หรือคุณหมายถึง redreß?
Search result for

redress

(30 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redress-, *redress*, redres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
redress[N] การชดเชย, See also: การชดใช้
redress[VT] ชดเชย, See also: ชดใช้, Syn. compensate, indemnify
redress[VT] แก้ไข, See also: ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, Syn. amend, adjust, correct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
redress(รีเดรส') vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไข,ปรับปรุง,ชดเชย,ชดใช้ n. (รี'เดรส) การทำให้ถูกต้อง,การแก้ไข,การชดเชย,การชดใช้, See also: redressable adj. redressible adj. redresser n. redressor n., Syn. restoration,remedy

English-Thai: Nontri Dictionary
redress(n) ความช่วยเหลือ,การแก้ไข,การชดใช้
redress(vt) แก้ไข,จัดใหม่,ชดใช้,ปรับปรุง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
redress๑. บรรเทา, ปลดเปลื้อง๒. ชดใช้, ทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redressement๑. การแต่งแผลใหม่, การแต่งแผลซ้ำ๒. การแก้ความพิการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've got three exhibitions to move, redress two others.เรามีของที่จะย้ายมาแสดง3ชิ้น, ชดเชยอีก2สิ่ง Episode #3.1 (2009)
In the bathroom and then redressing myself. (Clicks mouse)ในห้องน้ำ และจากนั้นก็แต่งตัวใหม่ The Grandfather: Part II (2009)
I could redress the balance.ฉันจะสามารถ สร้างสมดุลใหม่ได้ Resident Evil: Afterlife (2010)
If I could redress the balance... Just in time.ถ้าฉันสามารถ สร้างสมดุล... ได้เวลาพอดี Penance (2012)
Adams? She needs to know how to redress her sutures, but then she can be discharged.Adams หล่อนอยากจะรู้ว่าจะตกแต่งรอยเย็บยังไง Just Like Heaven (2005)
He lures someone back to his place,slips them a sedative, then redresses and positions the bodies inside a sealed containerเขาล่อให้ใครบางคนเข้าไปในที่ของเขา แล้วให้ดื่มยาระงับประสาท จากนั้นจึงแต่งตัวเหยื่อซะใหม่ แล้วจัดท่าทางเหยื่อในตู้คอนเทนเนอร์ที่ปิดผนึกแน่นหนา Art Imitates Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit   FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ยืนขึ้น[v. exp.] (yeūn kheun) FR: se lever ; se redresser

CMU English Pronouncing Dictionary
REDRESS    R AH0 D R EH1 S
REDRESS    R IY1 D R EH0 S
REDRESSING    R IY0 D R EH1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redress    (v) (r i1 d r e1 s)
redressed    (v) (r i1 d r e1 s t)
redresses    (v) (r i1 d r e1 s i z)
redressing    (v) (r i1 d r e1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiedergutmachung {f} | Wiedergutmachung verlangen fürredress | to seek redress for [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P) [Add to Longdo]
不正を矯める[ふせいをためる, fuseiwotameru] (exp,v1) to redress injustice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redress \Re*dress"\ (r[=e]*dr[e^]s"), v. t. [Pref. re- + dress.]
   To dress again.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redress \Re*dress"\ (r[-e]*dr[e^]s"), v. t. [F. redresser to
   straighten; pref. re- re- + dresser to raise, arrange. See
   {Dress.}]
   1. To put in order again; to set right; to emend; to revise.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
       The common profit could she redress. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In yonder spring of roses intermixed
       With myrtle, find what to redress till noon.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Your wish that I should redress a certain paper
       which you had prepared.        --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. To set right, as a wrong; to repair, as an injury; to make
    amends for; to remedy; to relieve from.
    [1913 Webster]
 
       Those wrongs, those bitter injuries, . . .
       I doubt not but with honor to redress. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To make amends or compensation to; to relieve of anything
    unjust or oppressive; to bestow relief upon. "'T is thine,
    O king! the afflicted to redress." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Will Gaul or Muscovite redress ye?  --Byron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redress \Re*dress"\, n.
   1. The act of redressing; a making right; reformation;
    correction; amendment. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Reformation of evil laws is commendable, but for us
       the more necessary is a speedy redress of ourselves.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. A setting right, as of wrong, injury, or opression; as,
    the redress of grievances; hence, relief; remedy;
    reparation; indemnification. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A few may complain without reason; but there is
       occasion for redress when the cry is universal.
                          --Davenant.
    [1913 Webster]
 
   3. One who, or that which, gives relief; a redresser.
    [1913 Webster]
 
       Fair majesty, the refuge and redress
       Of those whom fate pursues and wants oppress.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 redress
   n 1: a sum of money paid in compensation for loss or injury
      [syn: {damages}, {amends}, {indemnity}, {indemnification},
      {restitution}, {redress}]
   2: act of correcting an error or a fault or an evil [syn:
     {redress}, {remedy}, {remediation}]
   v 1: make reparations or amends for; "right a wrongs done to the
      victims of the Holocaust" [syn: {right}, {compensate},
      {redress}, {correct}] [ant: {wrong}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top