Search result for

เช็ค

(73 entries)
(0.0736 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เช็ค-, *เช็ค*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Geldautomat {m}; Bankomat {m} (n phrase name ) เช็คยอดเงิน ถอนเงินออก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช็ค[N] cheque, See also: check, draft, Syn. ดราฟท์, Example: เช็คใบนี้ต้องนำไปเข้าบัญชีก่อนจะเบิกเงินได้, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: หนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน, Notes: (กฎหมาย)
เช็ค[V] check, See also: inspect, examine, Syn. ตรวจ, ตรวจสอบ, Example: นักวิจัยต้องเช็คข้อมูล 2 ครั้งก่อนส่งวิเคราะห์, Notes: (อังกฤษ)
เช็คบิล[V] ask for the bill, See also: figure out expenses, reckon up the bill, Syn. เก็บเงิน, Example: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้วจากนั้นจึงเรียกสาวเสิร์ฟมาเช็คบิลจ่ายเงิน, Thai definition: เรียกเก็บเงินตามเกณฑ์ที่ต้องชำระ, Notes: (อังกฤษ)
เช็คบิล[V] take revenge, See also: avenge, get even with, vindicate, revenge, Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, คิดบัญชี, Example: รัฐบาลชุดนี้กำลังตามเช็คบิลการทุจริตประพฤติมิชอบในรัฐบาลชุดที่แล้วหลายเรื่องหลายโครงการ, Notes: (สแลง)
เช็คเด้ง[N] bounced cheque, See also: bounced check, bad cheque, Syn. เช็คสปริง, Example: ตำรวจดำเนินคดีผู้ต้องหาในคดีเช็คเด้ง, Thai definition: เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน, Notes: (ปาก)
เช็คขีดคร่อม[N] crossed cheque, See also: crossed check, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เช็คที่มีเส้นขนานคู่ขีดขวางไว้ข้างด้านหน้า และจะใช้เงินตามเช็คนั้นได้แต่เฉพาะให้แก่ธนาคารเท่านั้น, Notes: (กฎหมาย)
เช็คไปรษณีย์[N] postal cheque, See also: postal order, Example: เขาส่งเช็คไปรษณีย์ไปให้แม่ที่ต่างจังหวัด, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: ตราสารสำหรับขายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการส่งเงิน โดยเจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งหนึ่ง ให้เจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งใดแห่งหนึ่งจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งระบุนามไว้ หรือผู้ถือตราสารนั้น, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เช็คน. หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน.
เช็คขีดคร่อมน. เช็คที่มีเส้นขนานคู่ขีดขวางไว้ข้างด้านหน้า โดยจะมีหรือไม่มีคำว่า “และบริษัท” หรือคำย่ออย่างใดแห่งข้อความนี้อยู่ในระหว่างเส้นทั้งสองก็ได้ เรียกว่า เช็คขีดคร่อมทั่วไป ซึ่งการใช้เงินตามเช็คดังกล่าวต้องใช้เฉพาะให้แก่ธนาคาร ถ้าในระหว่างเส้นทั้งสองได้กรอกชื่อธนาคารใดไว้ เรียกว่า เช็คขีดคร่อมเฉพาะ ซึ่งการใช้เงินตามเช็คดังกล่าวต้องใช้ให้แก่ธนาคารนั้นเท่านั้น.
เช็คไปรษณีย์น. ตราสารสำหรับขายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการส่งเงิน โดยเจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งหนึ่ง ให้เจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งใดแห่งหนึ่งจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งระบุนามไว้หรือผู้ถือตราสารนั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chequeเช็ค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank chequeเช็คของธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cheque, crossed; crossed chequeเช็คขีดคร่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crossed cheque; cheque, crossedเช็คขีดคร่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worthless chequeเช็คที่ขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certified cheque; cheque, certifiedเช็คที่ธนาคารรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cheque, certified; certified chequeเช็คที่ธนาคารรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bogus chequeเช็คที่สั่งจ่ายโดยไม่มีเงินในบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raised chequeเช็คที่แก้จำนวนเงินเพิ่มขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cashier's cheque; cashier's orderเช็คธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Check; chequeเช็ค [เศรษฐศาสตร์]
Checksเช็ค [TU Subject Heading]
Travelers' checksเช็คเดินทาง [TU Subject Heading]
Cashier’s chequeเช็คของขวัญ [การบัญชี]
Certified checkเช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน [การบัญชี]
Chequeเช็ค [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A check.เช็ค Mama Spent Money When She Had None (2009)
Interviews are so stressful for you students. Check your e-mail.การสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่เครียดมากสำหรับนักเรียน / เช็คอีเมล์ของคุณด้วย New Haven Can Wait (2008)
I'd check that list to see if your name was on it.ฉันอยากจะเช็คดูก่อนว่ามีชื่อของเธอหรือเปล่า New Haven Can Wait (2008)
So I checked out "gossip girl,"ฉันเช็คข่าวกับ Gossip Girl แล้ว There Might be Blood (2008)
Oh, I have to check on the models.ฉันต้องไปเช็ค นางแบบก่อน There Might be Blood (2008)
Check "gossip girl."เช็ค กอสซิบเกิล ซะ There Might be Blood (2008)
I want you to check on the artifact. Make sure it's secure.ไปเช็คสิ่งประดิษฐ์แล้วคุ้มกันเอาไว้ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Still. You should probably check.คุณก็ยังคงต้องเช็ค Not Cancer (2008)
That check...ส่งเช็ค Adverse Events (2008)
We should check his studio for toxins, mold, fungus.เราสามารถเช็คสตูดิโอของเขาเพื่อหาสารพิษ MOLD และเชื้อราต่างๆ Adverse Events (2008)
Check his home for toxins and his sinuses for thrombosises.เช็คที่บ้านเขาหาสารพิษ\ และที่ ไำซนัส หา การอักเสบ Joy (2008)
You check his thyroid?คุณเช็คไทรอยด์เขาหรือยัง Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็ค[n.] (chek) EN: cheque ; check (Am) ; draft   FR: chèque [m]
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine   FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
เช็คขีดคร่อม[n. exp.] (chek khītkhrǿm) EN: crossed cheque ; crossed check (Am.)   FR: chèque barré [m]
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.)   
เช็คดู[v. exp.] (chek dū) EN: check   FR: vérifier
เช็คที่ธนาคารรับรอง[n. exp.] (chek thī thanākhān raprøng) EN: certified cheque ; certified check (Am.)   
เช็คที่สั่งจ่ายโดยธนาคาร[n. exp.] (chek thī sang jāi dōi thanākhān) EN: cashier's check   
เช็คบิล[x.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up   FR: demander l'addition
เช็คลิสต์[n.] (chek-lit) EN: check list   FR: check-list [f] (anglic.)
เช็คอิน[v.] (chek-in) EN: check in = check-in   FR: se présenter à l'enregistrement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cashier's check[N] แคชเชียร์เช็ค, See also: เช็คที่สั่งจ่ายโดยธนาคาร
check[N] เช็ค, See also: หนังสือตราสาร, Syn. bank check, cheque
cheque[N] เช็ค, See also: เอกสารที่ผู้สั่งจ่ายเขียนเพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ถือ, Syn. bank check, check
check in[PHRV] ลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก, See also: เช็คอิน
giro cheque[N] เช็คที่รัฐบาลโอนเงินผ่านระบบ giro เพื่อให้กับประชาชนผู้ยากไร้, Syn. giro
paycheck[N] เช็คเงินค่าจ้าง, See also: ค่าจ้าง, Syn. income, wage, earnings

