Search result for

disturbance

(64 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disturbance-, *disturbance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disturbance[N] การรบกวน, See also: การทำให้ไม่สงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disturbance(ดิสเทิร์บ'เบินซฺ) n. การรบกวน,การทำให้ไม่สงบ,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ลำบาก,สิ่งที่รบกวน,ความไม่สงบ, Syn. row,disorder

English-Thai: Nontri Dictionary
disturbance(n) การรบกวน,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ไม่สงบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disturbance๑. การรบกวน (สิทธิ) (ก. แพ่ง)๒. การก่อความวุ่นวาย (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disturbanceการรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disturbance of the peaceการก่อให้เกิดการวุ่นวาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disturbancesการแปรปรวน,การรบกวน,การทรงตัวเสีย [การแพทย์]
Disturbances, Mixedความผิดปกติแบบผสม [การแพทย์]
Disturbances, Primaryภาวะผิดปกติเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]
Disturbances, Singleภาวะผิดปกติเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lock down any sections of the ship affected by this disturbance.ปิดตายทุกเซคชั่นในยาน ที่ไอ้ตัวพวกนั้นอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
A disturbance in the force, there is.มีความปั่นป่วนอยู่ในพลัง Ambush (2008)
Any disturbance will be subject to immediate arrest by Transit police.ให้รอฟังคำสั่งจาก เจ้าหน้าตำรวจประจำสถานี The Day the Earth Stood Still (2008)
Any disturbance will be subject to immediate arrest by Transit police.เจ้าหน้าตำรวจประจำสถานี เมื่อไปถึง The Day the Earth Stood Still (2008)
Hey, Louis, we've got a disturbance by the windows.เฮ้ ลูอิส\ มีเรื่องตรงเค้าเตอร์น่ะ Blow Out (2008)
The one who caused that disturbance in the town was just a normal thief.เจ้าคนที่ก่อความวุ่นวายในเมือง แค่โจรกระจอก ขอรับ Goemon (2009)
And if you take advantage of the disturbances... you will be the one... who gets closest to the governmental power.เอาพัดเจ้ามา ผู้คน.. 15 ปี.. Goemon (2009)
Now, they are inappropriate postmortem conduct, cadaver theft, and graveyard disturbances.60% ของพวกชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพ อยู่ในธุรกิจนี้ Cold Comfort (2009)
This happens again, you'll do 30 for public disturbance.เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง พวกนายก่อความวุ่นวายต่อสาธารณะ30 คน ตอนนี้ ออกไปได้ Smite (2009)
I thought I sensed an unpleasant disturbance in the force.ข้าคิดว่าข้าสัมผัสได้ ถึงความปั่นป่วน ไม่เป็นมิตรในพลัง Dooku Captured (2009)
Let our analysts take a look at reports from the past few months and see if there's been a change in the crime patter disturbances or assaults that may be connected.ให้เจ้าหน้าที่ของเราดูรายงานย้อนหลังสองสามเดือน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่ออาชญากรรม การทำร้ายร่างกายที่อาจเชื่อมโยง To Hell... And Back (2009)
I checked detroit crime reports over the last month because derek and emily astutely thought there might be some sorts of assaults or disturbancesจากแฟ้มอาชญากรรมของดีทรอยท์เมื่อเดือนที่แล้ว ที่ดีเร็คกับเอมิลี่ขอให้ช่วยเช็คเผื่อมีการทำร้ายร่างกายหรือก่อเหตุ To Hell... And Back (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disturbanceThe police intervened in the disturbance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งรบกวน[N] disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
การกวน[N] disturbance, See also: annoyance, causing trouble, bother, Example: การกวนใจผู้อื่นเป็นมารยาทที่ไม่ดี, Thai definition: การรบกวนทำให้เกิดความรำคาญ
จลาจล[N] riot, See also: disturbance, insurgence, insurrection, disorder, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบเรียบร้อย, Example: ประชาชนลุกฮือก่อจลาจลเชื้อชาติตามที่ต่างๆ, Thai definition: ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความปั่นป่วนของบ้านเมือง, Notes: (บาลี)
เสียงรบกวน[N] disturbance sound, See also: distortion, feedback, unwanted sound, Syn. เสียงดังรบกวน, Example: เกณฑ์ในการออกแบบห้องสตูดิโอสำหรับระบบเสียงและภาพนั้นต้องควบคุมเสียงรบกวนให้มีน้อยมากที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การถูกรบกวน[n. exp.] (kān thūk ropkūan) EN: upheaval ; disturbance   
ก่อความวุ่นวาย[v. exp.] (kø khwām wunwāi) EN: cause a disturbance   
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass   
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance   FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
ตึงตัง[v.] (teungtang) EN: create a row ; create a disturbance ; make a scene   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTURBANCE    D IH2 S T ER1 B AH0 N S
DISTURBANCES    D IH2 S T ER1 B AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disturbance    (n) (d i1 s t @@1 b @ n s)
disturbances    (n) (d i1 s t @@1 b @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedächtnisstörung {f} | Gedächtnisstörungen {pl}disturbance of memory | disturbances of memory [Add to Longdo]
Gleichgewichtsstörung {f} | Gleichgewichtsstörungen {pl}disturbance of equilibrium | disturbances of equilibrium [Add to Longdo]
Ruhestörung {f} | öffentliche Ruhestörung {f} [jur.] | jdn. wegen Ruhestörung (bei der Polizei) anzeigendisturbance | breach of the peace; disturbance of the peace | to report sb. (to the police) for disturbing of the peace [Add to Longdo]
Störgröße {f}disturbance variable [Add to Longdo]
Störgrößenbeobachtung {f}disturbance observation [Add to Longdo]
Störung {f}; Durcheinanderbringen {n} | Störungen {pl}disturbance | disturbances [Add to Longdo]
Störverhalten {n}disturbance reaction [Add to Longdo]
Herzrhythmusstörung {f} [med.]disturbance of the heart rhythm; disturbance of the cardiac rhythm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひと騒動;一騒動[ひとそうどう, hitosoudou] (n) disturbance; kerfuffle [Add to Longdo]
意識障害[いしきしょうがい, ishikishougai] (n) disturbance of consciousness [Add to Longdo]
運動障害[うんどうしょうがい, undoushougai] (n) dyskinesia; motor impairment; motor disturbance [Add to Longdo]
撹乱;攪乱;かく乱[かくらん;こうらん(撹乱;攪乱), kakuran ; kouran ( kakuran ; kakuran )] (n,vs) disturbance; perturbation; derangement [Add to Longdo]
撹乱戦術;攪乱戦術[かくらんせんじゅつ, kakuransenjutsu] (n) disturbance tactics [Add to Longdo]
撹乱戦法;攪乱戦法[かくらんせんぽう, kakuransenpou] (n) disturbance strategy [Add to Longdo]
血行障害[けっこうしょうがい, kekkoushougai] (n) disturbance (blockage) of blood flow [Add to Longdo]
困惑[こんわく, konwaku] (n,vs) bewilderment; disturbance; (P) [Add to Longdo]
事を起こす[ことをおこす, kotowookosu] (exp,v5s) to cause trouble (a disturbance) [Add to Longdo]
情緒障害[じょうしょしょうがい;じょうちょしょうがい, joushoshougai ; jouchoshougai] (n,vs) (suffering) an emotional disturbance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风波[fēng bō, ㄈㄥ ㄅㄛ, / ] disturbance; crisis; disputes; restlessness, #9,731 [Add to Longdo]
骚乱[sāo luàn, ㄙㄠ ㄌㄨㄢˋ, / ] disturbance; riot; to create a disturbance, #13,188 [Add to Longdo]
骚动[sāo dòng, ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, / ] disturbance; uproar, #20,705 [Add to Longdo]
事端[shì duān, ㄕˋ ㄉㄨㄢ, ] disturbance; incident, #31,111 [Add to Longdo]
扰动[rǎo dòng, ㄖㄠˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] disturbance; agitation; turmoil, #36,274 [Add to Longdo]
[rǎo, ㄖㄠˇ, / ] disturbance, #57,725 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disturbance \Dis*turb"ance\, n. [OF. destorbance.]
   1. An interruption of a state of peace or quiet; derangement
    of the regular course of things; disquiet; disorder; as, a
    disturbance of religious exercises; a disturbance of the
    galvanic current.
    [1913 Webster]
 
