หรือคุณหมายถึง loß?
Search result for

loss

(130 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loss-, *loss*.
English-Thai: Longdo Dictionary
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loss    [N] การขาดทุน
loss    [N] ความสูญเสีย, See also: การสูญเสีย, การเสีย
loss    [N] ความเสียหาย, Syn. disadvantage, detriment, deprivation
loss    [N] จำนวนของสิ่งที่เสียหาย
loss leader    [N] สิ่งของที่ขายในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loss๑. ความสูญเสีย๒. วินาศภัย๓. ค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ claim ความหมายที่ ๒๔. การสูญหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lossความสูญหาย, ความสูญเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss adjusterผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ claims adjuster [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss adjustmentการจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss coefficientสัมประสิทธิ์การสูญเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
loss developmentการเปลี่ยนแปลงการประมาณค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss eventเหตุการณ์วินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss expectancyการคาดคะเนวินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss lagการเปลี่ยนแปลงการประมาณค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ loss development [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss loadingส่วนบวกเพิ่มค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lossขาดทุน [การบัญชี]
Lossการลด, การสูญเสีย [การแพทย์]
Loss of Conciousnessหมดสติ [การแพทย์]
Loss of Consciousnessหมดสติ [การแพทย์]
Loss of coolant accidentอุบัติเหตุจากการสูญเสียตัวทำให้เย็น, โลคา, อุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูญเสียตัวทำให้เย็น ในอัตราที่เกินกว่าความสามารถของระบบเติมตัวทำให้เย็นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะชดเชยให้ได้ เช่น การแตกในระบบระบายความร้อนในส่วนที่มีความดัน หรือการแตกที่มีขนาดเทียบเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
[นิวเคลียร์]
Loss of Generalizabilityเสียความสามารถในการแปลผลสู่ประชากรเป้าหมาย [การแพทย์]
Loss of Memoryการเสื่อมทางจิตและความจำ [การแพทย์]
Loss of Mineralizationการทำลายกระดูก [การแพทย์]
loss of nationalityการเสียสัญชาติ [การทูต]
Loss of Normal Energyหมดแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lossI have to cover his loss.
lossI will compensate you for your loss.
lossWithout your advice, I would have been at a loss.
lossYou must make up the loss next week.
lossI was at a loss what to do on that occasion.
lossI'm at a complete loss!
lossThe poor boy was at a loss what to do.
lossJane was quite at a loss when and where to go.
lossBut how that comes about I am at a loss to explain.
lossThe loss of childhood spontaneity has caused widespread concern, as well as calls for review of the nation's educational and social structures.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loss(ลอส) n. การขาดทุน,การสูญเสีย,การแพ้,การหาย,ความเสียหาย,ความผิดพลาด,การทำลาย,ความหายนะ,การสูญเสียทหาร,จำนวนทหารที่สูญเสียไป,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่งงงวย, Syn. deprivation
loss leaderสิ่งของที่ขายในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน
apple blossomดอกต้นแอปเปิล
blossom(บลอส'เซึม) n. ดอกไม้,ภาวะที่ดอกกำลังบาน vt. ทำให้ดอกบาน,ดอกบาน,พัฒนา,เจริญเติบโต, See also: blossomy adj. ดูblossom, Syn. flower ###A. fade
colossal(คะลอส'เซิล) adj. ใหญ่,มหึมา,มหาศาล
colossusn. สิ่งที่ใหญ่โต มหึมาหรือมีอำนาจมาก
floss(ฟลอส) n. เส้นใยไหม,ขี้ไหม,ไหมจุรี,เส้นชำระร่องฟัน (dental floss), See also: flosser n., Syn. floss silk
flossy(ฟลอส'ซี) adj. เกี่ยวกับเส้นใยไหม,อ่อนนิ่ม,เป็นปุยนิ่ม,เป็นกระเชิง,หรูหรา,ทันสมัย
gloss(กลอส) n. ความแวววาว,ความเป็นเงามัน,ภาพลวงตา vt. เคลือบเงา,ขัดเกลา, See also: glosser n., Syn. sheen,shine
gloss-Pref. ลิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
loss(n) สิ่งที่เสียไป,การแพ้,ความเสียหาย,การขาดทุน,การสูญหาย
blossom(n) ดอกไม้บาน
colossal(adj) ใหญ่,มหึมา,มหาศาล
colosseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงละครครึ่งวงกลม
colossus(n) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สิ่งที่ใหญ่โต
floss(n) เส้นไหม,ผ้าไหม,ขนอ่อน
gloss(n) ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความแวววาว
gloss(vt) ขัดมัน,เคลือบเงา,ทำให้ขึ้นเงา,ทำให้แวววาว
glossary(n) อภิธานศัพท์
glossy(adj) เป็นมัน,ขึ้นเงา,เป็นเงาวาว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูญหาย    [V] loss, See also: disappear, mislay, Syn. หาย, สูญ
ค่าปรับ    [N] damages, See also: loss, fee commission, fine, Syn. ค่าเสียหาย, Example: ตำรวจเรียกออกมาจากรถที่ฝ่าไฟแดงเพื่อเสียค่าปรับ, Thai definition: เงินที่ผู้ถูกปรับถูกลงโทษให้ชดใช้เพราะกระทำความผิดหรือไม่กระทำตามสัญญาที่ตกลงไว้
ค่าเสียหาย    [N] damages, See also: loss, fee commission, fine, Syn. ค่าป่วยการ, ค่าปรับ, Example: ในญี่ปุ่นมีโรงงานเคมีใหญ่แห่งหนึ่งถูกศาลตัดสินให้ใช้ค่าเสียหายแก่ประชาชน, Thai definition: เงินที่ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายเพื่อความเสียหายอันได้ก่อขึ้น, Notes: (กฎหมาย)
ความสูญเสีย    [N] waste, See also: loss, Syn. การหมดไป, การสิ้นไป, Example: พื้นที่ป่าลดลงส่งผลให้เกิดความสูญเสียของระบบนิเวศน์
การสูญเปล่า    [N] waste, See also: loss
สิ่งเสียหาย    [N] loss, See also: losing, Syn. เรื่องเสียหาย
การขาดทุน    [N] loss, See also: losing, losing one's capital, losing in business, Ant. การได้กำไร, Example: บริษัทของเราประสบกับภาวะการขาดทุนมาตลอด 3 ไตรมาส
สิ่งเสียหาย    [N] loss, See also: losing, Syn. เรื่องเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
อภิธานศัพท์ [n.] (aphithānsap) EN: glossary   FR: glossaire [m]
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of   
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamrai-khātthun) EN: profit and loss account   
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บุปผา[n.] (bupphā) EN: flower ; blossom   
ฉงนสนเท่ห์[v. exp.] (cha-ngon sonthē) EN: be at a loss   FR: être perplexe

