Search result for

*damage*

(426 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: damage, -damage-
Possible hiragana form: *だまげ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damage[N] การทำร้าย, See also: การประทุษร้าย, Syn. harm, hurt
damage[N] ความเสียหาย, See also: ผลเสียหาย, ผลร้าย, ผลเสีย
damage[VI] ทำความเสียหาย, See also: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ, Syn. harm, hurt, ruin
damage[VT] ทำความเสียหาย, See also: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ, Syn. harm, hurt, ruin
damage[SL] รายจ่าย
damages[N] ค่าเสียหาย, See also: ค่าป่วยการ, ค่าชดเชย, เงินชดเชย, ค่าสินไหม, ค่าชดใช้, Syn. compensation
damageable[ADJ] ซึ่งทำให้เสียหาย, See also: เกี่ยวกับผลร้าย, ซึ่งเป็นอันตราย, Syn. hurtable, harmful, injurious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
damage(แดม'มิจฺ) {damaged,damaging,damages} n. ความเสียหาย,การทำให้เสียหาย,การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n.,pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับอันตราย,เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage

English-Thai: Nontri Dictionary
damage(n) อันตราย,ความเสียหาย,ค่าเสียหาย
damage(vt) ทำให้ได้รับอันตราย,ทำให้เสียหาย,ทำให้แตกหัก,เป็นภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
property damage insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful damagesค่าเสียหายที่เรียกร้องได้ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay damagesค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsibility for fire damageความรับผิดเพื่ออัคคีภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remoteness of damageความเสียหายไกลกว่าเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
remoteness of damageความเสียหายไกลจากเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sympathetic damageความเสียหายจากผลกระทบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
substantial damagesค่าเสียหายที่แท้จริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sue for damagesฟ้องเรียกค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sounding in damagesการฟ้องเรียกค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden and unforeseen damageความเสียหายฉับพลันโดยไม่คาดคิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
smoke damageความเสียหายจากควัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special damagesค่าเสียหายจำเพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
own damageความเสียหายของรถที่เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual damagesค่าเสียหายตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantum of damagesจำนวนค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigation of damagesการบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious mischief; malicious damageความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
material damage warrantyคำรับรองความเสียหายทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
measure of damagesวิธีการกำหนดค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damageความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damage; malicious mischiefความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [ดู criminal damage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damage; malicious mischiefความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious mischief; malicious damageความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [ดู criminal damage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
country damageความเสียหายสืบจากท้องถิ่น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contact damageความเสียหายจากการกระแทก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal damageความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [ดู malicious damage; malicious mischief] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential damage; consequential injuryผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential injury; consequential damageผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diminution of damagesการลดค่าเสียหาย (เพราะฝ่ายผู้เสียหายมีส่วนผิดด้วย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
damageความเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
damageความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
damage feasantการปล่อยให้สัตว์ไปทำความเสียหาย (ในที่ดินของผู้อื่น) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
damage, criminalความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
damaged valueมูลค่าหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
damagesค่าเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
damagesค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
damagesค่าเสียหาย [ด ูdommages intérêts] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross arrived damaged valueมูลค่ารวม ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
general damagesค่าเสียหายทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire damage, responsibility forความรับผิดเพื่ออัคคีภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthquake fire damageความเสียหายจากไฟเพราะแผ่นดินไหว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthquake shock damageความเสียหายจากการสั่นสะเทือนเพราะแผ่นดินไหว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation damagesค่าเสียหายจากผลประโยชน์ที่คาดไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impact damageความเสียหายจากการถูกกระแทก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
incidental damagesค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ingestion damageความเสียหายจากการดูดสิ่งแปลกปลอม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
irreparable damageความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vindictive damagesค่าเสียหายที่เพิ่มเพื่อลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal damagesค่าเสียหายที่กำหนดให้ (พอเป็นพิธี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Damagesค่าเสียหาย [TU Subject Heading]
Exemplary damagesค่าเสียหายเชิงลงโทษ [TU Subject Heading]
Flood damageความเสียหายจากอุทกภัย [TU Subject Heading]
Flood damage preventionการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย [TU Subject Heading]
