ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สืบสวน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สืบสวน-, *สืบสวน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบสวน(v) investigate, See also: inquire, look into, sift, probe, Syn. ไต่สวน, สืบสาว, สืบเสาะ, สอบสวน, Example: ตำรวจกำลังสืบสวนคดีความจากผู้ต้องสงสัยอยู่ ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใด, Thai Definition: แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด
สืบสวนคดี(v) investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบคดี, สอบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน(v) investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสวนสอบสวน(v) investigate, See also: detect, inquire into, explore, probe, Example: ตำรวจพยายามสืบสวนสอบสวนคดีลอบสังหารประธานาธิบดีอย่างสุดความสามารถ, Thai Definition: สืบสาวเรื่องราว, ค้นหาความจริง, สืบหาความจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สืบสวนก. แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascertain the truthสืบสวนหาความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll be at the inquest tomorrow, Maxim, quite unofficially, you know.แม็กซิม พรุ่งนี้ผมจะไปร่วมคณะสืบสวนด้วย อย่างไม่เป็นทางการน่ะ Rebecca (1940)
Oh, Maxim, I'm worried about what you'll do at the inquest tomorrow.แม็กซิม ฉันเป็นห่วงว่าพรุ่งนี้ คุณจะทำยังไงที่คณะสืบสวน Rebecca (1940)
- I want to go to the inquest with you.- ฉันอยากจะไปที่คณะสืบสวนกับคุณด้วย Rebecca (1940)
Oh, I see. You're going to hold de Winter's hand through all this.เข้าใจล่ะท่านจะเอาใจช่วยคุณเดอ วินเทอร์ ไปตลอดการสืบสวน Rebecca (1940)
I've read enough detective stories to know that there must always be a motive.ผมอ่านนิยายสืบสวนมามากพอ จนรู้ว่ามันต้องมีเเรงจูงใจเสมอ Rebecca (1940)
- The Scar/et Circ/e. A whodunit.- แผลเป็น / et Circ / E สืบสวนสอบสวน 12 Angry Men (1957)
The investigative team was trained and put in hibernation before the voyage began.ทีมสืบสวนได้รับการฝึกฝน แยกกันและวางไว้ในการจำศีล ก่อนที่จะเดินทางเริ่ม 2010: The Year We Make Contact (1984)
The head of the Federal Bureau of Investigation.หัวหน้าของสำนักงานสืบสวนกลาง Clue (1985)
You know my brother-in-law works for the Bureau of Investigation.นายรู้ไม๊ ว่าพี่เขยฉันทำงานที่ สำนักงานสืบสวน. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
But that order, sir, is signed by Torrio, and that with the other evidence could certainly begin at least a serious investigation.อันนั้นเป็นแหวนสั่งทำ ครับ สั่งโดย ทอร์ริโอ และเป็นหลักฐานอีกอย่างนึง อย่างน้อยน่าจะ สืบสวนอย่างจริงจัง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You'll have a better chance at getting somewhere with a girl than you will with a police investigation.นายมีโอกาสที่จะเที่ยวกับสาว ดีกว่ายุ่งเรื่องการสืบสวนของตำรวจ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The FBI got involved after the first three deaths when local authorities failed to turn up any evidence.เมื่อวานคุณไม่ได้บอกว่า คดีนี้สืบสวนเรียบร้อยแล้วนี่ ใช่ .. FBI เข้ามาเกี่ยวข้อง หลังจากมีการตายไป 3 รายแล้ว Deep Throat (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบสวน[seūpsūan] (v) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe  FR: enquêter ; investiguer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enquire(vt) สืบสวน, See also: สอบสวน, ไต่สวน, หาข้อเท็จจริง, Syn. analyze, inquire, investigate
inquire into(phrv) สอบสวน, See also: สืบสวน, ไต่ถาม, Syn. enquire into
investigate(vt) สืบสวน, See also: ไต่สวน, สอบสวน, Syn. examine, inquire, probe
investigate(vi) สืบสวน, See also: ไต่สวน, สอบสวน, Syn. inquire, probe
probe(vt) สืบสวน, See also: สอบสวน, Syn. investigate
sleuth(vi) ตามแกะรอย, See also: สืบสวน, สะกดรอย, Syn. track, trail
sleuth(vt) ตามแกะรอย, See also: สืบสวน, สะกดรอย, Syn. track, trail
sit on(phrv) สืบสวน, See also: ตรวจสอบ
sit upon(phrv) สืบสวน, See also: ตรวจสอบ, Syn. sit on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fbiabbr.Federal Bureau of Investigation สำนักงานสอบสวนและสืบสวนของกรมตำรวจ (สหรัฐอเมริกา)
inquire(อินไคว'เออะ) vt. ถามหา, ไต่ถาม, สอบถาม. vi. ถาม, สอบถาม, สืบสวน, สอบสวน. -Phr. (inquire after ถามทุกข์สุข), See also: inquirable adj. inquirer n., Syn. enquire
inquisition(อินควิซิช'เชิน) n. การสอบสวนอย่างขู่เข็ญ, การสืบสวน, การวินิฉัย, คณะผู้ทำการสอบสวน, ศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. investigation
investigate(อินเวส'ทิเกท) vt. สำรวจ, สืบสวน, ไต่สวน, สอบสวน., See also: investigable adj. investigative, investigatory adj. investigator n., Syn. search, inquire
investigation(อินเวสทิเก'เชิน) n. การสำรวจ, การสืบสวน, การไตร่สวน, การสอบสวน
probative(โพรเบ'ทิฟว) adj. เป็นการทดสอบ, เป็นการทดลอง, เป็นการภาคทัณฑ์, เกี่ยวกับการสืบสวน, Syn. probatory
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ, ทดลอง, ตรวจสอบ, พิสูจน์, สืบสวน, แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่, เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย, การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน
search(เซิร์ชฺ) vt., vi. ค้น, หา, ตรวจสอบ, สอดส่อง, สอบถาม, สืบหา, สืบสวน, พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น, การหา, การตรวจสอบ, การสืบสวน, การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe
sleuth(สลูธ) n. นักสืบ, สุนัขตำรวจ. vt., vi. ตามร่องรอย, สืบสวน, Syn. private eye
student(สทิว'เดินทฺ) n. นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ศึกษา, ผู้วิเคราะห์, ผู้สืบสวนสอบสวน, ผู้พิจารณา. adj. เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษา, Syn. learner, pupil, trainee

