ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impatient

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impatient-, *impatient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impatient(adj) ใจร้อน, See also: ใจเร็ว, หงุดหงิด, ซึ่งไม่อดทน, Syn. irritable, Ant. patient, tolerant
impatiently(adv) อย่างหงุดหงิด, See also: อย่างฉุนเฉียว, อย่างอารมณ์เสีย, อย่างไม่สบอารมณ์, อย่างเบื่อหน่าย, อย่างรำคาญ, Syn. irritably, Ant. patiently, toerantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impatient(อิมเพ'เชินทฺ) adj. ไม่อดทน, ขาดความอดทน, ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, กระ-สับกระส่าย., See also: impatiently adv., Syn. restless

English-Thai: Nontri Dictionary
impatient(adj) ไม่อดทน, กระวนกระวาย, ใจร้อน, หุนหัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're impatient for you.พวกเขาออกห่างพระองค์ The Lawnmower Man (1992)
He seems to have rather an impatient dog, wouldn't you say?เขามีหมาที่ไม่อดทนเลยนะ คุณว่าไง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You seemed rather impatient last night.ดูคุณไม่ค่อยอยากอยู่นัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
"Mr Darcy is impatient to see his sister and we are scarcely less eager."คุณดาร์ซี่ ต้องการไปหาน้องสาว เราก็อยากไป ไม่แพ้กัน Pride & Prejudice (2005)
Too impatient to wait?รอไม่ไหว? Initial D (2005)
And he got real impatient with all the dithering.แต่ท่านไม่ใจเย็นกับพวกที่ยังไม่รู้จะว่าอย่างไร An Inconvenient Truth (2006)
I should tell you I got a little impatient and we took out one of the sentries.และฉันจะบอกนายหน่อยนะว่าฉันเริ่มจะรอไม่ไหวแล้ว เราจัดการไปหนึ่งคนแล้ว Chuck Versus the First Date (2008)
Mr. Yang, the members are getting impatient againคุณหยาง สมาชิกเค้าเริ่มทนไม่ไหวอีกแล้วนะ Invitation Only (2009)
I'm impatient and curt, while you somehow keep the squints motivated and productive.ฉันหมดความอดทนและหยาบขึ้น ในขณะที่คุณช่วยชำเลืองมอง อย่างมีแรงกระตุ้นและมีอะไรเพิ่มบ้าง (มือถือดัง) Harbingers in a Fountain (2009)
But katherine was also very impatient and entitledแต่แคทเธอรีนเองก็เป็นคนไร้ความอดทนและถือสิทธิ์ You're Undead to Me (2009)
Because I know you're impatient me to say.เพราะผมรู้ว่าคุณอยากบอกผม Skyline (2010)
Since you are so impatient Wei Yangsheng Than so be itคนๆนี้เหมือนดูเค้าจะไม่ให้เกียรติข้าเลย งั้นเอางี้นะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impatientAn impatient driver forced his way through the crossing against the red light.
impatientBefore the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.
impatientBob got impatient at his wife's delay.
impatientDad's in an impatient mood today.
impatientHe impatiently asked for repayment.
impatientHe is impatient enough to get angry easily.
impatientHe is impatient for her arrival.
impatientHe is impatient to see you.
impatientHe is less impatient than his father.
impatientHe was impatient of any delays.
impatientHe was impatient to see his daughter.
impatientHe was impatient to see his son.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจปลาซิว(adj) impatient, See also: timorous, cowardly, timid, faint-hearted, spineless, Syn. ใจเสาะ, ขี้ขลาด, Ant. ใจกล้า, Example: ฉันคิดว่าคนใจปลาซิวอย่างเขาคงไม่กล้าไปดำน้ำกับฉัน, Thai Definition: มีใจไม่อดทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจร้อน[jairøn] (adj) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded  FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (adj) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful  FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวนกระวาย[krawonkrawāi] (adj) EN: agitated ; frantic ; anxious  FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
มะระ[mara] (n) EN: balsam pear  FR: balsamine [ f ] ; impatiente [ f ]
มุทะลุ[muthalu] (adj) EN: impulsive ; reckless ; rash ; impatient  FR: téméraire ; audacieux ; impétueux ; impulsif
มุทะลุ[muthalu] (adv) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently  FR: impétueusement
อดรนทนไม่ไหว[ot ron thon mai wai] (v, exp) FR: s'impatienter
ร้อนรน[rønron] (v, exp) EN: be impatient ; worry ; feel restless with anxiety ; be anxious  FR: être impatient

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
impatient
impatiently

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impatient
impatiently

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迫不及待[pò bù jí dài, ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ,    ] impatient (成语 saw); in a hurry; itching to get on with it #12,211 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] impatient [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begierig (nach)impatient (for) [Add to Longdo]
ungehalten (über); unduldsam (gegen) { adj }impatient (of) [Add to Longdo]
ungeduldig { adj } | ungeduldiger | am ungeduldigstenimpatient | more impatient | most impatient [Add to Longdo]
unzufrieden (mit) { adj }impatient (of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せっかち[sekkachi] (adj-na, n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P) [Add to Longdo]
むずむず[muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager [Add to Longdo]
もどかしい[modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
もどかしげに[modokashigeni] (adv) fretfully; impatiently [Add to Longdo]
やきもき[yakimoki] (adv, n, vs) impatient; worry about [Add to Longdo]
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
逸る[はやる, hayaru] (v5r) to be in high spirits; to be impatient; to be hotblooded; to be rash; to be impetuous [Add to Longdo]
気がせく;気が急く[きがせく, kigaseku] (exp, v5k) to feel under pressure; to feel impatient; to be in a hurry [Add to Longdo]
気が短い[きがみじかい, kigamijikai] (exp, adj-i) quick-tempered; having little patience; impatient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impatient \Im*pa"tient\ ([i^]m*p[=a]"shent), a. [OE. impacient,
   F. impatient, fr. L. impatiens; pref. im- not + patiens
   patient. See {Patient}.]
   1. Not patient; not bearing with composure; intolerant;
    uneasy; fretful; restless, because of pain, delay, or
    opposition; eager for change, or for something expected;
    hasty; passionate; -- often followed by at, for, of, and
    under.
    [1913 Webster]
 
       A violent, sudden, and impatient necessity. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Fame, impatient of extremes, decays
       Not more by envy than excess of praise. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The impatient man will not give himself time to be
       informed of the matter that lies before him.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Dryden was poor and impatient of poverty.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Not to be borne; unendurable. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Prompted by, or exhibiting, impatience; as, impatient
    speeches or replies. --Shak.
 
   Syn: Restless; uneasy; changeable; hot; eager; fretful;
     intolerant; passionate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impatient \Im*pa"tient\, n.
   One who is impatient. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impatient
   adj 1: restless or short-tempered under delay or opposition;
       "impatient with the slower students"; "impatient of
       criticism" [ant: {patient}]
   2: (usually followed by `to') full of eagerness; "impatient to
     begin"; "raring to go" [syn: {impatient(p)}, {raring(p)}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 impatient /ɛ̃pasjɑ̃/ 
  impatient

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top