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (1971)อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษของน้ำมัน (ค.ศ. 1971) [TU Subject Heading]
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (1971)อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษของน้ำมัน (ค.ศ. 1971) [TU Subject Heading]
Liability for environmental damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายของสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Liability for hazardous substance pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของสารอันตราย [TU Subject Heading]
Liability for oil pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน [TU Subject Heading]
Penalties, Contractual ; Liquidated damagesเบี้ยปรับ [TU Subject Heading]
Tsunami damageความเสียหายจากคลื่นซึนามิ [TU Subject Heading]
Alveolar Damage, Diffuseกลุ่มอาการหายใจลำบาก [การแพทย์]
Assessment of the Extent of Damageการประเมินความรุนแรงของบาดแผล [การแพทย์]
Brain Damageสมองถูกทำลาย,สมองเสียหาย,ความผิดปกติที่สมอง,การทำลายสมอง,ความผิดปกติทางสมอง,สมองถูกทำลาย [การแพทย์]
Brain Damage, Chronicสมองพิการเรื้อรัง [การแพทย์]
Brain Damage, Minimalสมองถูกทำลายเพียงเล็กน้อย [การแพทย์]
Brain Damage, Organicพยาธิสภาพในสมอง [การแพทย์]
Brain-Damageสมองพิการ [การแพทย์]
Cell Wall, Damageผนังเซลล์ชำรุด [การแพทย์]
Cellular Damageการทำลายเซลล์ [การแพทย์]
Central Nervous System Damageประสาทส่วนกลางเสีย [การแพทย์]
Cerebrovascular Damage, Hypertensiveความพิการทางสมองเนื่องจากโรคความดันโลหิตสูง [การแพทย์]
Cord Damage, Indirectไขสันหลังถูกทำลายบางส่วน [การแพทย์]
Cytotoxic Damageการทำลายชนิดมีพิษต่อเซลล์ [การแพทย์]
Damageบุบสลาย [การแพทย์]
Damage, Irradiationอันตรายจากรังสี [การแพทย์]
Damage, Irreversibleเสื่อมอย่างชนิดไม่คืนกลับ [การแพทย์]
Damage, Toxicอันตรายจากสารพิษ [การแพทย์]
Endothelial Cell Damageการทำลายของเซลล์ชนิดเอ็นโดทีเรียม [การแพทย์]
Endothelial Damageการทำลายเยื่อบุภายในหลอดโลหิต,การบุบสลายของเยื่อบุหลอดเลือด [การแพทย์]
Fabric-Damage Inhibitorsสารที่เป็นตัวกั้นการทำลายเสื้อผ้า [การแพทย์]
Ischemic Damageการทำลายชนิดขาดเลือด [การแพทย์]
Liver Damageการทำลายตับ, การทำลายของเนื้อตับ, การเสียหายของตับ [การแพทย์]
Liver Damage, Seriousเซลล์ตับถูกทำลายอย่างแรง [การแพทย์]
Myocardial Damageการทำลายกล้ามเนื้อหัวใจ, โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ [การแพทย์]
Myocardial Damage, Acuteกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
land damages (n) ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชยที่ฝ่ายรัฐจ่ายให้ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
Landslides and related phenomena cause substantial damage (Figure 7.1) and loss of lLandslides and related phenomena cause substantial damage (Figure 7.1) and loss of life. In the United States, between 25 and 50 people are killed each year by landslides. This number increases to between 100 and 150, if collapses of trenches and other excavations are included. The total annual cost of damages is about $3.5 billion.1,2 Landslides and other types of ground failure are natural phenomena that would occur with or without human activity. However, human land use has led to an increase in these events in some situations and a decrease in others. For example, landslides may occur on previously stable hillsides that have been modified for housing development; on the other hand, landslides on naturally sensitive slopes are sometimes averted through the use of stabilizing structures or techniques. The goal of the U.S. landslide hazards program is to reduce losses from landslides. Key elements are research, mapping the landslide hazard, real-time monitoring of landslides, assessment of losses, identifying and implementing loss reduction measures, emergency preparedness, and education of the public about the landslide hazard.2
mechanical damage (n phrase ) ความเสียหายทางกล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To write about, uh, damaged characters.ที่เขียนเกี่ยวกับ อืม . . damaged characters New Haven Can Wait (2008)
Coming clean can cause a lot of damage.การทำความสะอาดทำความเสียหายให้มัน Adverse Events (2008)
The damage can be a circulatory issue rather than structural.ความเสียหายอาจคิดคำนวนได้มากกว่าที่คิด Adverse Events (2008)
But if the result's just damage and pain,และถ้าผมมันจะทำให้เสียหายและเจ็บปวด Adverse Events (2008)
And there'd be residual damage on the ct.และมีความเสียหายที่residual ในซีทีสแกน Joy (2008)
What else? - Drugs could damage the heart.ยาเสพติดประเภทไหน\ สามารถทำร้ายหัวใจ Emancipation (2008)
Find the extent of the heart damage.หาหัวใจที่เสียหาย Emancipation (2008)
Something else could have damaged it.บางอย่างสามารถทำมันเสียหายได้ Emancipation (2008)
Echo showed no heart damage.เอ็กโค่ไม่ได้แสดงว่าหัวใจเสียหาย Emancipation (2008)
I know. No structural heart damage.ฉันรู้ ไม่มีโครงสร้างของหัวใจเสียหาย Emancipation (2008)
Not all heart damage has to be structural.หัวใจทั้งหมดไม่ได้เสียหาย โครงสร้างยังดีอยู่ Emancipation (2008)
Extended drug use can damage--ใช้ยาเกินขนาด สามารถทำลาย Emancipation (2008)
If you've been using drugs, if they've damaged your heart and I start you on steroids, they could kill you.ถ้าคุณเคยใช้ยา ถ้าพวกมันทำลายหัวใจคุณ และฉันให้สเตอร์ลอยคุณ มันจะทำให้คุณตาย Emancipation (2008)
Nerve and muscle damage.เส้นประสาทและกล้ามเนื้อเสียหาย Last Resort (2008)
Tend to shield against kidney damage.จึงเป็นเหมือนโล่ให้กับไต Last Resort (2008)
We're losing the signal. The pod can't take much more damage.เรากำลังสูญเสียสัญญาณ ยานนี่เสียหายอย่างหนัก Rising Malevolence (2008)
Commander, what is the damage level to the enemy ship?ผู้การ ระดับความเสียหาย ของยานข้าศึกเป็นยังไง? Destroy Malevolence (2008)
Their hyperdrive must be damaged.ไฮเปอร์สเปซ ไฮเปอร์ไดรว์ของมันต้องเสียหายแน่ Destroy Malevolence (2008)
It has not sustained extensive damage.มันยังไม่ได้เสียหายหนักเท่าไหร่ Destroy Malevolence (2008)
The enemy sensors are obviously damaged, so we'll sneak in behind them and dock at the emergency airlock.ระบบตรวจจับของพวกมันเสียหายหนัก เราจะแอบอยู่หลังพวกมัน จากนั้นจะยอดยานลงบนท่าเทียบยานฉุกเฉิน Destroy Malevolence (2008)
The damage to the hyperdrive was not as bad as we first thought.ความเสียหายของไฮเปอร์ไดรฟ์ ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เราคาดไว้ตอนแรกครับ Destroy Malevolence (2008)
