ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sample

S AE1 M P AH0 L   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sample-, *sample*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sample[N] ตัวอย่าง, See also: ของตัวอย่าง, สินค้าตัวอย่าง, ของทดลอง, ตัวอย่างทดลอง, ตัวอย่างประชากร, Syn. specimen, example, instance, illustration
sample[ADJ] ซึ่งเป็นตัวอย่าง, See also: ซึ่งเป็นของทดลอง, Syn. representative, illustrative, typifying
sample[VT] เอาเป็นตัวอย่าง, See also: สุ่มตัวอย่าง, Syn. examine, try, test
sampler[N] ผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง
sampler[N] สิ่งที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง, See also: ผู้เป็นตัวอย่าง, Syn. model

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sample(ซาม'เพิล,แซม'เพิล) n. ตัวอย่าง,ของลอง. adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นของลอง. vt. เอาเป็นตัวอย่าง,ทดลองเป็นตัวอย่าง,ตรวจสอบเป็นตัวอย่าง, Syn. exemplar,specimen,piece,instance

English-Thai: Nontri Dictionary
sample(n) ของทดลอง,ตัวอย่าง,สินค้าตัวอย่าง
sampler(n) ของตัวอย่าง,ตัวอย่าง,ผู้เป็นตัวอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sampleตัวอย่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sample meanค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sample spaceปริภูมิตัวอย่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sample surveyการสำรวจด้วยตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sampleตัวอย่าง [การบัญชี]
sampleตัวอย่าง, ข้อมูลชุดที่นำมาทำการวิเคราะห์นั้นเป็นข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งของประชากร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sample spaceปริภูมิตัวอย่าง, เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sample surveyการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง, การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบางหน่วยที่เลือกมาเป็นตัวแทนจากทุก ๆ หน่วยของประชากรหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษาเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sampler เครื่องเก็บตัวอย่าง (น้ำ)
เครื่องมือสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำหรือน้ำเสีย เพื่อการวิเคราะห์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา Night and Fog (1956)
Sample bottles, dye marker, flares, safety float temperature gauge, spear guns, SMG...ขวดตัวอย่าง ปากกาสีย้อม พลุไฟ ชูชีพ... มาตรอุณหภูมิ ปืนหอก เอสเอ็มจี... Jaws (1975)
We could take a sample of each person's blood.- อืม The Thing (1982)
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง Akira (1988)
He says "Please bring a sample page of translation, but in print, please, if you can."เขาบอกว่า "กรุณานำหน้าตัวอย่างของการแปล แต่ในการพิมพ์กรุณาถ้าคุณสามารถ ". The Russia House (1990)
Yes. Big as my hand, you sample at wine tastings.ก้อนใหญ่ๆแบบที่ใช้ชิมไวน์ Schindler's List (1993)
I've arranged to exhume one of the other victims' bodies to see if we can get a tissue sample to match the girl's.พวกเรายังไม่รู้แน่ จนกว่า เราจะทำการขุดคุ้ย ร่างเหยื่อรายหนึ่งก่อน Deep Throat (1993)
You're aware of the tissue sample taken from her?ทำไมคุณ ไม่ทำชันสูตรคดีล่าสุด Karen Swenson. Deep Throat (1993)
- We should run a test on it. - We lost the original sample in the fire.นี่เป็นเศษดินที่เหมือน กับที่ฉันกำเก็บมาจากในป่าไง Deep Throat (1993)
We'll take another sample from the forest and run a comparison before we do anything.คุณคิดถูก Deep Throat (1993)
We compared what you gave us with the sample we had on file in the lab.เราเปรียบเทียบของที่คุณเอามากับรายการที่ทำในห้องแล็บ Junior (1994)
The sample that you gave us, it was part Expectane and part female hormones.ที่คุณให้มา มันมีส่วนประกอบของเอ็กซ์เพกเทนกับฮอร์โมนเพศหญิง Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sampleBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
sampleCould I have a sample taste?
sampleHe asked for samples of picture postcards.
sampleHe poured in the sample and deposited the $10.00.
sampleHe went back to the drug store, located the machine, poured in the sample and deposited the $10.00.
sampleHe wrote away for a sample.
sampleHowever, the color was different from the sample color in your catalog.
sampleHow many samples?
sampleHow many samples, for example?
sampleIf you would like to have a sample, please let us know.
sampleIt shouldn't be permitted to store samples of DNA.
sample"Let me get a sample," and she transferred part to a petri dish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวอย่างสินค้า[N] sample, Example: หน้าชั้นวางสินค้าจะมีตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อน, Thai definition: สินค้าที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพตามลักษณะบางส่วนหรือทั้งหมดของสินค้าจริง
ตัวอย่าง[N] sample, See also: specimen, Syn. ของตัวอย่าง, ของทดลอง, ตัวอย่างสินค้า, Example: ผลิตภัณฑ์ออกใหม่จะมีการแจกตัวอย่างสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก, Count unit: ตัว, Thai definition: สินค้าที่นำมาให้ลูกค้าทดลองก่อนที่จะซื้อใช้เพื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น
กลุ่มตัวอย่าง[N] sample, See also: representative sample, Syn. กลุ่มทดลอง, Example: ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการดื้อยาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 3.4 ของกลุ่มตัวอย่าง 264 กลุ่มตัวอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
การเก็บตัวอย่าง[n. exp.] (kān kep tūayāng) EN: taking a sample   FR: prélèvement d'un échantillon [m]
การซื้อขายตามตัวอย่าง[v. exp.] (kān seūkhāi tām tūayāng) EN: purchase by sample   
เก็บตัวอย่าง[v. exp.] (kep tūayāng) EN: take a sample   
ขายตามตัวอย่าง[v. exp.] (khāi tām tūayāng) EN: sell by sample ; sale by sample ;   
กลุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (klum tūayāng) EN: sample ; representative sample   FR: échantillon [m] ; échantillon représentatif [m]
ลอง[v.] (løng) EN: try (on) ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience   FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
หนังสือตัวอย่าง[n. exp.] (nangseū tūayāng) EN: sample book   FR: livre échantillon ; livre de consultation
แซมเปิลพ้อยท์ [n. exp.] (saēmpoēn phøi) EN: sample point   
แซมเปิลสเปซ [n. exp.] (saēmpoēn sapēt) EN: sample space   

