ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

losses

L AO1 S AH0 Z   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -losses-, *losses*, losse
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lossesความเสียหาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Xerxes' losses will be so great, his men so demoralized he will have no choice but to abandon his campaign.เราจำต้องหารือกับเทพีพยากรณ์ เชื่อในเทพเจ้าเถิด ลีโอนายเดิส 300 (2006)
Their recovered losses are going up.การจ่ายเงินชดเชยเพิ่มสูงขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
Among our most recent losses was the battle group at Falleen.ท่ามกลางความเสียหายครั้งล่าสุดของเรา หน่วยรบที่ฟอลลีน Downfall of a Droid (2008)
[Over 100 safe deposit box holders refused...] [to identify their losses from the robbery]เจ้าของตู้ฝากนิรภัยกว่า 100 คนปฏิเสธ... ที่จะแสดงตัวว่ามีของหายจากการปล้น The Bank Job (2008)
We've had some unexpected losses recently.พักนี้เราสูญเสียแบบผิดคาดไปเยอะ Wanted (2008)
So I think now is the time we cut our losses and go find Fluffy.เพราะงั้นตอนนี้ เราจะต้องหาฟลัฟฟี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Sometimes we need to incur the most horrible losses in order to uphold the ideals that this country was founded on.บางครั้งเราต้องยอมรับความสูญเสีย เพื่อรักษาอุดมการณ์ไว้ นี่คือหลักการของการก่อตั้งประเทศนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
She's trying to reignite the 1962 China-India Border War which ended in an uneasy truce when neither country could withstand the losses they were sustaining in those remote and desolate mountains.เธอพยายามกำลังจุดชนวนสงคราม จีน-อินเดีย ปี1962 อีกครั้ง ซึ่งมันจบไม่ได้ง่ายนัก เมือทั้งสองประเทศไม่สามารถ ทนต่อความพ่ายแพ้ได้ Cowboys and Indians (2009)
A frontal assault is risky. Our losses will be high.การโจมตีด้านหน้านั้นเสี่ยงมาก ความสูญเสียอาจจะมีสูง Weapons Factory (2009)
We suffer a great many losses in these battles.ยุทธการนี้สร้างความสูญเสีย ให้แก่เรามากมายเหลือเกิน Legacy of Terror (2009)
What would our losses be?ความเสียหายอะไรบ้างที่เราจะต้องเผชิญ ? Watchmen (2009)
District 4 suffered a direct hit. Losses unknown.เซคเตอร์ 4 ถูกโจมตี ความเสียหายไม่ทราบชัด Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lossesBiologists assert the losses are severe.
lossesFarmers suffered crop losses from poor weather.
lossesHe suffered great losses.
lossesHe will never get over his huge business losses.
lossesHis business resulted in heavy losses.
lossesLosses will run into millions of dollars.
lossesPeople suffered heavy losses in the eruptions.
lossesPlease estimate the losses by Friday at the latest.
lossesSee to it that you estimate the losses by Friday at the latest.
lossesThe company suffered big losses.
lossesThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
lossesTheir losses reached one million-yen.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาดทุนจากหนี้สูญ[n. exp.] (kānkhāt thun jāk nī sūn) EN: bad debt losses   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOSSES L AO1 S AH0 Z
LOSSES L AO1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
losses (n) lˈɒsɪz (l o1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
給金相撲[きゅうきんずもう, kyuukinzumou] (n) match that determines if a rikishi will have more wins than losses [Add to Longdo]
雑損[ざっそん, zasson] (n) miscellaneous losses [Add to Longdo]
手張り[てばり, tebari] (n) gluing by hand; gambling without money (on the understanding that losses shall be covered later) [Add to Longdo]
初日が出る[しょにちがでる, shonichigaderu] (exp,v1) to achieve one's first victory after a string of losses (in sumo) [Add to Longdo]
初日を出す[しょにちをだす, shonichiwodasu] (exp,v5s) to achieve one's first victory after a string of losses (in sumo) [Add to Longdo]
勝ち越し[かちこし, kachikoshi] (n) more wins than losses (sport); (P) [Add to Longdo]
勝ち越す[かちこす, kachikosu] (v5s,vi) to have more wins than losses; to lead (someone) by (three) matches; (P) [Add to Longdo]
星勘定[ほしかんじょう, hoshikanjou] (n) sumo term "counting stars" for reckoning score to date; how well something has gone (e.g. in terms of wins over losses) [Add to Longdo]
赤字額[あかじがく, akajigaku] (n) losses; deficit; amount in the red [Add to Longdo]
銭勘定[ぜにかんじょう, zenikanjou] (n) counting the revenues and expenditures; counting the gains and losses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 losses \losses\ n.
   something lost, especially money lost at gambling. Inverse of
   winnings.
 
   Syn: losings.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 losses
   n 1: something lost (especially money lost at gambling) [syn:
      {losings}, {losses}] [ant: {profits}, {win}, {winnings}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top