Shadow 2, what is the damage to your ship?ชาโดว์ 2 ยานเจ้าเป็นอะไรมากมั้ย? Shadow of Malevolence (2008)
If we can do enough damage, the weapon may overload when Grievous tries to fire.ถ้าเราทำให้ปืนนั่นเสียหาย บางที ปืนใหญ่นั่นอาจจะโอเวอร์โหลดตอนที่กรีวัสสั่งยิง Shadow of Malevolence (2008)
Damage report.รายงานความเสียหายมาซิ Shadow of Malevolence (2008)
She caused a great deal of damage to our droids, and she escaped, sir.นางจัดการพวกเราไปหลายตัว และตอนนี้นางก็หนีไปแล้วครับ Bombad Jedi (2008)
He doesn't want to damage his prizeเขาไม่กล้าทำร้ายของมีค่าของเขาได้หรอก Cloak of Darkness (2008)
Have you any idea how much damage he's done to our school's reputation?ทำไมตอนนี้เราไม่ให้ออกจากโรงเรียนของเราเลยล่ะ Baby and I (2008)
I'll pay for the damages.ฉันจะจ่ายค่าเสียหายให้ Heartbreak Library (2008)
You've damaged your cornea, when you were five.ฉันญาติของเธอ ซาร่า ซาร่า The Eye (2008)
Master Flying Rhino's armor, with authentic battle damage!เกราะของเหล่าปรมาจารย์แห่งการต่อสู้ของแท้ Kung Fu Panda (2008)
You've done enough damage.นายทำความเสียหายมากพอแลว Rambo (2008)
It's closed up. Water damage.ปิดไปแล้ว น้ำรั่วเต็มห้องน่ะ The Lazarus Project (2008)
If this gets out it will damage her. Her reputation will be ruined.ถ้าเรื่องนี้หลุดออกไป มันจะทำลายนาง ชื่อเสียงของนางจะเสียหาย The Other Boleyn Girl (2008)
Damage catastrophic. Eject sequence initiated.ความเสียหายขั้นวิกฤติ\ ระบบทำการดีดตัว The Dark Knight (2008)
Tell me that they damaged it at the lab.น่าจะที่แล๊ป Shutter (2008)
Then they must have damaged it at the lab!น่าจะที่แล็ป Shutter (2008)
I grew up without a mother. Didn't do me any damage whatsoever.ถึงจะโตมาโดยไม่มีแม่ ยายก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเลวร้ายอะไรเลย Inkheart (2008)
Hit the brakes, let the rich guy pay for damage you don't intend to fix.เบรคกระทันหัน หาเงินค่าซ่อมรถฟรีน่ะสิ Breaking and Entering (2008)
We limited the damage.เราควบคุมความเสียหายได้ 24: Redemption (2008)
I mean, if I get some funny columns... that's collateral damage I think we can live with.มันก็จะเป็นหลักประกันความเสียหายไง ผมว่าเราอยู่กับมันได้ Marley & Me (2008)
Damaged goods.Were harmed. Quantum of Solace (2008)
Well the damage is remedied.Well the damage is remedied. Quantum of Solace (2008)
We're just surprised to see you here. That's all. Who's gonna pay for all this damage?เราแค่แปลกใจที่เจอลูกที่นี่ ไม่เป็นไรนะ? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Collateral damage acceptable.** ความเสียหาย ยอมรับได้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Collateral damage acceptable.** ความเสียหายยอมรับได้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
In which case, you can expect a lawsuit for something in excess of $20 million in damages and loss of earnings.สำหรับบางอย่างที่เกิดขอบเขต สัก 20 ล้านดอลลาร์ เป็นค่าเสียหายและการสูญเสียรายได้ Frost/Nixon (2008)
The following week, May 17th of this year, surgery was performed at the Princess Marina Hospital in Gaborone and Mr Solomon Moretsi's damaged finger was amputated at the proximal phalangeal joint.ในช่วงเวลา ของวันที่17พฤษภาคมปีนี้ ได้ดำเนินการผ่าตัด ที่โรงพยาบาลมารีน่าพริ้นเซส เมืองโกโบโรเน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You've done enough damage.แกทำลายแผนของเราพอแล้ว Death Note: L Change the World (2008)
Are you really trying to damage me permanently?อยากทำลาย ชีวิตอยู่อย่างถาวรหรอ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Why would we damage you?- เราจะทำลายลูกทำไม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
damageA great many houses were damaged in the earthquake.
damageAll this damage is the result of the storm.
damageAlso, a lot of houses were damaged; windows were often broken throughout the town.
damageApart from several windowpanes, there was no major damage.
damageA severe typhoon has done much damage to property.
damageA valuable object decreases in value if it is damaged.
damageBeavers rarely inflict damage on people.
damageChris' heart felt so empty and damaged that it couldn't be repaired.
damageDamages from the flood amount to ten million dollars.
damageDoctor Burns, what should doctors do when a patient's brain is badly damaged?
damageHe had his roof damaged.
damageHer good fame was greatly damaged by this.
damageHe will make amends for the damage.
damageHis bag was badly damaged.
damageHis car was seriously damaged.
damageHis car was seriously damaged when he backed into a telephone pole.
damageI claimed damages against him.
damageI found a bird whose wing was severely damaged.
damageIf the machine is damaged you are responsible.
damageI have some damage to my vision.
damageIn my daily life I take care in various ways of my body so as not to damage my health.
damageInstead of putting the car in gear she put it in reverse causing a great deal of damage to the store-front.
damageI paid for the damage.
damageIt is high time we thought more about the damage to the world's climate.
damageI tried to repair his damaged prestige.
damageIt seems that much damage was done by yesterday's battle.
damageIt will damage the crops.
damageI will make up for the damage I did to your car.
damageMountain fires are thought of causing little harm with the only damage being the burning of trees and shrubs, but actually there's a hell of a 'hidden character'.
damageMr Smith sued them for damages.
damageMy car was badly damaged in the accident.
damageMy husband damaged a nerve in his neck.
damageNobody wants his sense of worth to be damaged.
damageNo major damage or injuries are known to have resulted from the quake measuring 3.0 on the Richter scale.
damageOur insurance policy covers various kinds of damages.
damageSeveral bridges have been damaged or swept away.
damageSeveral houses were damaged in the last storm.
damageShe blamed John for the damage.
damageShe blamed the damage on John.
damageShe sued him for damages.
damageSmoking does damage your lungs.
damageThe building was heavily damaged by fire.
damageThe building were damaged by the storm last night.
damageThe crop suffered serious damage as a consequence of the early frost.