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank checkn. เช็คเบิกเงินธนาคาร
blank chequen. เช็คที่ลงนามไว้แต่ไม่ได้กรอกจำนวนเงินไว้,อำนาจที่ไม่ได้จำกัด
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
cashier's checkn. เช็คสั่งจ่ายโดยธนาคารเอง
checkbookn. สมุดเช็ค
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้
cheque(เชค) n. ใบสั่งจ่ายเงิน,เช็ค, Syn. check)
child processโปรแกรมลูกหมายถึง การที่กำหนดให้โปรแกรมที่กำลังใช้อยู่สามารถ เรียกโปรแกรมอื่นมาทำงานได้ เช่น ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์เอกสารอยู่ เราสามารถสั่งให้โปรแกรมประมวลผลคำนั้นไปเรียกโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดมาทำงานได้ โปรแกรม ประมวลผลคำนั้นจะเรียกว่าโปรแกรมแม่ (parent program) และโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดเรียกว่าโปรแกรมลูก
counterfoil(เคา'เทอะฟอยล์) n. ต้นขั้ว (เช็คใบเสร็จหรืออื่น ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
check(n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย
cheque(n) เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่ายเงิน
endorse(vt) สลักหลังเช็ค,ลงนามรับรอง,เซ็นชื่อกำกับ,ลงนามอนุมัติ
endorsement(n) การสลักหลังเช็ค,การลงนามรับรอง,การอนุมัติ,การเซ็นชื่อกำกับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
canceled check (jargon ) เช็คที่ขึ้นเงินแล้ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) เช็คเด้ง
小切手[こぎって, kogitte] เช็ค
線引小切手[せんびきこぎって, senbikikogitte] เช็คขีดคร่อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top