ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indemnity

IH2 N D EH1 M N AH0 T IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indemnity-, *indemnity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indemnity[N] ค่าปรับ, See also: ค่าชดเชย, ค่าชดใช้, Syn. renumeration, repayment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indemnity(อินเดม' นิที) n. การชดเชยค่าเสียหาย, สิ่งชดเชย, เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, การป้องกัน, การคุ้มครอง, Syn. repay

English-Thai: Nontri Dictionary
indemnity(n) การประกัน,ค่าปรับ,ค่าทำขวัญ,ค่าสินไหมทดแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indemnityค่าสินไหมทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indemnity๑. ค่าสินไหมทดแทน๒. ค่าปฏิกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indemnity periodระยะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indemnity, militaryค่าปฏิกรรมทางทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [TU Subject Heading]
Indemnity against liabilityความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll get indemnity, fresh passports, safe passage out of the country.เราจะได้เงินชดเชย พาสปอร์ตใหม่ สิทธิการออกนอกประเทศ The Bank Job (2008)
Also, we will pay for the indemnity fees relating to the construction.ดังนั้น เราจะจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างให้ Episode #1.1 (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินค่าปรับไหม[N] indemnity, See also: compensation, fine, Syn. เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, เงินชดเชย, เงินค่าปรับ, Example: เขาต้องเสียเงินค่าปรับไหมให้กับคู่กรณีเป็นจำนวน 30000 บาท, Count unit: บาท
ค่าทำขวัญ[N] indemnity, See also: compensation, redress, remuneration, reimbursement, Syn. เงินค่าทำขวัญ, Example: ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของพนักงานรถไฟ อาจถูกขับไล่ออกจากรถไฟหรือที่ดินรถไฟ โดยมิต้องคิดค่าทำขวัญให้เลย, Thai definition: เงินที่จ่ายให้เพราะอีกฝ่ายเกิดความเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าทำขวัญ[n. exp.] (khā thamkhwan) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends   
เงินชดเชย[n.] (ngoen chotchoēi) EN: compensation ; fine ; indemnity   FR: compensation [f] ; indemnité [f]
เงินค่าปรับไหม[n. exp.] (ngoen khāprapmai) EN: indemnity ; compensation ; fine   FR: indemnité [f] ; compensation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDEMNITY    IH2 N D EH1 M N AH0 T IY0
INDEMNITY    IH2 N D EH1 M N IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indemnity    (n) ˈɪndˈɛmnɪtiː (i1 n d e1 m n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schadenversicherung {f}indemnity insurance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刑事補償[けいじほしょう, keijihoshou] (n) criminal indemnity [Add to Longdo]
償い[つぐない, tsugunai] (n) recompense; indemnity; atonement; (P) [Add to Longdo]
調整手当[ちょうせいてあて, chouseiteate] (n) adjustment payment; compensatory payment; indemnity payment; severance (termination) pay; settlement payment; gratuity [Add to Longdo]
賠償[ばいしょう, baishou] (n,vs) reparations; indemnity; compensation; (P) [Add to Longdo]
弁償[べんしょう, benshou] (n,vs) reimbursement; compensation; reparation; indemnity; (P) [Add to Longdo]
弁償金[べんしょうきん, benshoukin] (n) reparation; indemnity; compensation; reimbursement [Add to Longdo]
報償[ほうしょう, houshou] (n,vs) compensation; indemnity; reparation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indemnity \In*dem"ni*ty\, n.; pl. {Indemnities}. [L. indemnitas,
   fr. indemnis uninjured: cf. F. indemnit['e]. See
   {Indemnify}.]
   [1913 Webster]
   1. Security; insurance; exemption from loss or damage, past
    or to come; immunity from penalty, or the punishment of
    past offenses; amnesty.
    [1913 Webster]
 
       Having first obtained a promise of indemnity for the
       riot they had committed.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Indemnification, compensation, or remuneration for loss,
    damage, or injury sustained.
    [1913 Webster]
 
       They were told to expect, upon the fall of Walpole,
       a large and lucrative indemnity for their pretended
       wrongs.                --Ld. Mahon.
    [1913 Webster]
 
   Note: Insurance is a contract of indemnity. --Arnould. The
      owner of private property taken for public use is
      entitled to compensation or indemnity. --Kent.
      [1913 Webster]
 
   {Act of indemnity} (Law), an act or law passed in order to
    relieve persons, especially in an official station, from
    some penalty to which they are liable in consequence of
    acting illegally, or, in case of ministers, in consequence
    of exceeding the limits of their strict constitutional
    powers. These acts also sometimes provide compensation for
    losses or damage, either incurred in the service of the
    government, or resulting from some public measure.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indemnity
   n 1: protection against future loss [syn: {indemnity},
      {insurance}]
   2: legal exemption from liability for damages
   3: a sum of money paid in compensation for loss or injury [syn:
     {damages}, {amends}, {indemnity}, {indemnification},
     {restitution}, {redress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top