damageThe crops were badly damaged by the storm.
damageThe crops were damaged by the flood.
damageThe damage amounted to five million yen.
damageThe damage from the flood was negligible.
damageThe damage from the typhoon was enormous.
damageThe damage is done.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกค่าเสียหาย[V] recover damage, Syn. เรียกร้องค่าเสียหาย, Ant. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: การกระทำเช่นนี้ ทายาทของบริษัทมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้สบายๆ
เรื่องเสียหาย[N] harm, See also: damage, Syn. เรื่องเสื่อมเสีย, Ant. เรื่องดีงาม, Example: การแพ้ทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างบราซิลไม่ใช่เรื่องเสียหาย, Count unit: เรื่อง
เยิน[V] be damaged, See also: be broken, be battered, Syn. ยับเยิน, Example: บังโคลนรถเยินเล็กน้อย
ยับเยิน[V] be damaged, See also: be wrecked, Syn. เยิน, เสียหาย, Example: สภาพรถยับเยินเสียจนไม่เหลือโครงเก่าอยู่เลย, Thai definition: พังเสียหายอย่างมากหรือพังอย่างไม่มีชิ้นดี
ค่าปรับ[N] damages, See also: loss, fee commission, fine, Syn. ค่าเสียหาย, Example: ตำรวจเรียกออกมาจากรถที่ฝ่าไฟแดงเพื่อเสียค่าปรับ, Thai definition: เงินที่ผู้ถูกปรับถูกลงโทษให้ชดใช้เพราะกระทำความผิดหรือไม่กระทำตามสัญญาที่ตกลงไว้
ค่าเสียหาย[N] damages, See also: loss, fee commission, fine, Syn. ค่าป่วยการ, ค่าปรับ, Example: ในญี่ปุ่นมีโรงงานเคมีใหญ่แห่งหนึ่งถูกศาลตัดสินให้ใช้ค่าเสียหายแก่ประชาชน, Thai definition: เงินที่ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายเพื่อความเสียหายอันได้ก่อขึ้น, Notes: (กฎหมาย)
ความเสียหาย[N] damage, See also: harm, Example: ไต้ฝุ่นเกย์ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในภาคใต้ตอนบน, Thai definition: การเกิดความเสื่อมเสีย
ผลเสียหาย[N] damage, See also: bad results, losses, Syn. ผลร้าย, ผลเสีย, ความสูญเสีย, Ant. ผลดี, Example: สงครามที่ยืดเยื้อระหว่างอิหร่าน-อิรักเกือบ 10 ปีก่อผลเสียหายต่อทั้งสองประเทศ, Thai definition: ความเสื่อมเสีย, ความสูญเสีย
อาน[ADJ] injured, See also: damaged, Thai definition: บอบช้ำ
ส่ำเสีย[V] demolish, See also: devastate, damage, Syn. เสียหาย, ยับเยิน, Thai definition: เสียหายอย่างป่นปี้ไม่มีชิ้นดี
ฉิบหาย[V] ruin, See also: destroy, damage, go to the dogs, Syn. หายนะ, เสียหาย, สูญเสีย, ป่นปี้, Ant. รุ่งเรือง, เจริญ, Example: พายุโซนร้อนทำให้ฉิบหายไปหลายหมู่บ้าน
ทะลาย[V] destroy, See also: tumble down, fall down, pull down, collapse, break, wreck, damage, smash, Syn. หัก, พังทลาย, โค่น, พัง, Example: น้ำที่ถูกสกัดกั้นมานาน ไหลบ่าลงทลายทำนบ, Thai definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
ทำลาย[V] destroy, See also: demolish, damage, Syn. รื้อ, โค่น, กำจัด, ขจัด, ทำลายล้าง, Ant. ทะนุ, บำรุง, รักษา, บำรุงรักษา, Example: เราไม่ควรทำลายของสาธารณะ, Thai definition: อาการที่ทำให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทำให้พัง, ทำให้ฉิบหาย, ทำให้หมดสิ้นไป
บรรลัย[V] collapse, See also: ruin, destroy, annihilate, damage, Syn. ฉิบหาย, ย่อยยับ, มอดม้วย, ประลัย, Example: โรงงานผลิตเสื้อผ้าขนาดใหญ่บรรลัยไปพร้อมกับชีวิตของคนงาน
เบี้ยทำขวัญ[N] damages, See also: compensation, Syn. เงินทำขวัญ, ค่าทำขวัญ, Example: ข้าจะต้องจ่ายเบี้ยทำขวัญให้แกไปอีกกี่รายกัน, Thai definition: เงินที่ฝ่ายหนึ่งต้องเสียให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าเสียหาย, Notes: (โบราณ)
แบบบาง[ADJ] delicate, See also: weak, fragile, easily damaged, Syn. บอบบาง, Example: ฉันไม่ชอบกรอบรูปที่แบบบางอย่างนี้เลย ดูมันไม่น่าจะทนสักเท่าไหร่, Thai definition: ที่ไม่หนาแน่นหรือไม่คงทนแข็งแรง
บู้[V] distort, See also: damage, Syn. บุบ, บู้บี้, บุบเบี้ยว, Example: นี่แค่ชนเบาๆ หน้ารถยังบู้เข้าไปมากขนาดนี้เลย, Thai definition: ยู่ย่นเข้าไป
บุบสลาย[V] damage, See also: break, chip, Syn. แตกสลาย, Example: ของใช้ต่างๆ ที่บรรจุไว้ในโลงก็บุบสลายไปพร้อมกับกาลเวลา, Thai definition: ชำรุดแตกหักไป, เสียหายไป
ยับย่อย[ADV] tally damaged, See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้, Thai definition: เสียหายป่นปี้
ประกันวินาศภัย[N] insurance against loss, See also: insurance against fire or any other damage, Example: ตึกสร้างใหม่ควรทำประกันวินาศภัย, Thai definition: ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างใดๆ ที่พึงประมาณเป็นเงินได้
ชำรุด[V] be ruined, See also: to be damaged, to be dilapidated, to be out of order, Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, Example: สวนสัตว์ของเราชำรุดและเก่ามาก จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป
ชำรุดทรุดโทรม[V] be worn out, See also: be damaged, be out of order, be in a state of decay, be in disrepair, be ruined, be dilapi, Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุด, Example: ถนนสายนี้ชำรุดทรุดโทรมตลอดสาย
โทษปรับ[N] fine, See also: damages, forfeit, Example: ความผิดลหุโทษแบ่งโทษออกเป็นสองลักษณะคือ โทษปรับ และโทษจำคุก
เสื่อมเสีย[V] spoil one's reputation, See also: damage one's name, Syn. เสียหาย, Example: ทุกวันนี้มีพระภิกษุจำนวนมากประพฤติผิดพระธรรมวินัย ทำให้สถาบันศาสนาเสื่อมเสียเป็นอย่างมาก, Thai definition: เสียชื่อเสียง, เสียเกียรติยศ, เสียศักดิ์ศรี
หมดสภาพ[V] be ruined, See also: be damaged, be dilapidated, be out of order, Example: เครื่องพิมพ์เครื่องนี้หมดสภาพ ใช้การไม่ได้แล้ว, Thai definition: อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้
