Search result for

disturbance

(67 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disturbance-, *disturbance*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disturbance    [N] การรบกวน, See also: การทำให้ไม่สงบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disturbance๑. การรบกวน (สิทธิ) (ก. แพ่ง)๒. การก่อความวุ่นวาย (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disturbanceการรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disturbance of the peaceการก่อให้เกิดการวุ่นวาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disturbancesการแปรปรวน,การรบกวน,การทรงตัวเสีย [การแพทย์]
Disturbances, Mixedความผิดปกติแบบผสม [การแพทย์]
Disturbances, Primaryภาวะผิดปกติเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]
Disturbances, Singleภาวะผิดปกติเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disturbance(ดิสเทิร์บ'เบินซฺ) n. การรบกวน,การทำให้ไม่สงบ,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ลำบาก,สิ่งที่รบกวน,ความไม่สงบ, Syn. row,disorder

English-Thai: Nontri Dictionary
disturbance(n) การรบกวน,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ไม่สงบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disturbanceThe police intervened in the disturbance.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Any disturbance will cast suspicion on him.ความไม่สงบ จะทำให้เขาต้องสงสัย Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
There's some sort of inexplicable disturbance.เราพบว่ามีอะไรมารบกวนคลื่น Yomigaeri (2002)
Moreover, when you overlay a map of the area of gravitational disturbance...นอกจากนี้แล้ว พอมาดูในแผนที่ของคลื่นแม่เหล็ก Yomigaeri (2002)
OK, sometimes people with emotional and mental disturbances can have psychic moments.และจิตใจแปรปรวน อาจมีพลังจิตได้ Just Like Heaven (2005)
- I'm sure Kate Batts is at the root of these disturbances.-ฉันว่าเคท เบทส์ต้องเป็นตัวการ เรื่องนี้แน่ -ใช่ An American Haunting (2005)
No word on what caused the initial disturbance, but sources with the...ไม่มีรายงานถึงสาเหตุของเรื่องวุ่นวายแต่... Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
The disturbance has escalated at this Chicago-area prison.เหตุวุ่นวายได้ลุกลามใหญ่โตขึ้นที่เรือนจำในชิคาโก้ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
There's a minor disturbance in cell block.เกิดความวุ่นวายเล็กน้อยในห้องขัง Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Like I said, it's a minor disturbance.อย่างที่บอก เกิดความวุ่นวายเล็กน้อย Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Minor disturbance? My brother's in Gen Pop, give it to me straight.เล็กน้อย น้องชายฉันอยู่ในนั้น บอกฉันมาตรงๆ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
It's, uh, totally locked off from the disturbance.มัน... ถูกปิดจากบริเวณที่มีความวุ่นวาย Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
with the exception of an unexplained disturbance at the site, today's trial was a complete success.ยกเว้นจากการรบกวนบางอย่างที่สถานที่นั้น การทดลองวันนี้เป็นผลสำเร็จดี Aqua (2005)
We have a disturbance reported in Sector B-47... invo/ving a construction Landmate....มีเหตุเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก่อสร้าง Appleseed Ex Machina (2007)
Repeat, disturbance in Sector B-47. Request ES. Vl/.A.ขอย้ำอีกครั้ง มีการก่อความไม่สงบที่เขต B-47 ขอให้หน่วย ES.W.A.T. ออกปฏิบัติงาน Appleseed Ex Machina (2007)
Usually they don't cause much of a disturbance, so...แต่ปกติเค้าก็ไม่เคยรบกวนใคร ผมก็เลย... . Vacancy (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งรบกวน    [N] disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
การกวน    [N] disturbance, See also: annoyance, causing trouble, bother, Example: การกวนใจผู้อื่นเป็นมารยาทที่ไม่ดี, Thai definition: การรบกวนทำให้เกิดความรำคาญ
จลาจล    [N] riot, See also: disturbance, insurgence, insurrection, disorder, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบเรียบร้อย, Example: ประชาชนลุกฮือก่อจลาจลเชื้อชาติตามที่ต่างๆ, Thai definition: ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความปั่นป่วนของบ้านเมือง, Notes: (บาลี)
เสียงรบกวน [N] disturbance sound, See also: distortion, feedback, unwanted sound, Syn. เสียงดังรบกวน, Example: เกณฑ์ในการออกแบบห้องสตูดิโอสำหรับระบบเสียงและภาพนั้นต้องควบคุมเสียงรบกวนให้มีน้อยมากที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การถูกรบกวน[n. exp.] (kān thūk ropkūan) EN: upheaval ; disturbance   
ก่อความวุ่นวาย[v. exp.] (kø khwām wunwāi) EN: cause a disturbance   
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass   
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance   FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
ตึงตัง[v.] (teungtang) EN: create a row ; create a disturbance ; make a scene   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTURBANCE    D IH2 S T ER1 B AH0 N S
DISTURBANCES    D IH2 S T ER1 B AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disturbance    (n) (d i1 s t @@1 b @ n s)
disturbances    (n) (d i1 s t @@1 b @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Störgröße {f}disturbance variable [Add to Longdo]
Störverhalten {n}disturbance reaction [Add to Longdo]
Störgrößenbeobachtung {f}disturbance observation [Add to Longdo]
Herzrhythmusstörung {f} [med.]disturbance of the heart rhythm; disturbance of the cardiac rhythm [Add to Longdo]
Gedächtnisstörung {f} | Gedächtnisstörungen {pl}disturbance of memory | disturbances of memory [Add to Longdo]
Störung {f}; Durcheinanderbringen {n} | Störungen {pl}disturbance | disturbances [Add to Longdo]
Gleichgewichtsstörung {f} | Gleichgewichtsstörungen {pl}disturbance of equilibrium | disturbances of equilibrium [Add to Longdo]
Ruhestörung {f} | öffentliche Ruhestörung {f} [jur.] | jdn. wegen Ruhestörung (bei der Polizei) anzeigendisturbance | breach of the peace; disturbance of the peace | to report sb. (to the police) for disturbing of the peace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひと騒動;一騒動[ひとそうどう, hitosoudou] (n) disturbance; kerfuffle [Add to Longdo]
意識障害[いしきしょうがい, ishikishougai] (n) disturbance of consciousness [Add to Longdo]
運動障害[うんどうしょうがい, undoushougai] (n) dyskinesia; motor impairment; motor disturbance [Add to Longdo]
撹乱;攪乱;かく乱[かくらん;こうらん(撹乱;攪乱), kakuran ; kouran ( kakuran ; kakuran )] (n,vs) disturbance; perturbation; derangement [Add to Longdo]
撹乱戦術;攪乱戦術[かくらんせんじゅつ, kakuransenjutsu] (n) disturbance tactics [Add to Longdo]
撹乱戦法;攪乱戦法[かくらんせんぽう, kakuransenpou] (n) disturbance strategy [Add to Longdo]
血行障害[けっこうしょうがい, kekkoushougai] (n) disturbance (blockage) of blood flow [Add to Longdo]
困惑[こんわく, konwaku] (n,vs) bewilderment; disturbance; (P) [Add to Longdo]
事を起こす[ことをおこす, kotowookosu] (exp,v5s) to cause trouble (a disturbance) [Add to Longdo]
情緒障害[じょうしょしょうがい;じょうちょしょうがい, joushoshougai ; jouchoshougai] (n,vs) (suffering) an emotional disturbance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事端[shì duān, ㄕˋ ㄉㄨㄢ, ] disturbance; incident [Add to Longdo]
[rǎo, ㄖㄠˇ, / ] disturbance [Add to Longdo]
扰动[rǎo dòng, ㄖㄠˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] disturbance; agitation; turmoil [Add to Longdo]
风波[fēng bō, ㄈㄥ ㄅㄛ, / ] disturbance; crisis; disputes; restlessness [Add to Longdo]
骚乱[sāo luàn, ㄙㄠ ㄌㄨㄢˋ, / ] disturbance; riot; to create a disturbance [Add to Longdo]
骚动[sāo dòng, ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, / ] disturbance; uproar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disturbance \Dis*turb"ance\, n. [OF. destorbance.]
   1. An interruption of a state of peace or quiet; derangement
    of the regular course of things; disquiet; disorder; as, a
    disturbance of religious exercises; a disturbance of the
    galvanic current.
    [1913 Webster]
 
