Search result for

ผลเสีย

(22 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลเสีย-, *ผลเสีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลเสีย[N] bad result, See also: disadvantage, Syn. ผลร้าย, Ant. ผลดี, Example: การเป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัวไม่รักษาทำให้เกิดผลเสียต่อหัวใจหลอดเลือดและไต, Count unit: ข้อ, Thai definition: สิ่งไม่ดีที่เกิดตามมา
ผลเสียหาย[N] damage, See also: bad results, losses, Syn. ผลร้าย, ผลเสีย, ความสูญเสีย, Ant. ผลดี, Example: สงครามที่ยืดเยื้อระหว่างอิหร่าน-อิรักเกือบ 10 ปีก่อผลเสียหายต่อทั้งสองประเทศ, Thai definition: ความเสื่อมเสีย, ความสูญเสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consequential damage; consequential injuryผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential injury; consequential damageผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lethalผลเสียอย่างร้ายแรง, ทำให้ตาย, ถึงตาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Try not to get upset, Your Highness. It's bad for your blood pressure.อย่าFกรธเลยครับท่านประมุข \\\ จะเป็นผลเสียต่อเรื่องความดันน่ะครับ Babylon A.D. (2008)
I just want to impress upon you how crucially important this moment is and how many potentially devastating consequences unplanned emotional disclosures could have.ผมเพียงอยากจะให้ท่านรู้ว่า ช่วงเวลานี้สำคัญมากแค่ไหน และอาจจะมีผลเสียหายใหญ่หลวงตามมาอีกมากแค่ไหน Frost/Nixon (2008)
Inevitably, it'll come to light that I sanctionedแน่นอนครับว่ามันจะส่งผลเสียต่อท่าน จากการที่ผม Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Unless I step down immediately, the damage to your office, and you personally, will be extensive.ถ้าหากผมไม่ลาออกเดี๋ยวนี้ จะเกิดผลเสียหายกับคณะรัฐบาล และตัวท่านเอง อย่างมาก Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Didn't Dad tell you that one day something bad would happen because of these electromagnetic waves?พ่อเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือ ว่าเล่นคอมมากๆ ซักวันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะส่งผลเสียกับแกน่ะ? Episode #1.5 (2009)
Sergeant Spencer was a disruptive force, that his attitude was damaging to morale and was only getting worse?จ่าสเปนเซอร์ เป็นแรงทำลาย ที่ทัศนคติ เป็นผลเสียหายกับขวัญของเขา และเป็นเพียง เริ่มแย่ลง? Justice (2009)
Look, we caught it early enough that, if we can repair the duct, there should be no long-term damage.ฟังนะ เราเจอมันช่วงต้นๆ ถ้าเราสามารถซ่อมท่อน้ำดีได้ มันจะไม่มีผลเสียระยะยาว New History (2009)
I did, however, go on to summarise that the benefits of Iron Man far outweigh the liabilities. -And that it would be in our interest...ใช่ แต่ผมจะสรุปว่าไอออนแมนจะสร้างปรธโยชน์ในกับประเทศมากว่าก่อผลเสีย Iron Man 2 (2010)
It kind of damages the reputations of our member businesses.มันจะเกิดผลเสีย ต่อสมาชิกของเรา Devil (2010)
No, not yet - all he's got so far are the data handles, but he's processing the voice matrix now.ไม่ ยังไม่ ทั้งหมดที่เขาได้ อีกนานข้อมูลจะเรียบร้อย แต่เขากำลังประมวลผลเสียงอยู่ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
That is the putrid stench of failure.(เสียงจาม) นั้นมันเป็นผลเสียของการล้มเลว Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Dropping out for six months will hurt your career.ขอหยุดงานกลางคัน 6 เดือน มันจะมีผลเสียต่ออาชีพของเธอนะ Oiled (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลเสีย[n.] (phonsīa) EN: bad effect ; harmful effect ; bad result   
ผลเสียหาย[n. exp.] (phon sīahāi) EN: damage ; loss   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damage[N] ความเสียหาย, See also: ผลเสียหาย, ผลร้าย, ผลเสีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top