เหลวแหลก[V] break into splinters, See also: fall to pieces, be shattered, smash into fragments, be utterly destroyed, be badly damaged, Syn. ป่นปี้, เละเทะ, เละ, Example: สภาพรถเหลวแหลกไม่มีชิ้นดี, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
โทรม[ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
โทรม[ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
โทรม[ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
เสียยี่ห้อ[V] lose one's fame; lose one's brand, See also: damage one's brand, damage one's fame, Example: เอาของแพงๆ มาใช้งานแบบนี้เสียยี่ห้อหมดเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
บุบสลาย[v.] (bupsalāi) EN: damage ; break ; chip   
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ฉิบหาย[v.] (chiphāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin   FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ชดใช้ค่าเสียหาย[v. exp.] (chotchai khāsīahāi) EN: compensate for damages ; pay damages   
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (føng rīek khāsīahāi) EN: bring an action for damages ; sue for damages   
การกำหนดค่าชดเชย[n. exp.] (kān kamnot khāchotchoēi) EN: adjustment of damages   
การประเมินความเสียหาย[n. exp.] (kān pramoēn khwāmsīahāi) EN: appraisal of damage ; assessment of damage   
การเรียกร้องค่าเสียหาย[n. exp.] (kān rīekrøng khāsīahāi) EN: claim for damages   
คำฟ้องเรียกค่าเสียหาย[n. exp.] (khamføng rīek khāsīahāi) EN: action for damages   
ค่าเสียหาย[n.] (khāsīahāi) EN: damages   FR: dommages [mpl]
ค่าทำขวัญ[n. exp.] (khā thamkhwan) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends   
เคลมค่าเสียหาย[v. exp.] (khlēm khāsīahāi) EN: claim damages   
ความเสียหาย[n.] (khwāmsīahāi) EN: damage ; detriment   FR: détriment [m] (vx)
ความเสียหาย[n.] (khwāmsīahāi) EN: damage   FR: dégâts [mpl] ; dommage [m] ; perte [f]
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน[n. exp.] (khwāmsīahāi tø sapsin) EN: damage to property   
หมดสภาพ[v. exp.] (mot saphāp) EN: be ruined ; be damaged ; be dilapidated ; be out of order   
ผลเสียหาย[n. exp.] (phon sīahāi) EN: damage ; loss   
พร่า[v.] (phrā) EN: destroy ; kill ; damage   FR: détruire ; endommager ; abîmer
เรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (rīek khāsīahāi) EN: recover damage ; claim damages   FR: réclamer des dommages
เสื่อมเสีย[v.] (seūamsīa) EN: spoil one's reputation ; damage one's name   FR: se détériorer ; s'abîmer
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย[n. exp.] (sitthi rīekrøng khāsīahāi) EN: claim for damages   
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle   FR: délabré
ทลาย[v.] (thalāi) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash   FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre
ทำอันตราย[v. exp.] (tham antarāi) EN: hurt ; harm ; damage   
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for)   
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: discredit ; tarnish ; damage   FR: ternir ; discréditer ; saper (fig.)
ทำลายภาพพจน์ประเทศไทย[v. exp.] (thamlāi phāpphot prathēt Thai) EN: damage Thailand's image   
ทำลายพืชไร่[v. exp.] (thamlāi pheūt rai) EN: damage crops ; be harmful to crops   
ตีค่าเสียหาย[v. exp.] (tī khāsīahāi) EN: assess the damage   
เยิน[v.] (yoēn) EN: be damaged ; be broken ; be battered ; be telescoped   

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMAGE    D AE1 M AH0 JH
DAMAGED    D AE1 M AH0 JH D
DAMAGES    D AE1 M AH0 JH AH0 Z
UNDAMAGED    AH2 N D AE1 M AH0 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damage    (v) (d a1 m i jh)
damaged    (v) (d a1 m i jh d)
damages    (v) (d a1 m i jh i z)
undamaged    (j) (uh1 n d a1 m i jh d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beeinträchtigung {f}; Schaden {m} | Beeinträchtigungen {pl}; Schäden {pl}impairment; damage | impairments; damages [Add to Longdo]
Beschädigung {f}damage [Add to Longdo]
Blechschaden {m}car body damage [Add to Longdo]
Brandschaden {m}fire damage [Add to Longdo]
Folgeschaden {m} | Folgeschäden {pl}consequential loss; consequential damage | consequential losses [Add to Longdo]
Frostschaden {m}frost damage [Add to Longdo]
Kollateralschaden {m} | Kollateralschäden {pl}collateral damage | collateral damages [Add to Longdo]
Kriegsschaden {m}; Kriegsschäden {pl}war damage [Add to Longdo]
Lackschaden {m}damage to the paintwork [Add to Longdo]
Millionenschaden {m}damage running into millions [Add to Longdo]
Nebenschaden {m}incidental damage [Add to Longdo]
Sachbeschädigung {f}willful damage to property [Add to Longdo]
Sachschaden {m}damage to property; property damage [Add to Longdo]
Sachschaden {m}material-damage [Add to Longdo]
Schaden {m}; Havarie {f} | Schäden {pl} | Schaden regulieren | besondere Schädendamage | damages | to adjust a damage | special damages [Add to Longdo]
Schadenermittlung {f}ascertainment of damage [Add to Longdo]
Schadensersatz {m}; Schadenersatz {m}damages; compensation; indemnification [Add to Longdo]
Schadensersatz erhalten; Schadenersatz erhaltento recover damages [Add to Longdo]
Schadensersatz zahlen; Schadenersatz zahlento pay damages [Add to Longdo]
