Search result for

ความเสียหาย

(75 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเสียหาย-, *ความเสียหาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเสียหาย[N] damage, See also: harm, Example: ไต้ฝุ่นเกย์ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในภาคใต้ตอนบน, Thai definition: การเกิดความเสื่อมเสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
damageความเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
damageความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
injuryความเสียหาย, การทำให้เกิดความเสียหาย, การทำให้เกิดอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
own damageความเสียหายของรถที่เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contact damageความเสียหายจากการกระแทก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damageความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ingestion damageความเสียหายจากการดูดสิ่งแปลกปลอม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impact damageความเสียหายจากการถูกกระแทก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthquake shock damageความเสียหายจากการสั่นสะเทือนเพราะแผ่นดินไหว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
smoke damageความเสียหายจากควัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flood damageความเสียหายจากอุทกภัย [TU Subject Heading]
Lossesความเสียหาย [TU Subject Heading]
Postharvest lossesความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว [TU Subject Heading]
Tsunami damageความเสียหายจากคลื่นซึนามิ [TU Subject Heading]
maritime casualitiesความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางทะเล [การทูต]
Economic Lossความเสียหายทางเศรษฐกิจ,การสูญเสียทางเศรษฐกิจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Coming clean can cause a lot of damage.การทำความสะอาดทำความเสียหายให้มัน Adverse Events (2008)
The damage can be a circulatory issue rather than structural.ความเสียหายอาจคิดคำนวนได้มากกว่าที่คิด Adverse Events (2008)
And there'd be residual damage on the ct.และมีความเสียหายที่residual ในซีทีสแกน Joy (2008)
Well, that's the cost of your mistake.ความผิดพลาดของนายก่อให้เกิดความเสียหาย Pilot (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
Commander, what is the damage level to the enemy ship?ผู้การ ระดับความเสียหาย ของยานข้าศึกเป็นยังไง? Destroy Malevolence (2008)
The damage to the hyperdrive was not as bad as we first thought.ความเสียหายของไฮเปอร์ไดรฟ์ ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เราคาดไว้ตอนแรกครับ Destroy Malevolence (2008)
Among our most recent losses was the battle group at Falleen.ท่ามกลางความเสียหายครั้งล่าสุดของเรา หน่วยรบที่ฟอลลีน Downfall of a Droid (2008)
Damage report.รายงานความเสียหายมาซิ Shadow of Malevolence (2008)
You've done enough damage.นายทำความเสียหายมากพอแลว Rambo (2008)
Damage catastrophic. Eject sequence initiated.ความเสียหายขั้นวิกฤติ\ ระบบทำการดีดตัว The Dark Knight (2008)
We limited the damage.เราควบคุมความเสียหายได้ 24: Redemption (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสียหาย[n.] (khwāmsīahāi) EN: damage ; detriment   FR: détriment [m] (vx)
ความเสียหาย[n.] (khwāmsīahāi) EN: damage   FR: dégâts [mpl] ; dommage [m] ; perte [f]
ความเสียหาย[v. exp.] (thamhaikoēt khwāmsīahāi) FR: pauser des dégâts ; provoquer des dégâts
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน[n. exp.] (khwāmsīahāi tø sapsin) EN: damage to property   
ความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้[n. exp.] (khwāmsīahāi thī mai āt kaēkhai dāi) EN: irreparable damaga   
ความเสียหายบางส่วน[n. exp.] (khwāmsīahāi bāng suan) EN: partial loss   
ความเสียหายร่วม[n. exp.] (khwāmsīahāi ruam) EN: general average   
ความเสียหายเฉพาะ[n. exp.] (khwāmsīahāi chaphǿ) EN: particular average   

English-Thai: Longdo Dictionary
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blight[N] ความเสียหาย, See also: ความยากลำบาก
cost[N] ความเสียหาย, Syn. damage, harm
damage[N] ความเสียหาย, See also: ผลเสียหาย, ผลร้าย, ผลเสีย
detriment[N] ความเสียหาย, See also: อันตราย, Syn. harmfulness, ill, damage
dilapidation[N] ความเสียหาย, See also: ความชำรุด, ความทรุดโทรม, ความเน่าเปื่อย, Syn. destruction, demolition, ruin
harm[N] ความเสียหาย, See also: การบาดเจ็บ, Syn. damage, injury
havoc[N] ความหายนะ, See also: ความเสียหายอย่างรุนแรง, Syn. destruction, devastation, ravagement
injury[N] อันตราย, See also: ความเสียหาย, Syn. harm, damage
loss[N] ความเสียหาย, Syn. disadvantage, detriment, deprivation
meltdown[SL] ความล่มสลาย, See also: ความเสียหาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching,wide
cracked(แครคทฺ) adj. แตก,เป็นรอยแตก,ได้รับความเสียหาย,ได้รับบาดเจ็บ,บ้า,เสียงแตก,เสียงแหบ, See also: crackedness n., Syn. split
damage(แดม'มิจฺ) {damaged,damaging,damages} n. ความเสียหาย,การทำให้เสียหาย,การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n.,pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับอันตราย,เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disservicen. การเป็นภัย,อันตราย,การก่อความเสียหาย,ความร้าย, Syn. harm
harm(ฮาร์ม) n. อันตราย,การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ความเสียหาย,การเป็นภัย,ความชั่ว,ความผิด. vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: harmer n., Syn. injury,damage
havoc(แฮฟ'วัค) n. ความหายนะ,ความเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำลาย., See also: havocker n., Syn. ruin,disaster
hurt(เฮิร์ท) vt.,vi. ทำให้ (รู้สึก) บาดเจ็บ,ทำให้เจ็บปวด,ทำอันตราย,ทำให้เจ็บใจ,ทำให้เสียใจ. -n. การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,บาดแผล,ความเจ็บปวด,ความเสียหาย, Syn. injure,wound,harm

English-Thai: Nontri Dictionary
casualty(n) ความเสียหาย,อุบัติเหตุ,ผู้บาดเจ็บ,จำนวนผู้เสียชีวิต
damage(n) อันตราย,ความเสียหาย,ค่าเสียหาย
derogation(n) การทำให้เสื่อม,ความเสียหาย,ความเลว
detriment(n) ความเสียหาย,อันตราย,การสูญเสีย,การบาดเจ็บ
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
harm(n) อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความผิด,ความชั่ว
havoc(n) ความหายนะ,ความเสียหาย,ความฉิบหาย,ความยุ่งเหยิง
incapacity(n) ความไม่สามารถ,ความทุพพลภาพ,ความเสียหาย,การขาดคุณสมบัติ
injury(n) อันตราย,ความบาดเจ็บ,ความเสียหาย,ความก้าวร้าว
loss(n) สิ่งที่เสียไป,การแพ้,ความเสียหาย,การขาดทุน,การสูญหาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mechanical damage (n phrase ) ความเสียหายทางกล
normal wear and tear (n ) ความเสียหายเนื่องจากใช้งานตามปกติ
service loss (n) ความเสียหายเนื่องจากบริการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
被害[ひがい, higai] (n) ความเสียหาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top