ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disruption

D IH0 S R AH1 P SH AH0 N   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disruption-, *disruption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disruption[N] การขัดขวาง, See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง, Syn. agitation, disorder, disturbance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disruption(ดิสรัพ'เชิน) n. การทำให้แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ภาวะที่ถูกทำให้แตกแยกออก

English-Thai: Nontri Dictionary
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disruptionการแตกตัว,เส้นประสาทขาดออกจากกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, we now have the disruption frequency.เซอร์ตอนนี้เรามีความถี่ฟุ้งซ่าน Star Trek Beyond (2016)
See, we've had this small disruption to our supply chain...เรามีปัญหาเรื่องสายส่งนิดหน่อย Deadpool (2016)
Look, our time disruption footprint needs to be extremely small.ฟังนะ การมาเยือนของพวกเราทำลายร่องรอยในอดีต ฉะนั้นต้องทำให้มันน้อยที่สุด Predestination (2014)
Until the disruption we long for comes along and the circle is broken.จนกว่า เราจะถูกทำลาย ดังที่เราปรารถนะให้มันเกิดขึ้น และวัฏฏะนั้นก็จะถูกทำลาย Kill Your Darlings (2013)
Any people in the building might register as a disruption in the field, like putting your hand under a running tap.ทุกๆคน ในตึกจะต้องผ่านมัน การตัดผ่านสัญญาน เหมือนกับ คุณโบกมือ ภายใต้ คลื่น นั้น The Politics of Time (2012)
Interrupt the subprogram, introduce the disruption factor...ขัดจังหวะ โปรแกรม และ ใช้โปรแกรม ฟังซ์ชั่น Playtime (2012)
We might have a disruption of our little project.เราอาจจะมีเหตุชะงักงัน ในโปรเจคเล็กๆของเรา The Contingency (2012)
It's a disruption in his cortical circuitry.มันเป็นการสับเปลี่ยนใน ประจุไฟฟ้าในสมอง Lockout (2012)
She says she's gonna cause a disruption that, while not completely illegal, should be a real concern to campus security!หล่อนบอกว่าการสร้างความวุ่นวายนี้ แม้ไม่ผิดกฏหมาย แต่ก็เป็นสิ่งที่ รปภ. วิทยาลัย Geography of Global Conflict (2011)
I just want to help you, that's all. Keep you supplied. No disruption in service.เอ็ดดี้ ฉันแค่อยากช่วยนายนะ Limitless (2011)
You're an affront to the balance of the universe, and you cause disruption on a global scale.พวกเธฮเป็นเหมือน คำปรามาส \ ต่อความสมดุลของจักรวาล และพวกเธอก่อให้เกิดความยุ่งยาก \ ระดับโลกเลยทีเดียว Appointment in Samarra (2010)
No, be a disruption in the library.腻ǹͧش Bad Reputation (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISRUPTION    D IH0 S R AH1 P SH AH0 N
DISRUPTIONS    D IH0 S R AH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disruption    (n) dˈɪsrˈʌpʃən (d i1 s r uh1 p sh @ n)
disruptions    (n) dˈɪsrˈʌpʃənz (d i1 s r uh1 p sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos [Add to Longdo]
集中日[しゅうちゅうび, shuuchuubi] (n) day on which many companies hold shareholders meetings (to limit disruption by would-be blackmailers) [Add to Longdo]
茶々;茶茶[ちゃちゃ, chacha] (n) disruption [Add to Longdo]
破壊[はかい, hakai] (n,vs) (1) destruction; disruption; (2) {comp} (application) crash; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disruption \Dis*rup"tion\, n. [L. disruptio, diruptio.]
   The act or rending asunder, or the state of being rent
   asunder or broken in pieces; breach; rent; dilaceration;
   rupture; as, the disruption of rocks in an earthquake;
   disruption of a state.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disruption
   n 1: an act of delaying or interrupting the continuity; "it was
      presented without commercial breaks"; "there was a gap in
      his account" [syn: {break}, {interruption}, {disruption},
      {gap}]
   2: a disorderly outburst or tumult; "they were amazed by the
     furious disturbance they had caused" [syn: {disturbance},
     {disruption}, {commotion}, {flutter}, {hurly burly}, {to-do},
     {hoo-ha}, {hoo-hah}, {kerfuffle}]
   3: an event that results in a displacement or discontinuity
     [syn: {dislocation}, {disruption}]
   4: the act of causing disorder [syn: {disruption},
     {perturbation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top