Schadensersatz leisten; Schadenersatz leistento pay damages; to pay compensation [Add to Longdo]
Schadensersatz zuerkennen; Schadenersatz zuerkennento award damages [Add to Longdo]
jdn. auf Schadensersatz verklagento sue sb. for damages [Add to Longdo]
Schadensersatzanspruch {m}claim for damages; claim for compensation [Add to Longdo]
Schadensfall {m} | im Schadensfall | meldepflichtiger Schadensfallcase of damage | in the event of damage | damage that must be reported [Add to Longdo]
Schadenspotential {n}damage potential [Add to Longdo]
Schadensregulierung {f}settlement of damages [Add to Longdo]
Schadensersatzklage {f}; Schadenersatzklage {f}action for damages [Add to Longdo]
Schadensersatzklage {f}; Schadenersatzklage {f} | Schadensersatzklagen {pl}; Schadenersatzklagen {pl}claim for damages | claims for damages [Add to Longdo]
Schadensersatzforderung {f}; Schadenersatzforderung {f}claim for damages [Add to Longdo]
Schadenfeststellung {f}; Schadenermittlung {f}ascertainment of damage [Add to Longdo]
Schadenfeststellung {f}assessment of damage [Add to Longdo]
Schadensakkumulation {f}damage accumulation [Add to Longdo]
Schadensbegrenzung {f}limiting (of) the damages; limitation of damage [Add to Longdo]
Schadensbegrenzung {f}; Schadensmilderung {f}damage mitigation [Add to Longdo]
Schadensbericht {m}damage report [Add to Longdo]
Schädigung {f} | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health [Add to Longdo]
Seeschaden {m}sea damage [Add to Longdo]
Spätschaden {m}long-term damage; late side-effect [Add to Longdo]
Strahlungsschaden {m}radiation damage [Add to Longdo]
Teilkaskoversicherung {f}; Teilkasko {f} [auto]third party, fire and theft insurance; collision damage waiver (CDW) [Add to Longdo]
Transportschaden {m} | Transportschäden {pl}transport damage; damage during shipment | damages in transit [Add to Longdo]
Überlastbarkeit {f}safe overrange; overrange without damage [Add to Longdo]
Verletzung {f}damage [Add to Longdo]
Wasserschaden {m} | Wasserschäden {pl}water damage; damage caused by water | water damages [Add to Longdo]
Wurmfraß {m}worm damage [Add to Longdo]
beschädigen; schädigen | beschädigend; schädigend | beschädigt | beschädigt; geschädigt | beschädigt; schädigt | beschädigte; schädigteto damage | damaging | damaged | damaged | damages | damaged [Add to Longdo]
beschädigt werden; etw. abbekommento get damaged [Add to Longdo]
defektdamaged [Add to Longdo]
empfindlich; verletzbardamageable [Add to Longdo]
den Schaden ersetzento make good the damage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse [Add to Longdo]
ダメージ[, dame-ji] (n) damage; (P) [Add to Longdo]
ダメージコントロール[, dame-jikontoro-ru] (n) damage control [Add to Longdo]
ワゴンモール[, wagonmo-ru] (n) plastic moulding over cables to prevent damage by wheels (wasei [Add to Longdo]
慰謝料;慰藉料[いしゃりょう, isharyou] (n) consolation money; solatium; reparation; damages; settlement [Add to Longdo]
淫雨[いんう, in'u] (n) prolonged rain which damages crops [Add to Longdo]
塩害[えんがい;しおがい, engai ; shiogai] (n) salt-air damage [Add to Longdo]
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s,vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P) [Add to Longdo]
海損[かいそん, kaison] (n) sea damage; average loss [Add to Longdo]
[がい, gai] (n) injury; harm; evil influence; damage; (P) [Add to Longdo]
害す[がいす, gaisu] (v5s,vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct [Add to Longdo]
害する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P) [Add to Longdo]
寒害[かんがい, kangai] (n) damage from cold weather [Add to Longdo]
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part [Add to Longdo]
器物損壊[きぶつそんかい, kibutsusonkai] (n) (in law) property damage (not including ships, buildings, planes and documents) [Add to Longdo]
器物破損[きぶつはそん, kibutsuhason] (n) (See 器物損壊) damage to property [Add to Longdo]
求償[きゅうしょう, kyuushou] (n,vs) claim for damages [Add to Longdo]
金銭的ダメージ[きんせんてきダメージ, kinsenteki dame-ji] (n) monetary damages [Add to Longdo]
屑繭[くずまゆ, kuzumayu] (n) waste cocoon (silk); bad cocoon; damaged cocoon [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) [Add to Longdo]
欠損[けっそん, kesson] (n,vs,adj-no) deficit; shortage; loss; damage; (P) [Add to Longdo]
遣られる[やられる, yarareru] (v1) (uk) to suffer damage; to be deceived [Add to Longdo]
原子力損害賠償法[げんしりょくそんがいばいしょうほう, genshiryokusongaibaishouhou] (n) Atomic Energy Damage Compensation Law (1961) [Add to Longdo]
攻撃成果評価[こうげきせいかひょうか, kougekiseikahyouka] (n) damage assessment [Add to Longdo]
荒らす(P);荒す(io)(P)[あらす, arasu] (v5s,vt) (1) to lay waste; to devastate; to damage; (2) to invade; to break into; (3) (col) {comp} to troll (e.g. web forums); to spam; (P) [Add to Longdo]
鉱害[こうがい, kougai] (n) pollution or environmental damage due to mining [Add to Longdo]
惨害[さんがい, sangai] (n) heavy damage; havoc; ravages [Add to Longdo]
視力障害[しりょくしょうがい, shiryokushougai] (n,adj-no) vision damage; vision impairment; blindness [Add to Longdo]
自虐[じぎゃく, jigyaku] (n) masochism; inflicting damage to oneself [Add to Longdo]
