ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

困惑

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -困惑-, *困惑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困惑[kùn huò, ㄎㄨㄣˋ ㄏㄨㄛˋ, ] bewilder; perplexity; confused, #8,303 [Add to Longdo]
困惑不解[kùn huò bù jiě, ㄎㄨㄣˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, ] to feel perplexed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
困惑[こんわく, konwaku] (n,vs) bewilderment; disturbance; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In a sense, I can understand his confusion.ある程度は彼の困惑も理解できる。
The debate has been interesting, confusing, and sometimes horrifying.ここでの討論はおもしろいものでしたし、困惑させるもの、ときにはぞっとする内容のものもありました。
He was bewildered on that day.その日彼は困惑した。
I had never seen him so completely bewildered as he was on that day.私はその日の彼ほど、全く、困惑した彼を見たことがなかった。
I felt rather puzzled.私は幾分困惑した気持ちだった。
I was embarrassed.私は困惑した。
His behavior puzzled me.彼の行動に私は、困惑した。
He turned away from them in embarrassment.彼は困惑して彼らから顔をそむけた。
He was clearly embarrassed.彼は明らかに困惑していた。
I was confused with her expression.彼女の表情に私は困惑した。
She was embarrassed at what she had said.彼女は自分が言ってしまったことに困惑した。
People were bewildered by the unexpected situation.予想外の事態に人々は困惑した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know what to say, Nance. I'm at a loss.[JA] ナンシー、何というべきか 困惑している The Shallows (2016)
You look troubled.[CN] 你看起来好困惑 Saratoga Trunk (1945)
It bothers him, because he knows it is possible.[JA] それが可能だと知ってるから それが彼を困惑させる Rogue One: A Star Wars Story (2016)
That's why he asked me about split personality.[CN] 那令他困惑 所以他来问我关于个性的问题 The Dark Mirror (1946)
D...[CN] C 困惑 The Belko Experiment (2016)
- You're the one that's mixed up.[CN] - 你是困惑的人 Dead Reckoning (1947)
- But I'm not mixed up.[CN] - 我没有困惑 Dead Reckoning (1947)
Have you ever met a guy and felt totally bewildered?[JA] 出会った男の人に 困惑したことってある? Sex Doll (2016)
Andfunnyyoushoulduse thatparticularword, "grudge,"[JA] 「恨み」と言ったのは興味深いし 困惑するわ Trompe L'Oeil (2016)
I'm there, no lawyer... totally confused about the situation.[JA] 私は 弁護士無し その状況に完全に困惑したわ After Porn Ends 2 (2017)
You're all confused, aren't you?[CN] 你很困惑,对吧? The Awful Truth (1937)
I'm afraid we're going to have trouble with this.[CN] 恐怕我们会因此而困惑 The Awful Truth (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top