ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fidgety

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fidgety-, *fidgety*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fidgety[ADJ] หงุดหงิด, See also: ซึ่งไม่สบายใจ, งุ่นง่าน, อยู่ไม่สุข, กระวนกระวายใจ, Syn. nervous, uneasy, Ant. calm, relaxed

English-Thai: Nontri Dictionary
fidgety(adj) กระวนกระวาย,หงุดหงิด,อยู่ไม่สุข,อารมณ์เสีย,งุ่นง่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You gotta get out there. They're starting to get fidgety.รีบไปเถอะ พวกเขาเริ่มหงุดหงิดแล้ว Big Momma's House 2 (2006)
You're very fidgety.คุณนี่ขี้หงุดหงิดนะ The Dark Defender (2007)
So forgive me for being a little fidgety,งั้นช่วยอย่าถือสาถ้าฉันจะหงุดหงิดไปบ้าง The Dark Defender (2007)
You're very fidgety. Anyone ever tell you that?คุณนี่ขี้หงุดหงิดนะ เคยมีใครบอกมั้ย Dex, Lies, and Videotape (2007)
William London is a fidgety boy.วิลเลี่ยม ลอนดอนเป็นเด็กเกเร Doubt (2008)
He's fidgety, looks like he's a submissive, but he's not entirely weak.เขาหงุดหงิด ดูเหมือนเขาเป็นลิ่วล้อ แต่เขาไม่ได้อ่อนแอเสียทีเดียว JJ (2010)
See, that right there, and you're acting all fidgety, plus you look like shit..ดูว่ามีสิทธิ์และคุณกำลังทำหน้าท หงุดหงิดทั้งหมดรวมทั้งคุณมีลักษณะเหมือนกัน ... The Hangover Part III (2013)
You were always fidgety, and everything was always sticky or stuffy or itchy.แม่กลัวไหม ลูกขี้หงุดหงิดตลอด... อะไร ๆ ก็เหนอะ อึดอัด หรือคัน ไปหมด 3 Generations (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยุกหยิก[ADV] restlessly, See also: fidgety, Syn. หวัด, ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง, Example: ลายมือของเขาอ่านไม่ค่อยออก เพราะเขาเขียนหยุกหยิกไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
ก้นร้อน[adj.] (kon røn) EN: fidgety ; unable to sit still ; having ants in one’s pants   
หลุกหลิก[v.] (luklik) EN: be restless ; be active ; be fidgety   FR: être agité ; s'agiter ; remuer
หลุกหลิก[adj.] (luklik) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety   FR: turbulent ; remuant ; excité

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fidgety    (j) fˈɪʤɪtiː (f i1 jh i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unruhig; zappelig {adj} | unruhiger; zappeliger | am unruhigsten; am zappeligstenfidgety | more fidgety | most fidgety [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
そわそわ[, sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
気もそぞろ;気も漫ろ[きもそぞろ, kimosozoro] (exp) feeling restless; feeling nervous; fidgety; distracted [Add to Longdo]
気忙しい[きぜわしい, kizewashii] (adj-i) restless; fidgety; fussy [Add to Longdo]
桃尻[ももじり, momojiri] (n) (1) somebody who is bad at horse-riding; (2) a fidgety, restless person [Add to Longdo]
忙しない[せわしない, sewashinai] (adj-i) restless; fidgety; in a hurry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fidgety \Fidg"et*y\, a.
   Restless; uneasy. --Lowell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fidgety
   adj 1: nervous and unable to relax; "a constant fretful stamping
       of hooves"; "a restless child" [syn: {antsy}, {fidgety},
       {fretful}, {itchy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top