ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

distressed

D IH0 S T R EH1 S T   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distressed-, *distressed*, distress, distresse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distressed[ADJ] เจ็บปวด
distressed[ADJ] ไม่มีความสุข, See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ, Syn. anquished, anxious, worried, troubled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I understand, madam. Permit me to say that we're all most distressed outside.ผมทราบดีครับ คุณผู้หญิง พวกเราที่อยู่ข้างนอกก็ทุกข์ใจเช่นกัน Rebecca (1940)
I am only distressed by some dreadful news, which I have just received from Longbourn.ฉันเป็นทุกข์เพราะได้รู้ข่าวร้าย ซึ่งฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากลองบอร์น Episode #1.5 (1995)
Brown leather chesterfield, brass stud decoration... in slightly distressed condition at £90.หนังแท้เชสเตอร์ฟิลด์ สีน้ำตาล ประดับทองเหลือง สภาพยังพอไหวอยู่ครับ เริ่มที่ 90 Imagine Me & You (2005)
I was distressed about the bad economy and lost track of time.ผมถูกเศรษฐกิจแย่ๆ เล่นงานน่ะครับ เสียเวลาไปตั้งเยอะ Unstoppable Marriage (2007)
Was he distressed or concerned about anything?เค้าวิตกหรือไปเกี่ยวข้อง กับอะไรไม๊คะ Harry Brown (2009)
But I am a bit distressed to be in a vehicle that's not subjected to regular maintenance.แต่ฉันกังวลที่ต้องนั่งรถ ซึ่งไม่ได้เข้าซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ The Maternal Congruence (2009)
I know you're distressed because they're your friends, but murder can't be forgiven.ผมรู้ว่าคุณยุ่งยากใจ เพราะเขาก็เป็นเพื่อนคุณทั้งคู่ แต่การฆาตกรรมไม่สมควรได้รับการให้อภัยนะ The Case of Itaewon Homicide (2009)
You know, after that heroic hit-and-run, it would be hard for even the most distressed damsel not to take offense.หลังจากที่ฮีโร่ช่วยแล้วก็วิ่งหายไป มันเป็นเรื่องยาก ที่หญิงสาวจะทำใจ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะ Warrior (2010)
You looked a little more distressed than usual.เธอดูมีเรื่องไม่สบายใจ The Sorcerer's Apprentice (2010)
Our guys must be targeting distressed propertiesคนร้ายมีเป้าหมาย เป็นบ้านที่ถูกยึดไปแล้ว Cuffed (2011)
Why? You feel distressed because it's too small?ทำไม คุณรู้สึกเสียใจเพราะว่ามันเล็กเกินไปเหรอ Me Too, Flower! (2011)
It was distressed to look old.มันถูกทำให้ดูเก่า True Genius (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distressedHis nagging distressed her.
distressedThe news distressed her.
distressedYou have no idea how distressed she was.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคับแค้นใจ[N] distressed, See also: grief, resentment, oppression, troublesomeness, Syn. ความแค้นใจ
ทุคตะ[ADJ] poor, See also: distressed, wretched, indigent, Syn. ยากจน, เข็ญใจ, Notes: (บาลี)
ทุกข์ใจ[ADJ] worried, See also: distressed, troubled, anxious, concerned, Syn. ร้อนใจ, Ant. สบายใจ, สุขใจ, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสสำหรับหล่อน, Thai definition: ไม่สบายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้ำใจ[adj.] (chamjai) EN: distressed   
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented   FR: avoir des ennuis
ใจหาย[adj.] (jaihāi) EN: sad ; distressed   
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain   FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūat-rāo) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt   FR: être angoissé
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTRESSED D IH0 S T R EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distressed (v) dˈɪstrˈɛst (d i1 s t r e1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, / ] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief, #8,374 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] distressed, #16,838 [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] distressed; embarrassed, #23,498 [Add to Longdo]
[, ㄉㄚˊ, ] distressed; alarmed; shocked; grieved, #97,122 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] distressed, agitated, #363,535 [Add to Longdo]
[, ㄋㄧˋ, ] distressed; famished, #816,999 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n,vs) (1) (See お見舞い,見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P) [Add to Longdo]
見舞い客[みまいきゃく, mimaikyaku] (n) a visitor to a sick or distressed person [Add to Longdo]
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft [Add to Longdo]
借金で苦しむ[しゃっきんでくるしむ, shakkindekurushimu] (v5m) to be distressed with debts [Add to Longdo]
投げ売り品[なげうりひん, nageurihin] (n) distressed goods [Add to Longdo]
憂える(P);愁える[うれえる, ureeru] (v1,vt) to grieve; to lament; to be anxious; to be distressed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 distressed \distressed\ adj.
   1. facing or experiencing financial trouble or difficulty;
    as, distressed companies need loans and technical advice.
 
   Syn: hard-pressed, hard put, in a bad way(predicate), in
     trouble(predicate).
     [WordNet 1.5]
 
   2. experienceing a generalized feeling of distress. Also See:
    {dejected}, {unhappy}, {sad}. Antonym: {euphoric}.
 
   Syn: dysphoric, unhappy.
     [WordNet 1.5]
 
   3. suffering severe physical strain or discomfort; as, he
    dropped out of the race, clearly distressed and having
    difficulty breathing.
 
   Syn: stressed, in a bad way(predicate).
     [WordNet 1.5]
 
   4. emotionally upset.
 
   Syn: unstrung.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distress \Dis*tress"\, v. t. [imp. & p. p. {Distressed}; p. pr.
   & vb. n. {Distressing}.] [Cf. OF. destrecier. See {Distress},
   n.]
   1. To cause pain or anguish to; to pain; to oppress with
    calamity; to afflict; to harass; to make miserable.
    [1913 Webster]
 
       We are troubled on every side, yet not distressed.
                          --2 Cor. iv.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   2. To compel by pain or suffering.
    [1913 Webster]
 
       Men who can neither be distressed nor won into a
       sacrifice of duty.          --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To seize for debt; to distrain.
 
   Syn: To pain; grieve; harass; trouble; perplex; afflict;
     worry; annoy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distressed
   adj 1: facing or experiencing financial trouble or difficulty;
       "distressed companies need loans and technical advice";
       "financially hard-pressed Mexican hotels are lowering
       their prices"; "we were hard put to meet the mortgage
       payment"; "found themselves in a bad way financially"
       [syn: {distressed}, {hard-pressed}, {hard put}, {in a bad
       way(p)}]
   2: generalized feeling of distress [syn: {dysphoric},
     {distressed}, {unhappy}] [ant: {euphoric}]
   3: suffering severe physical strain or distress; "he dropped out
     of the race, clearly distressed and having difficulty
     breathing" [syn: {stressed}, {distressed}]
   4: afflicted with or marked by anxious uneasiness or trouble or
     grief; "too upset to say anything"; "spent many disquieted
     moments"; "distressed about her son's leaving home"; "lapsed
     into disturbed sleep"; "worried parents"; "a worried frown";
     "one last worried check of the sleeping children" [syn:
     {disquieted}, {distressed}, {disturbed}, {upset}, {worried}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top