ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scrutiny

S K R UW1 T AH0 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scrutiny-, *scrutiny*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scrutiny(n) การใคร่ครวญอย่างละเอียด, See also: การตรวจสอบอย่างละเอียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scrutiny(สครู'ทินี) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด, การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด, Syn. survey, inspection, examination, probing

English-Thai: Nontri Dictionary
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์, การพิจารณา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And my only regret in this instance is that one of them, Miss Ventura, was subjected to the scrutiny and innuendo of the media as a result of that friendship with me.And my only rearet in this instance is that one of them, Miss Ventura... ... was subjected to the scrutiny and innuendo of the media... ...as a result of that friendship with me. Maid in Manhattan (2002)
And we'll receive less scrutiny from the elders.ไม่ต้องถูกควบคุมมากนัก Episode #1.3 (2006)
Scrutiny won't be an issue.การพิจารณาไม่น่าเป็นประเด็น I Agree, It Wasn't Funny (2009)
We are under a ton of scrutiny here.มีคนจ้องอยู่เยอะแยะ Withdrawal (2010)
Well, he knows that we're under enhanced scrutiny by the bureau.คือเขารู้ว่าเราถูกทางเอฟบีไอ จับตาดูอยู่ Withdrawal (2010)
Could be exposing yourself to all kinds of scrutiny if it goes south.ที่จะเปิดเผยตัวเอง ให้กับการตรวจสอบในทุกรูปแบบ ถ้ามันไปทางใต้ Pilot (2010)
Where all there is is scrutiny and judgment?ที่ที่มีแต่ คนคอยจับตาดูเธออยู่เนี่ยนะ Britney 2.0 (2012)
These fakes would have to stand up to carbon dating and expert scrutiny shit.ปลอมเหล่านี้จะต้องมีการ ยืนขึ้นเพื่อคาร์บอนเดท และผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงอึ The Art of the Steal (2013)
Much studied by the French, it has of late come under the scrutiny of our Austrian colleagues.ฝรั่งเศสศึกษากันมาก คนออสเตรียเพิ่งวิเคราะห์ช่วงหลัง Stonehearst Asylum (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scrutinyCorporate political donations are coming under heavy scrutiny.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิมังสา(n) consideration, See also: scrutiny, Syn. ความไตร่ตรอง, ความพิจารณา, ความตรึกตรอง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCRUTINY S K R UW1 T AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scrutiny (n) skrˈuːtɪniː (s k r uu1 t i n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfung { f }; Musterung { f } | Prüfungen { pl }scrutiny | scrutinies [Add to Longdo]
Untersuchung { f }; Wahlprüfung { f } | Untersuchungen { pl }; Wahlprüfungen { pl }scrutiny | scrutinies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラス張り[ガラスばり, garasu bari] (n, adj-no) glass-sided; aboveboard; open to scrutiny; (P) [Add to Longdo]
矯めつ眇めつ[ためつすがめつ, tametsusugametsu] (exp, vs, adv) scrutiny; scanning; taking a good look [Add to Longdo]
吟味[ぎんみ, ginmi] (n, vs) testing; scrutiny; careful investigation; (P) [Add to Longdo]
検討[けんとう, kentou] (n, vs) consideration; examination; investigation; study; scrutiny; discussion; (P) [Add to Longdo]
細見[さいけん, saiken] (n, vs) (visual) scrutiny; close inspection [Add to Longdo]
熟覧[じゅくらん, jukuran] (n, vs) careful inspection; scrutiny [Add to Longdo]
慎重吟味[しんちょうぎんみ, shinchouginmi] (n) scrutiny; careful (close) examination (investigation); careful inquiry; careful selection [Add to Longdo]
精査[せいさ, seisa] (n, vs) close investigation; careful examination; scrutiny [Add to Longdo]
穿鑿[せんさく, sensaku] (n, vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scrutiny \Scru"ti*ny\, n. [L. scrutinium, fr. scrutari to search
   carefully, originally, to search even to the rags, fr. scruta
   trash, trumpery; perhaps akin to E. shred: cf. AS. scrudnian
   to make scrutiny.]
   1. Close examination; minute inspection; critical
    observation.
    [1913 Webster]
 
       They that have designed exactness and deep scrutiny
       have taken some one part of nature.  --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
       Thenceforth I thought thee worth my nearer view
       And narrower scrutiny.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anc. Church) An examination of catechumens, in the last
    week of Lent, who were to receive baptism on Easter Day.
    [1913 Webster]
 
   3. (Canon Law) A ticket, or little paper billet, on which a
    vote is written.
    [1913 Webster]
 
   4. (Parliamentary Practice) An examination by a committee of
    the votes given at an election, for the purpose of
    correcting the poll. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scrutiny \Scru"ti*ny\, v. t.
   To scrutinize. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scrutiny
   n 1: the act of examining something closely (as for mistakes)
      [syn: {examination}, {scrutiny}]
   2: a prolonged intense look

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top