีความสามารถที่จะจดจำ The Eye (2008)
It was a morning to remember.มันเป็นเช้าที่ต้องจดจำ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It was a night to remember.มันเป็นคืนที่ต้องจดจำ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Today we make history.วันนี้เป็นวันที่ต้องจดจำในประวัติศาสตร์ Vantage Point (2008)
Yes, but it's also possible to be in a heightened state of awareness... where every details and sensations are remembered.ใช่,แต่มันก็อาจเกิดขึ้นได้ ที่จะเพิ่มระดับการรับรู้... ทุกๆรายละเอียดและ ทุกสัมผัสจะถูกจดจำได้ทั้งหมด Passengers (2008)
I have to become his student, memorise every move he ever made, every attack he ever executed.ผมจะต้องเป็นลูกศิษย์พ่อผม จดจำทุกๆความเคลื่อนไหวของพ่อ ทุกการโจมตีที่เค้าเคยลงมือ Wanted (2008)
A fact you'd be wise to remember.การทำความดีของท่านจะถูกจดจำไว้. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall   FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear[VT] จดจำไว้ใน่ใจ, See also: ระลึก
call back[PHRV] จำ, See also: จดจำ, จำได้
carry something with one[IDM] จดจำได้ดี, See also: จำได้แม่น
commit to[PHRV] จดจำ, See also: ท่องจำ} จดใส่กระดาษ
file away[PHRV] จดจำ, See also: จำ
hold something in one's head[IDM] จดจำเรื่องราว, See also: จำได้, Syn. keep in
keep something in mind[IDM] จดจำได้, See also: ระลึกถึง, Syn. bear in
memorise[VT] ท่องจำ, See also: จดจำไว้, Syn. learn, study, retain
memorize[VT] ท่องจำ, See also: จดจำไว้, Syn. learn, study, retain
remember[VT] จดจำ, See also: เก็บในความทรงจำ, Syn. keep in mind, think of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
notable(โน'ทะเบิล) adj.,n. (คนที่) น่าสังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,น่าจดจำ,มีความสามารถ,ประหยัด,อุตสาหะ., See also: notably adv., Syn. wellknown
note(โนท) {noted,noting,notes} n. บันทึก (เป็นลายมือ) สั้น ๆ ,บันทึก,จดหมาย,หมายเหตุ,สาสน์,สาร,ธนบัตร,ชื่อเสียง,ความเด่น,ความสำคัญ,เสียงดนตรี,เครื่องหมายดนตรี,ทำนองเพลง vi. บันทึก,หมายเหตุ,จดจำ,สังเกต,ใส่เครื่องหมายดนตรี,แสดงดึง,ชี้บ่ง. -Phr. (compare notes แลก เปลี่ยนความคิดเห็น)
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต,น่าจดจำ,น่าเอาใจใส่, Syn. important
photographic(โฟทะแกรฟ'ฟิค) adj. เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,ซึ่งใช้หรือเกิดจากการถ่ายภาพ,เหมือนของจริง,ซึ่งสามารถจดจำสิ่งที่เห็นได้ตลอด, Syn. vivid,detailed,visual
remember(รีเมม'เบอะ) vt. จำได้,จดจำ,ระลึกได้,รำลึกได้,หวนคิด,ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล,ให้ของขวัญ,เตือนความจำ vi. จำได้,จดจำ, See also: rememberer n., Syn. recall
retain(รีเทน') vt. สงวนไว้,รักษาไว้,เอาไว้,ผูกขาด,จดจำ, See also: retainability n. retainableness n. retainable adj. retainment n., Syn. keep,maintain

English-Thai: Nontri Dictionary
memorize(vt) จำ,จดจำ,ท่องจำ
notable(adj) สะดุดตา,มีชื่อเสียง,เด่น,น่าสังเกต,น่าจดจำ
notable(n) ผู้มีชื่อเสียง,คนเด่น,คนที่น่าจดจำ
notably(adv) อย่างน่าจดจำ,อย่างน่าสังเกต,อย่างสะดุดตา
noteworthy(adj) น่าสังเกต,มีชื่อเสียง,เด่น,สำคัญ,น่าจดจำ
unmindful(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่จดจำ,เลินเล่อ,เมินเฉย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覚える[おぼえる, oboeru] Thai: จดจำ English: to remember

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top