หรือคุณหมายถึง fadeleß?
Search result for

fadeless

(2 entries)
(2.5065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fadeless-, *fadeless*, fadeles
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fadeless(เฟด'ลิส) adj. สีไม่ตก,ไม่ร่วงโรย,ไม่ลดน้อยลง.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Fadeless \Fade"less\, a.
     Not liable to fade; unfading.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

fadeless

 


  

 
fadeless
  • (เฟด\'ลิส) adj. สีไม่ตก,ไม่ร่วงโรย,ไม่ลดน้อยลง. [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
fade less, fade-less, faceless, dateless, Adele's, Fidel's, fiddles, fuddles, shadeless, fearless, tideless, flawless, Fidela's, Fidole's, fiddle's, fiddlers, footless, fades, fatherless, Fidelia's, Adelle's, Farlee's, Adel's, Hadlee's, addles, fables, heedless, ladles, leaderless, needless, seedless, weedless, faultless, Madelle's, headless, Fidelio's, fallers, feelers, fiddler's, Adela's, Madel's, Odele's, fable's, ladle's, Adler's, faille's, Farley's, Ardelis's, faller's, feeler's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Faselei, fideler, fideleres, fidelere

Similar FRENCH words suggested by aspell:
faderez, batelez, râtelez, attelez, pantelez, l'attelez, m'attelez, n'attelez, t'attelez

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top