   2. Confusion of the mind; agitation of the feelings;
    perplexity; uneasiness.
    [1913 Webster]
 
       Any man . . . in a state of disturbance and
       irritation.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Violent agitation in the body politic; public commotion;
    tumult.
    [1913 Webster]
 
       The disturbance was made to support a general
       accusation against the province.   --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) The hindering or disquieting of a person in the
    lawful and peaceable enjoyment of his right; the
    interruption of a right; as, the disturbance of a
    franchise, of common, of ways, and the like. --Blackstone.
 
   Syn: Tumult; brawl; commotion; turmoil; uproar; hubbub;
     disorder; derangement; confusion; agitation;
     perturbation; annoyance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disturbance
   n 1: activity that is a malfunction, intrusion, or interruption;
      "the term `distress' connotes some degree of perturbation
      and emotional upset"; "he looked around for the source of
      the disturbance"; "there was a disturbance of neural
      function" [syn: {perturbation}, {disturbance}]
   2: an unhappy and worried mental state; "there was too much
     anger and disturbance"; "she didn't realize the upset she
     caused me" [syn: {disturbance}, {perturbation}, {upset}]
   3: a disorderly outburst or tumult; "they were amazed by the
     furious disturbance they had caused" [syn: {disturbance},
     {disruption}, {commotion}, {flutter}, {hurly burly}, {to-do},
     {hoo-ha}, {hoo-hah}, {kerfuffle}]
   4: a noisy fight [syn: {affray}, {disturbance}, {fray},
     {ruffle}]
   5: the act of disturbing something or someone; setting something
     in motion
   6: (psychiatry) a psychological disorder of thought or emotion;
     a more neutral term than mental illness [syn: {mental
     disorder}, {mental disturbance}, {disturbance},
     {psychological disorder}, {folie}]
   7: electrical or acoustic activity that can disturb
     communication [syn: {noise}, {interference}, {disturbance}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top