ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solicitous

S AH0 L IH1 S AH0 T AH0 S   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solicitous-, *solicitous*, solicitou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solicitous[ADJ] ที่กังวล, Syn. concerned
solicitous[ADJ] ที่เต็มใจทำ, Syn. devoted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned

English-Thai: Nontri Dictionary
solicitous(adj) กระตือรือร้น,ร้อนใจ,กระวนกระวาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you saying an uncle... cannot be solicitous toward his nephew?เจ้ากำลังบอกว่า แม้แต่อา ก็ไม่สามารถมาเยี่ยมหลานชายของตนเองได้หรือ The Princess' Man (2011)
Booth informed me that the proffering of overly solicitous advice is indicative of love.บูธสอนฉันว่า การให้ โดยไม่หวังอะไรตอบแทน นั่นคือการแสดงออก ซึ่งความรัก The Beginning in the End (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
ถามทุกข์สุข[v. exp.] (thām thuksuk) EN: ask after someone's health with deep concern ; be solicitous for someone's welfare ; inquire after someone's needs   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLICITOUS    S AH0 L IH1 S AH0 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solicitous    (j) sˈəlˈɪsɪtəs (s @1 l i1 s i t @ s)
solicitously    (a) sˈəlˈɪsɪtəsliː (s @1 l i1 s i t @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] solicitous; thoughtful, #690,127 [Add to Longdo]
[yīn, ㄧㄣ, ] solicitous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bekümmert {adj} (um)solicitous (about; for) [Add to Longdo]
sorgsam; besorgt (um)solicitous (about; for) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solicitous \So*lic"it*ous\, a.[L. sollicitus, solicitus. See
   {Solicit}, v. t.]
   Disposed to solicit; eager to obtain something desirable, or
   to avoid anything evil; concerned; anxious; careful.
   "Solicitous of my reputation." --Dryden. "He was solicitous
   for his advice." --Calerendon.
   [1913 Webster]
 
      Enjoy the present, whatsoever it be, and be not
      solicitous about the future.       --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      The colonel had been intent upon other things, and not
      enough solicitous to finish the fortifications.
                          --Clarendon.
   [1913 Webster] -- {So*lic"it*ous*ly}, adv. --
   {So*lic"it*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solicitous
   adj 1: full of anxiety and concern; "solicitous parents";
       "solicitous about the future"
   2: showing hovering attentiveness; "solicitous about her
     health"; "made solicitous inquiries about our family"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top