CMU English Pronouncing Dictionary
SAMPLE S AE1 M P AH0 L
SAMPLED S AE1 M P AH0 L D
SAMPLER S AE1 M P L ER0
SAMPLES S AE1 M P AH0 L Z
SAMPLEY S AE1 M P L IY0
SAMPLE'S S AE1 M P AH0 L Z
SAMPLERS S AE1 M P L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sample (v) sˈaːmpl (s aa1 m p l)
sampled (v) sˈaːmpld (s aa1 m p l d)
sampler (n) sˈaːmplər (s aa1 m p l @ r)
samples (v) sˈaːmplz (s aa1 m p l z)
samplers (n) sˈaːmpləz (s aa1 m p l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
样品[yàng pǐn, ㄧㄤˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] sample; specimen, #6,285 [Add to Longdo]
样本[yàng běn, ㄧㄤˋ ㄅㄣˇ, / ] sample; specimen, #8,051 [Add to Longdo]
抽样[chōu yàng, ㄔㄡ ㄧㄤˋ, / ] sample; sampling, #12,674 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfragemodus {m}sample mode [Add to Longdo]
Abtasthalteglied {n}sample and hold element (S&H) [Add to Longdo]
Ereignisraum {m}; Stichprobenraum {m} [math.]sample space [Add to Longdo]
Luftentnahmestrom {m}sample flow rate [Add to Longdo]
Muster {n} | als Muster dienen fürsample | to sample [Add to Longdo]
Musterkarte {f}sample card [Add to Longdo]
Mustermesse {f}sample fair [Add to Longdo]
Probekapsel {f}sample sagger [Add to Longdo]
Probeneinspritzung {f}sample injection [Add to Longdo]
Probenkapazität {f}sample capacity [Add to Longdo]
Probenvorbereitung {f}sample preparation [Add to Longdo]
Standardabweichungskarte {f}sample standard deviation chart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップサンプル[, appusanpuru] (n) {comp} upsample [Add to Longdo]
キープサンプル[, ki-pusanpuru] (n) reference sample (wasei [Add to Longdo]
サンプラー(P);サンプラ[, sanpura-(P); sanpura] (n) (1) sampler; (2) (サンプラ only) imitation platinum; (P) [Add to Longdo]
サンプル[, sanpuru] (n) sample; (P) [Add to Longdo]
サンプルサイズ[, sanpurusaizu] (n) {comp} sample size [Add to Longdo]
サンプルセリングシステム[, sanpuruseringushisutemu] (n) sample selling system [Add to Longdo]
サンプルドキュメント[, sanpurudokyumento] (n) {comp} sample document [Add to Longdo]
サンプルブック[, sanpurubukku] (n) sample book [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] (n) {comp} sample-and-hold device [Add to Longdo]
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] (n) {comp} sample group; sample set [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サンプリング[さんぷりんぐ, sanpuringu] sample (vs) [Add to Longdo]
サンプル[さんぷる, sanpuru] sample [Add to Longdo]
サンプルサイズ[さんぷるさいず, sanpurusaizu] sample size [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] sample group, sample set [Add to Longdo]
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]
抽出モード[ちゅうしゅつモード, chuushutsu mo-do] sample mode [Add to Longdo]
標本[ひょうほん, hyouhon] sample (in statistics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sample \Sam"ple\, v. t.
   1. To make or show something similar to; to match. --Bp.
    Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. To take or to test a sample or samples of; as, to sample
    sugar, teas, wools, cloths.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sample \Sam"ple\, n. [OE. sample, asaumple, OF. essample,
   example, fr. L. exemplum. See {Example}, and cf. {Ensample},
   {Sampler}.]
   1. Example; pattern. [Obs.] --Spenser. "A sample to the
    youngest." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thus he concludes, and every hardy knight
       His sample followed.         --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. A part of anything presented for inspection, or shown as
    evidence of the quality of the whole; a specimen; as,
    goods are often purchased by samples.
    [1913 Webster]
 
       I design this but for a sample of what I hope more
       fully to discuss.           --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Specimen; example. See {Specimen}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sample
   n 1: a small part of something intended as representative of the
      whole
   2: items selected at random from a population and used to test
     hypotheses about the population [syn: {sample distribution},
     {sample}, {sampling}]
   3: all or part of a natural object that is collected and
     preserved as an example of its class
   v 1: take a sample of; "Try these new crackers"; "Sample the
      regional dishes" [syn: {sample}, {try}, {try out}, {taste}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top