Search result for

worried

(56 entries)
(0.0368 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worried-, *worried*, worri, worrie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worried[ADJ] เป็นทุกข์, See also: ระทม, วิตกทุกข์ร้อน, กลุ้มใจ, เป็นทุกข์เป็นร้อน, เป็นกังวล, เป็นห่วง, Syn. anxious, apprehensive, troubled

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aren't you the least bit worried I'll succeed?คุณไม่ได้เลวที่สุดหรอก ผมทำสำเร็จแน่? Chuck in Real Life (2008)
He's worried about his own imageเขาหนะเป็นห่วงภาพพจน์ของเขา Chuck in Real Life (2008)
You're worried you're gonnaเธอแค่กลัวที่เธอจะต้อง Chuck in Real Life (2008)
I'm not worried... About... That.ฉันไม่ได้กังวลเรื่องนั้น Chuck in Real Life (2008)
I was worried what would happen if we fought, 'cause i-i really want this to work with us. yeah, me, too,ฉันกังวล อะไรจะเกิดขึ้น แล้วถ้าเราต้องสู้ละ เพราะว่าฉัน.. ฉันต้องการงานนี้มากๆ Pret-a-Poor-J (2008)
And since when are you so worried?แล้วคุณจะกังวลไปทำไมละ There Might be Blood (2008)
He's not worried about his kidneys.เค้าไม่ได้ห่วงไตเค้า Adverse Events (2008)
He's worried about how He's going to explain the dialysis to his girlfriend.เค้าห่วงว่าจะอธิบายเรื่องนี้กับแฟนเค้ายังไง Adverse Events (2008)
Stop looking so worried.หยุดทำเป็นกังวลได้ Birthmarks (2008)
I'm worried that he might be a spy.ฉันกังวลว่าเขาอาจเป็นสายลับ Lucky Thirteen (2008)
You're worried the friendship has changed.มิตรภาพอาจเปลี่ยนไป Lucky Thirteen (2008)
If you weren't worried, you wouldn't be sitting in my car.ถ้านายไม่กังวล นายจะมานั่งในรถฉันทำไม Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worried67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
worriedAbove all, Bill was worried about gaining weight.
worriedAnd I always worried about it.
worriedAre you worried about the promotion?
worriedFirst of all, he is very worried about his daughter's health.
worriedFrom a son, since she does not have a letter for many months, she is worried.
worriedHe is worried about losing his job.
worriedHe is worried whether his wife can get on with his mother.
worriedHelen is very worried about her daughter.
worriedHe'll never show it, but I think that deep down, he's seriously worried.
worriedHe looks much worried.
worriedHe often worried his mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะวักพะวน[V] worried, See also: be anxious, be concerned, be distraught, Syn. ห่วงหน้าพะวงหลัง, ห่วงหน้าห่วงหลัง, พะว้าพะวัง, Example: การต้องไปอยู่ไกลเจือทองหลายปีทำให้ดวงดอมพะวักพะวนเพราะรู้ว่าเจือทองไม่มีใคร, Thai definition: ห่วงเรื่องต่างๆ หลายเรื่องพร้อมกัน
พะว้าพะวัง[V] worried, See also: be anxious, be distraught, be over wrought, Syn. ห่วงหน้าพะวงหลัง, พะวักพะวง, ห่วงหน้าห่วงหลัง, Example: เขามัวพะว้าพะวังถึงทรัพย์สมบัติ จึงต้องตายไปในกองไฟ, Thai definition: ห่วงเรื่องต่างๆ หลายเรื่องพร้อมกัน
น่าเป็นห่วง[ADJ] worried, See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome, Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง, Ant. ไร้ห่วง, ไร้กังวล, Thai definition: น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น
ทุกข์ใจ[ADJ] worried, See also: distressed, troubled, anxious, concerned, Syn. ร้อนใจ, Ant. สบายใจ, สุขใจ, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสสำหรับหล่อน, Thai definition: ไม่สบายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกโลก[v. exp.] (baēk lōk) EN: be anxious ; be worried   FR: être anxieux
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented   FR: avoir des ennuis
ห่วงหน้าพะวงหลัง[v. exp.] (huang nā phawong lang) EN: be worried   
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
แคร์[v.] (khaē) EN: care ; be concerned ; be interested ; be worried   FR: se sentir concerné
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried   FR: être abattu ; être accablé
กลุ้มใจ[X] (klumjai) EN: be depressed ; be worried ; worry   FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasāi) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful   FR: impatient ; nerveux ; agité
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāijai) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)   FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux

CMU English Pronouncing Dictionary
WORRIED    W ER1 IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worried    (v) (w uh1 r i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besorgt {adj} | besorgter | am besorgtestenworried | more worried | most worried [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
案じ顔[あんじがお, anjigao] (n) worried look [Add to Longdo]
蚊の食う程[かのくうほど, kanokuuhodo] (n) not be worried about anything [Add to Longdo]
気に掛かる;気にかかる[きにかかる, kinikakaru] (v5r,vi,exp) (See 気になる) to weigh on one's mind; to be worried about (something) [Add to Longdo]
気に病む[きにやむ, kiniyamu] (exp,v5m) to worry; to fret (over something); to be worried; to be anxious [Add to Longdo]
苦しむ[くるしむ, kurushimu] (v5m,vi) to suffer; to groan; to be worried; (P) [Add to Longdo]
困じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted [Add to Longdo]
困ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vi) (1) (See 困じる・こうじる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困じる・こうじる・2) to become exhausted [Add to Longdo]
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P) [Add to Longdo]
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P) [Add to Longdo]
思い乱れる[おもいみだれる, omoimidareru] (v1,vi) to be worried about [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōu, ㄧㄡ, / ] worried [Add to Longdo]
焦虑不安[jiāo lǜ bù ān, ㄐㄧㄠ ㄌㄩˋ ㄅㄨˋ ㄢ, / ] worried too much [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worry \Wor"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Worried}; p. pr. & vb. n.
   {Worrying}.] [OE. worowen, wirien, to strangle, AS. wyrgan in
   [=a]wyrgan; akin to D. worgen, wurgen, to strangle, OHG.
   wurgen, G. w["u]rgen, Lith. verszti, and perhaps to E.
   wring.]
   [1913 Webster]
   1. To harass by pursuit and barking; to attack repeatedly;
    also, to tear or mangle with the teeth.
    [1913 Webster]
 
       A hellhound that doth hunt us all to death;
       That dog that had his teeth before his eyes,
       To worry lambs and lap their gentle blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To harass or beset with importunity, or with care an
    anxiety; to vex; to annoy; to torment; to tease; to fret;
    to trouble; to plague. "A church worried with
    reformation." --South.
    [1913 Webster]
 
       Let them rail,
       And worry one another at their pleasure. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       Worry him out till he gives consent. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To harass with labor; to fatigue. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worried
   adj 1: afflicted with or marked by anxious uneasiness or trouble
       or grief; "too upset to say anything"; "spent many
       disquieted moments"; "distressed about her son's leaving
       home"; "lapsed into disturbed sleep"; "worried parents";
       "a worried frown"; "one last worried check of the
       sleeping children" [syn: {disquieted}, {distressed},
       {disturbed}, {upset}, {worried}]
   2: mentally upset over possible misfortune or danger etc;
     "apprehensive about her job"; "not used to a city and worried
     about small things"; "felt apprehensive about the
     consequences" [syn: {apprehensive}, {worried}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top