ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pester

P EH1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pester-, *pester*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pester(vt) รบกวน, See also: ทำให้ยุ่งยากใจ, กวนใจ, ทำให้รำคาญ, Syn. annoy, bother, irritate, trouble
pester(vt) ทำให้แน่นเกินไป, Syn. overcrowd
pester with(phrv) ทำให้ยุ่งยากด้วย, See also: รบกวนด้วย, สร้างปัญหาด้วย
pester out of(phrv) รบกวน, See also: ทำให้ยุ่งยาก, สร้างปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pester(เพส'เทอะ) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาน,ตื้อ,ตอม,ทำให้ยุ่งยากใจ., See also: pesterer n.
dopester(โดพ'สเทอ) n. ผู้ทำนายผลการแข่งม้าและกีฬาอื่น ๆ ,คนใบ้สิ่งต่าง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
pester(vt) รบกวน,รังควาน,ตอม,ตื้อ,ทำให้ยุ่งใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't pester him.อย่ากวนเขาสิ The Princess Bride (1987)
How dare you pester my fiancée!แกกล้าดียังไงมากวนใจคู่หมั้นฉัน Malèna (2000)
Don't pester me with stupid demands.อย่ากวนผมด้วยคำสั่งโง่ๆ Love Now (2007)
Look, I don't want to pester you, Sarah, or become some, some nuisance that you can't avoid.นี่ ผมไม่ได้จะมา รบกวนคุณ ซาร่าห์ หรือสร้างความรำคาญ เลี่ยงไม่ได้ Chuck Versus the American Hero (2010)
Pester me again and I will file a police report, understand?ถ้าคุณทำอีกครั้งผมจะโทรแจ้งตำรวจ รู้ไว้เลยนะ City Hunter (2011)
Sheldon, you pester me one more time about chicken,เชลดิน เมื่อไรเจ้าของที่นี่จะซ่อมลิฟต์? The Rhinitis Revelation (2011)
Please pester her. Please, for me.ล่าสุด เราคิดว่าจะทำมัน The Rhinitis Revelation (2011)
-Yeah why pester him?-ใช่ ทำไมต้องไปเซ้าซี้เค้าด้วยล่ะ A Thousand Days' Promise (2011)
You see a mean dog sleeping, you go pester him?นายเห็นหมาดุหลับอยู่ ก็เลยไปแหย่มันเรอะ Episode #1.1 (2012)
Don't pester Isabelle. I want you in bed soon.อย่าตื๊ออิสซาเบล ฉันต้องการให้คุณอยู่บนเตียงในเร็ว ๆ นี้ Young & Beautiful (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pesterHe didn't intend to let her drive but she pestered him so much that he finally gave in.
pesterStop pestering me, I'm busy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามตื๊อ(v) pester, See also: bother, Syn. ตื๊อ, Example: สมัยก่อนข้าราชการจะไม่ค่อยพูดนักข่าวจึงต้องตามตื๊อเพื่อทำข่าว, Thai Definition: ตามเซ้าซี้รบกวนร่ำไป
แผ้วพาน(v) disturb, See also: pester, bother, trouble, harass, Syn. รบกวน, ทำให้เดือดร้อน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายใดๆ มาแผ้วพาน
พะเน้าพะนึง(v) pester, Syn. เซ้าซี้, กระเซ้ากระซี้, Example: ธงไม่สามารถให้ในสิ่งที่หล่อนต้องการได้ เมื่อพะเน้าพะนึงมากๆ ธงจะหงุดหงิด อารมณ์เสียทุกครั้ง, Thai Definition: พูดรบเร้าร่ำไรเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ
ตื๊อ(v) pester, See also: harass, bother, importune, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: เขาตื้อเธอให้ยอมแต่งงานกับเขา, Thai Definition: รบเร้าจะเอาให้ได้, เซ้าซี้รบกวนร่ำไป
รบเร้า(v) pester, See also: beg, beseech repeately, Syn. วิงวอน, อ้อนวอน, ร่ำร้อง, ร้องขอ, Example: ประชาชนรบเร้าให้นายกรัฐมนตรียอมอนุญาตให้ชาวยิวอพยพเข้ามาในประเทศ, Thai Definition: วิงวอนอย่างเร่งร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอยเซ้าซี้[khøi saosī] (v, exp) EN: pester
เหม็น[men] (v) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong  FR: sentir mauvais ; puer ; empester
รบเร้า[røprao] (v) EN: Importune ; press ; pester  FR: importuner ; presser ; insister
ส่งกลิ่นเหม็น[songklin men] (v, exp) FR: puer ; empester ; chlinguer = schlinguer (fam., vulg.) ; fouetter (fam.) ; cocotter (fam.)
ตามตื๊อ[tāmteū] (v) EN: pester ; bother  FR: harceler
ตื๊อ[teū] (v) EN: pester ; harass ; bother ; worry  FR: harceler ; harasser
ทำให้รำคาญ[thamhai ramkhān] (v, exp) EN: annoy ; pester  FR: ennuyer ; importuner

CMU English Pronouncing Dictionary
PESTER P EH1 S T ER0
PESTERS P EH1 S T ER0 Z
PESTERED P EH1 S T ER0 D
PESTERING P EH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pester (v) pˈɛstər (p e1 s t @ r)
pesters (v) pˈɛstəz (p e1 s t @ z)
pestered (v) pˈɛstəd (p e1 s t @ d)
pestering (v) pˈɛstərɪŋ (p e1 s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
せがむ[segamu] (v5m,vt) to badger (pester) (a person to do); (P) [Add to Longdo]
せびる[sebiru] (v5r,vt) to demand money; to pester; to extort [Add to Longdo]
強請り;強請(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強請・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
嫌がらせ(P);厭がらせ[いやがらせ, iyagarase] (n) harassment; pestering; (P) [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P) [Add to Longdo]
責付く;責っ付く[せっつく, settsuku] (v5k,vt) (uk) to pester someone (e.g. to buy something) [Add to Longdo]
掻き口説く;かき口説く[かきくどく, kakikudoku] (v5k,vi) (See 口説く・1) to complain; to pester; to plead; to beg [Add to Longdo]
無心[むしん, mushin] (adj-na,n,adj-no) (1) innocence; (2) insentient (i.e. plants, inanimate objects, etc.); (3) {Buddh} (See 有心) free from obstructive thoughts; (vs,vt) (4) to pester someone (for cash, etc.); (P) [Add to Longdo]
予想屋[よそうや, yosouya] (n) crystal gazer; dopester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pester \Pes"ter\ (p[e^]s"t[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Pestered}; p. pr. & vb. n. {Pestering}.] [Abbrev. fr.
   impester, fr. OF. empaistrier, empestrer, to entangle the
   feet or legs, to embarrass, F. emp[^e]trer; pref. em-, en-
   (L. in in) + LL. pastorium, pastoria, a fetter by which
   horses are prevented from wandering in the pastures, fr. L.
   pastorius belonging to a herdsman or shepherd, pastor a
   herdsman. See {In}, and {Pasture}, {Pastor}.]
   1. To trouble; to disturb; to annoy; to harass with petty
    vexations.
    [1913 Webster]
 
       We are pestered with mice and rats.  --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
       A multitude of scribblers daily pester the world.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To crowd together in an annoying way; to overcrowd; to
    infest. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All rivers and pools . . . pestered full with
       fishes.                --Holland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pester
   v 1: annoy persistently; "The children teased the boy because of
      his stammer" [syn: {tease}, {badger}, {pester}, {bug},
      {beleaguer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top