   2. Confusion of the mind; agitation of the feelings;
    perplexity; uneasiness.
    [1913 Webster]
 
       Any man . . . in a state of disturbance and
       irritation.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Violent agitation in the body politic; public commotion;
    tumult.
    [1913 Webster]
 
       The disturbance was made to support a general
       accusation against the province.   --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) The hindering or disquieting of a person in the
    lawful and peaceable enjoyment of his right; the
    interruption of a right; as, the disturbance of a
    franchise, of common, of ways, and the like. --Blackstone.
 
   Syn: Tumult; brawl; commotion; turmoil; uproar; hubbub;
     disorder; derangement; confusion; agitation;
     perturbation; annoyance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disturbance
   n 1: activity that is a malfunction, intrusion, or interruption;
      "the term `distress' connotes some degree of perturbation
      and emotional upset"; "he looked around for the source of
      the disturbance"; "there was a disturbance of neural
      function" [syn: {perturbation}, {disturbance}]
   2: an unhappy and worried mental state; "there was too much
     anger and disturbance"; "she didn't realize the upset she
     caused me" [syn: {disturbance}, {perturbation}, {upset}]
   3: a disorderly outburst or tumult; "they were amazed by the
     furious disturbance they had caused" [syn: {disturbance},
     {disruption}, {commotion}, {flutter}, {hurly burly}, {to-do},
     {hoo-ha}, {hoo-hah}, {kerfuffle}]
   4: a noisy fight [syn: {affray}, {disturbance}, {fray},
     {ruffle}]
   5: the act of disturbing something or someone; setting something
     in motion
   6: (psychiatry) a psychological disorder of thought or emotion;
     a more neutral term than mental illness [syn: {mental
     disorder}, {mental disturbance}, {disturbance},
     {psychological disorder}, {folie}]
   7: electrical or acoustic activity that can disturb
     communication [syn: {noise}, {interference}, {disturbance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top