失声症[しっせいしょう, shisseishou] (n) (See 失語症) aphonia (loss of speech, due to damage to the larynx, etc.) [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1,vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) {ling} (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1,vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) [Add to Longdo]
助かる[たすかる, tasukaru] (v5r,vi) (1) to be saved; to be rescued; to survive; (2) to escape harm; to be spared damage; (3) to be helped; to be saved trouble; (P) [Add to Longdo]
傷つく(P);傷付く;疵つく;疵付く[きずつく, kizutsuku] (v5k) (1) to be wounded; to get injured; (2) to get hurt feelings; (3) to chip; to scratch; to damage; (P) [Add to Longdo]
傷み[いたみ, itami] (n) grief; distress; damage; bruise [Add to Longdo]
傷む[いたむ, itamu] (v5m,vi) to be damaged; to go bad; (P) [Add to Longdo]
傷める[いためる, itameru] (v1,vt) to damage; to impair; to spoil; (P) [Add to Longdo]
傷んだ家[いたんだいえ, itandaie] (n) damaged house [Add to Longdo]
傷付ける(P);疵付ける;傷つける;疵つける[きずつける, kizutsukeru] (v1,vt) (1) to wound; to injure; (2) to hurt someone's feelings (pride, etc.); (3) to damage; to chip; to scratch; (P) [Add to Longdo]
傷物;疵物;傷もの[きずもの, kizumono] (n,adj-no) (1) defective article; damaged goods; (2) deflowered girl; unvirtuous girl [Add to Longdo]
小破[しょうは, shouha] (n,vs) slight damage [Add to Longdo]
震害[しんがい, shingai] (n) earthquake damage [Add to Longdo]
甚だしい(P);甚しい(io)[はなはだしい, hanahadashii] (adj-i) extreme; excessive; terrible; intense; severe; serious; tremendous; heavy (damage); (P) [Add to Longdo]
腎障害[じんしょうがい, jinshougai] (n) renal impairment; kidney damage [Add to Longdo]
水害[すいがい, suigai] (n) water damage; flood disaster; (P) [Add to Longdo]
水害地[すいがいち, suigaichi] (n) flood-damaged area; area subject to flooding [Add to Longdo]
水損[すいそん, suison] (n) (arch) (obsc) (See 水害) flood damage [Add to Longdo]
雪害[せつがい, setsugai] (n) snow damage [Add to Longdo]
戦禍[せんか, senka] (n) war damages; ravages of war; (P) [Add to Longdo]
戦災[せんさい, sensai] (n) war damage; (P) [Add to Longdo]
戦争被害[せんそうひがい, sensouhigai] (n) war damage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保全[bǎo quán, ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, ] save from damage; preserve; maintain; keep in good repair [Add to Longdo]
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner [Add to Longdo]
健康受损[jiàn kāng shòu sǔn, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄕㄡˋ ㄙㄨㄣˇ, / ] health damage [Add to Longdo]
伤弓之鸟[shāng gōng zhī niǎo, ㄕㄤ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird wounded by an arrow (成语 saw); fig. wounded or damaged person [Add to Longdo]
伤疤[shāng bā, ㄕㄤ ㄅㄚ, / ] scar; fig. remnant of former damage; remaining trauma [Add to Longdo]
伤耗[shāng hào, ㄕㄤ ㄏㄠˋ, / ] damage (e.g. to goods in transit) [Add to Longdo]
刮伤[guā shāng, ㄍㄨㄚ ㄕㄤ, / ] scratch (wound); scratch (damage to an object) [Add to Longdo]
划破[huà pò, ㄏㄨㄚˋ ㄆㄛˋ, / ] to scratch (damage by cutting); to slash; to streak across (lightning, meteor etc); to pierce (scream, searchlight etc) [Add to Longdo]
千里之堤,溃于蚁穴[qiān lǐ zhī dī, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄓ ㄉㄧ, kui4 yu2 yi3 xue2, / ] an ant hole causing the collapse of a great dike (谚语 proverb); fig. huge damage from a moment's negligence [Add to Longdo]
受害[shòu hài, ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ, ] to suffer damage, injury etc; damaged; injured; killed; robbed [Add to Longdo]
受害者[shòu hài zhě, ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ ㄓㄜˇ, ] person who suffers damage, injury etc; a casualty; a victim; those injured and wounded [Add to Longdo]
受损[shòu sǔn, ㄕㄡˋ ㄙㄨㄣˇ, / ] damaged [Add to Longdo]
失语[shī yǔ, ㄕ ㄩˇ, / ] loss of speech (e.g. as a result of brain damage); aphasia [Add to Longdo]
害处[hài chu, ㄏㄞˋ ㄔㄨ˙, / ] damage; harm [Add to Longdo]
希沃特[Xī wò tè, ㄒㄧ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, ] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy; Rolf Maximilian Sievert (1896-1966), Swedish physicist [Add to Longdo]
折耗[shé hào, ㄕㄜˊ ㄏㄠˋ, ] loss of goods; damage to goods; shrinkage [Add to Longdo]
[sǔn, ㄙㄨㄣˇ, / ] to damage; injure; to lose; to harm [Add to Longdo]
损伤[sǔn shāng, ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] to harm; to damage; to injure; impairment; loss; disability [Add to Longdo]
损坏[sǔn huài, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄨㄞˋ, / ] to damage; to injure [Add to Longdo]
损害[sǔn hài, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄞˋ, / ] harm; to damage; to injure; to infringe [Add to Longdo]
损毁[sǔn huǐ, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄨㄟˇ, / ] damage [Add to Longdo]
暗伤[àn shāng, ㄢˋ ㄕㄤ, / ] internal (invisible) injury (damage) [Add to Longdo]
核杀伤破坏估计[hé shā shāng pò huài gū jì, ㄏㄜˊ ㄕㄚ ㄕㄤ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄍㄨ ㄐㄧˋ, / ] nuclear damage assessment [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] damage egg so it does not hatch [Add to Longdo]
残民害物[cán mín hài wù, ㄘㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄏㄞˋ ˋ, / ] to harm people and damage property (成语 saw) [Add to Longdo]
残缺[cán quē, ㄘㄢˊ ㄑㄩㄝ, / ] badly damaged; shattered [Add to Longdo]
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, / ] to destroy; to damage; to ruin [Add to Longdo]
