Search result for

ลบเลือน

(24 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลบเลือน-, *ลบเลือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลบเลือน[V] fade away, See also: be dim, dissolve, vanish, Syn. เลือน, หายไป, Example: เธอไม่ต้องการให้ชื่อของเธอลบเลือนไปจากความทรงจำของทุกคน, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนเห็นหรือจำได้แต่รางๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลบเลือนก. เสื่อมจากสภาพเดิมจนเห็นหรือจำได้แต่ราง ๆ เช่น ตัวหนังสือลบเลือน ความจำลบเลือน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
volatileลบเลือนได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
volatileลบเลือนได้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oblivious of its past, the snake roamed around the woman's house until it was chased by people and hid itself in the temple.ลบเลือนอดีต ที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้น จนกระทั่งมีคนมาพบวัดนี้ Heartbreak Library (2008)
We have committed an unforgivable sin that can never be erased.เราทำบาปที่ไม่น่าให้อภัยและไม่มีวันถูกลบเลือนไปได้ Episode #1.8 (2009)
Canter has since remained absent from the public eye.ชื่อของ Canter ลบเลือนหายไปในที่สุด Surrogates (2009)
Perhaps something of note to erase the tedium.อาจมีบางอย่างที่ลบเลือนความน่าเบื่อออกไปได้ Mark of the Brotherhood (2010)
But your choices have erased anything good about you.แต่ทางที่นายเลือกมันลบเลือน เรื่องดีๆของตัวนายไปเสียหมด Fool Me Once (2010)
You'll only end up living recklessly, and the hurt you bring to anyone along the way can't be erased.มันจะจบด้วยการมีชิวิตอยู่ด้วยความโกรธ และความเจ็บปวดที่นายทำให้คนอื่น มันจะไม่สามารถถูกลบเลือน Episode #1.17 (2010)
I thought that was the only way my feelings of guilt might be erased.ผมคิดว่านี่เป็นทางเดียว ที่จะทำให้ความรู้สึกผิดของผมถูกลบเลือนไป Episode #1.17 (2010)
You're sacrifice has not gone unnoticed.ความเสียสละของเจ้าจะไม่ถูกลบเลือน A Place in This World (2012)
♪ She obliterated everything she kissed ♪เพียงเธอจุมพิตทุกสิ่งก็ลบเลือนไป Makeover (2012)
A fact my father has either been couching or oblivious to for the past twenty years.หรือลบเลือนไปแล้วกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา Penance (2012)
And the world would forget about us.แล้วโลกนี้ก็จะลบเลือนเราจากไป Oblivion (2013)
Regina thought she was punishing us by erasing who we were.เรจิน่าคิดว่าเธอลงโทษพวกเราทุกคน โดยการลบเลือนตัวตนของพวกเรา In the Name of the Brother (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim   FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[adj.] (lopleūoen) EN: dim ; uncertain   FR: flou ; estompé ; vague ; effacé
ลบเลือนไป[v. exp.] (lopleūoen pai) FR: effacer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get off[PHRV] ลืม, See also: ลบเลือน
slip from[PHRV] ลบเลือนจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nonvolatile memoryหน่วยความจำไม่ลบเลือนหมายถึง หน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ข้อมูลในนั้นจะไม่ลบหายไป แม้ว่าจะปิดกระแสไฟแล้วก็ตาม เช่น หน่วยความจำประเภทอ่านอย่างเดียว (ROM) เป็นต้น ดู memory ประกอบ
permanent storageหน่วยเก็บถาวรหมายถึง แหล่งเก็บข้อมูลถาวร กล่าวคือข้อมูลจะไม่ลบเลือนหายไป แม้เมื่อปิดสวิตช์ไม่ปล่อยกระแสไฟเข้าไปก็ตาม เช่น จานบันทึก

English-Thai: Nontri Dictionary
oblivious(adj) หลงลืม,ลืมเลือน,ลบเลือน,ไม่นึกถึง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top