Search result for

commotion

(34 entries)
(0.0677 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commotion-, *commotion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commotion[N] ความสับสนวุ่นวาย, Syn. ruckus, confusion, disorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation ###A. calm

English-Thai: Nontri Dictionary
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commotion, civil; civil commotionความวุ่นวายในบ้านเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ohhh... what is all that commotion?โอ้ว... เกิดอะไรถึงวุ่นวายนัก? The Kingdom of the Winds (2008)
Can't you hear the commotion outside?แกไม่ได้ยินเสียงความสับสนวุ่นวายข้างนอกหรือ? Episode #1.5 (2008)
And if I start a commotionฉันเริ่มรู้สึกปั่นป่วน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I'm sorry about the commotion.เสียงดังนิดหน่อย ผมขอโทษแทนด้วยนะ Episode #1.16 (2009)
Bingo. Yeah, no, they closed the tap at Benny's, saw the commotion, wanted to see what was going on.บิงโก, ใช่, ไม่มี แต่เราเห็นคน Chuck Versus the Predator (2009)
Nonsense. With all the commotion, there's just hardly been time.ไร้สาระ วุ่นวายขนาดนี้จะมีเวลาได้ไง Timebomb (2009)
Don't make such a commotion!อย่ามาเอะอะแถวนี้นะ! Summer Wars (2009)
When you heard all of this commotion, did you think...?-(ได้ยินทั้งหมดนี่แล้วN-คิดว่าไงล่ะ) The International (2009)
Now, when the girls heard all the commotion, they ran to the kitchen, where they gave him a a good scrub, a mackerel and a kiss.แม่และ... . มิสซิสวิทเทกเกอร์ต๊กกะใจ The King's Speech (2010)
I barely had enough time to plant the Golden Globe in Tom's room and run back downstairs, where I took advantage of the commotion and joined the crowd as they were all running outside.ที่จริง พวกคุณทำที่เหลือทั้งหมดให้ฉัน พวกคุณหันไปเล่นงานทอม อย่างที่ฉันวางแผนไว้เป๊ะ เรื่องก็เป็นงี้แหละ โลอิส And Then There Were Fewer (2010)
Looks like there was some sort of commotion.ดูเหมือนจะมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นนะ The Plateau (2010)
Don't make such a commotion!อย่าทำเป็นเรื่องใหญ่ Dong Yi (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโกลาหล[N] confusion, See also: commotion, uproar, disorder, upheaval, tumult, chaos, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหลหลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar   FR: tumulte [m] ; confusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMOTION    K AH0 M OW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commotion    (n) (k @1 m ou1 sh @ n)
commotions    (n) (k @1 m ou1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f} | Aufregungen {pl}commotion | commotions [Add to Longdo]
Erschütterung {f} | Erschütterungen {pl}commotion | commotions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
ふためく[, futameku] (v5k) to make a commotion [Add to Longdo]
バタバタ(P);ばたばた(P)[, batabata (P); batabata (P)] (n,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P) [Add to Longdo]
響めき;響き;響動めき[どよめき, doyomeki] (n) (uk) commotion; stir [Add to Longdo]
旋風(P);辻風;つむじ風;つじ風[せんぷう(旋風)(P);つむじかぜ(旋風;つむじ風);つじかぜ(旋風;辻風;つじ風), senpuu ( senpuu )(P); tsumujikaze ( senpuu ; tsumuji kaze ); tsujikaze ( senpuu ; t] (n) (1) whirlwind; (2) (せんぷう only) commotion; sensation; hullabaloo; (P) [Add to Longdo]
騒めき[ざわめき, zawameki] (n) (uk) stir; commotion; noise [Add to Longdo]
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P) [Add to Longdo]
動乱[どうらん, douran] (n,vs,adj-no) disturbance; agitation; commotion; upheaval; riot; (P) [Add to Longdo]
犇めき合う;ひしめき合う[ひしめきあう, hishimekiau] (v5u) to crowd together in a confined space; to gather and make a commotion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commotion \Com*mo"tion\, n. [L. commotio: cf. F. commotion. See
   {Motion}.]
   1. Disturbed or violent motion; agitation.
    [1913 Webster]
 
       [What] commotion in the winds !    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A popular tumult; public disturbance; riot.
    [1913 Webster]
 
       When ye shall hear of wars and commotions. --Luke
                          xxi. 9.
    [1913 Webster]
 
   3. Agitation, perturbation, or disorder, of mind; heat;
    excitement. "He could not debate anything without some
    commotion." --Clarendon.
 
   Syn: Excitement; agitation; perturbation; disturbance;
     tumult; disorder; violence.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commotion
   n 1: a disorderly outburst or tumult; "they were amazed by the
      furious disturbance they had caused" [syn: {disturbance},
      {disruption}, {commotion}, {flutter}, {hurly burly}, {to-
      do}, {hoo-ha}, {hoo-hah}, {kerfuffle}]
   2: the act of making a noisy disturbance [syn: {commotion},
     {din}, {ruction}, {ruckus}, {rumpus}, {tumult}]
   3: confused movement; "he was caught up in a whirl of work"; "a
     commotion of people fought for the exits" [syn: {whirl},
     {commotion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top