English-Thai: Nontri Dictionary
enquire(vt) ถาม, ไต่ถาม, สอบถาม, สอบสวน, สืบสวน
enquiry(n) การไต่ถาม, การสอบถาม, การสอบสวน, การสืบสวน, คำถาม
find(vi, vt) พบ, หา, ค้น, สืบหา, ประสบ, สืบสวน, ตัดสิน, ชี้ขาด, รู้, ทราบ, สำนึก
inquire(vi, vt) ถาม, สอบสวน, สืบสวน, ไต่สวน, สอบถาม
inquirer(n) ผู้ถาม, ผู้สอบถาม, ผู้สืบสวน, ผู้ไต่สวน
inquiry(n) การถาม, การสืบสวน, การสอบสวน, การไต่สวน
inquisition(n) การไต่สวน, การสอบสวน, การสืบสวน
investigate(vt) สืบสวน, สืบสาว, สอบสวน, ไต่สวน, สำรวจ
investigation(n) การสืบสวน, การสอบสวน, การไต่สวน, การสำรวจ
search(vt) สืบหา, ค้นหา, สอบถาม, ตรวจค้น, สืบสวน

German-Thai: Longdo Dictionary
Ermittlung[แอ-มิท-หลุ่ง] (n) |die, pl. Ermittlungen| การหาค่า การสอบหา การสืบสวน การสอบสวน

French-Thai: Longdo Dictionary
film, -s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top