毁坏[huǐ huài, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄨㄞˋ, / ] damage; destruction; to devastate; to vandalize [Add to Longdo]
毁损[huǐ sǔn, ㄏㄨㄟˇ ㄙㄨㄣˇ, / ] impair, damage [Add to Longdo]
水害[shuǐ hài, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄞˋ, ] flood damage [Add to Longdo]
水灾[shuǐ zāi, ㄕㄨㄟˇ ㄗㄞ, / ] flood; flood damage [Add to Longdo]
灾害[zāi hài, ㄗㄞ ㄏㄞˋ, / ] disastrous damage; scourge [Add to Longdo]
煞风景[shā fēng jǐng, ㄕㄚ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ, / ] to damage beautiful scenery; fig. to spoil the fun [Add to Longdo]
生物伦琴当量[shēng wù lún qín dāng liàng, ㄕㄥ ˋ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, / ] rem (Röntgen equivalent man, an old unit of radiation damage now replaced by the Sievert) [Add to Longdo]
病民害国[bìng mín hài guó, ㄅㄧㄥˋ ㄇㄧㄣˊ ㄏㄞˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] to damage the people and harm the country (成语 saw) [Add to Longdo]
病民蛊国[bìng mín gǔ guó, ㄅㄧㄥˋ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] to damage the people and harm the country (成语 saw) [Add to Longdo]
病虫危害[bìng chóng wēi hài, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄥˊ ㄨㄟ ㄏㄞˋ, / ] insect or disease damage to crop [Add to Longdo]
[pò, ㄆㄛˋ, ] to break; to split; broken; damaged; worn out [Add to Longdo]
破敝[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, ] shabby; damaged [Add to Longdo]
碰损[pèng sǔn, ㄆㄥˋ ㄙㄨㄣˇ, / ] bruising (damage to soft fruit etc) [Add to Longdo]
祸害[huò hài, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄞˋ, / ] disaster; harm; scourge; bad person; to damage; to harm; to wreck [Add to Longdo]
索赔[suǒ péi, ㄙㄨㄛˇ ㄆㄟˊ, / ] compensation; (be awarded) damages [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, / ] place; location; spot; point; office; department; bureau; respect; classifier for locations or items of damage: spot, point [Add to Longdo]
虫害[chóng hài, ㄔㄨㄥˊ ㄏㄞˋ, / ] insect pest; insect-borne blight; damage from locusts [Add to Longdo]
虫蛀[chóng zhù, ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨˋ, / ] damaged by moths or worms [Add to Longdo]
西弗[Xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy [Add to Longdo]
[péi, ㄆㄟˊ, / ] lose in trade; pay damage [Add to Longdo]
连累[lián lěi, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄟˇ, / ] to involve; to implicate sb; to spread to others (harm, trouble, damage etc) [Add to Longdo]
重灾区[zhòng zāi qū, ㄓㄨㄥˋ ㄗㄞ ㄑㄩ, / ] main disaster area; area seriously damaged in a disaster [Add to Longdo]
隐患[yǐn huàn, ˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] a danger concealed within sth; hidden damage; misfortune not visible from the surface [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction [Add to Longdo]
損傷ログ記録[そんしょうろぐきろく, sonshourogukiroku] log-damage record [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damage \Dam"age\ (d[a^]m"[asl]j; 48), n. [OF. damage, domage, F.
   dommage, fr. assumed LL. damnaticum, from L. damnum damage.
   See {Damn}.]
   1. Injury or harm to person, property, or reputation; an
    inflicted loss of value; detriment; hurt; mischief.
    [1913 Webster]
 
       He that sendeth a message by the hand of a fool
       cutteth off the feet and drinketh damage. --Prov.
                          xxvi. 6.
    [1913 Webster]
 
       Great errors and absurdities many commit for want of
       a friend to tell them of them, to the great damage
       both of their fame and fortune.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Law) The estimated reparation in money for detriment
    or injury sustained; a compensation, recompense, or
    satisfaction to one party, for a wrong or injury actually
    done to him by another.
    [1913 Webster]
 
   Note: In common-law actions, the jury are the proper judges
      of damages.
      [1913 Webster]
 
   {Consequential damage}. See under {Consequential}.
 
   {Exemplary damages} (Law), damages imposed by way of example
    to others. Similar in purpose to {vindictive damages},
    below.
 
   {Nominal damages} (Law), those given for a violation of a
    right where no actual loss has accrued.
 
   {vindictive damages} or {punitive damages}, those given
    specially for the punishment of the wrongdoer.
 
   Syn: Mischief; injury; harm; hurt; detriment; evil; ill. See
     {Mischief}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damage \Dam"age\, v. t. [imp. & p. p. {Damaged}
   (d[a^]m"[asl]jd); p. pr. & vb. n. {Damaging}
   (d[a^]m"[asl]*j[i^]ng).] [Cf. OF. damagier, domagier. See
   {Damage}, n.]
   To occasion damage to the soundness, goodness, or value of;
   to hurt; to injure; to impair.
   [1913 Webster]
 
      He . . . came up to the English admiral and gave him a
      broadside, with which he killed many of his men and
      damaged the ship.            --Clarendon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damage \Dam"age\ (d[a^]m"[asl]j), v. i.
   To receive damage or harm; to be injured or impaired in
   soundness or value; as, some colors in cloth damage in
   sunlight.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top