CMU English Pronouncing Dictionary
LOSS    L AO1 S
LOSSES    L AO1 S AH0 Z
LOSSING    L AO1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loss    (n) (l o1 s)
losses    (n) (l o1 s i z)
Lossiemouth    (n) (l o1 s i m @ th)
loss-leader    (n) - (l o1 s - l ii d @ r)
loss-leaders    (n) - (l o1 s - l ii d @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
geschlossen(adj) ปิดทำการ เช่น ธนาคาร, ร้านค้า, See also: zu <--> geöffnet
Luftschloss(n) |das, pl. Luftschlösser| วิมานในอากาศ, การฝันกลางวัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abheben {n}loss of adhesion [Add to Longdo]
Zeitverlust {m}loss of time [Add to Longdo]
Blutverlust {m}loss of blood [Add to Longdo]
Haarausfall {m}loss of hair [Add to Longdo]
Rechtsverlust {m}loss of a right [Add to Longdo]
erlittener Schadenloss sustained [Add to Longdo]
Prestigeverlust {m}loss of prestige; loss of face [Add to Longdo]
Gewichtsabnahme {f}loss of weight [Add to Longdo]
Verdienstausfall {m}loss of earnings [Add to Longdo]
Transportschaden {m}loss in transit [Add to Longdo]
Abbrand {m} [electr.]loss of contact material [Add to Longdo]
Gedächtnisschwund {m}loss of memory [Add to Longdo]
Produktionsausfall {m}loss of production; production failure [Add to Longdo]
Verlustfaktor {m} | dielektrischer Verlustfaktorloss factor; alleviating factor | dielectric loss factor; dissipation factor [Add to Longdo]
Ausfall {m}; Verlust {m} | Ausfälle {pl}; Verluste {pl}loss | losses [Add to Longdo]
Einbuße {f} | Einbußen {pl} | (schwere) Einbußen erleidenloss | losses | to suffer (heavy) losses [Add to Longdo]
Schadenereignis {n}; Schadensereignis {n} | Schäden aus einem Schadenereignisloss occurrence; loss event | losses arising from one event [Add to Longdo]
Verlust {m} | Verluste {pl} | mit Verlust; in Verlegenheit | Verlust erleiden; einbüßen | Verlust erleiden | Verluste erleiden | mit Verlust verkaufen | mit Verlust arbeitenloss | losses | at a loss | to sustain a loss; to suffer a loss | to experience a loss | to incur losses | to sell at a loss | to run at a loss [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA [Add to Longdo]
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
すか[, suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.) [Add to Longdo]
へなへな[, henahena] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) bending; loss of strength [Add to Longdo]
アダルトグラフィック;アダルト・グラフィック[, adarutogurafikku ; adaruto . gurafikku] (n) glossy sex magazine (wasei [Add to Longdo]
アロワナ[, arowana] (n) arowana (any fish of subfamily Osteoglossinae); bonytongue [Add to Longdo]
カランコエ[, karankoe] (n) kalanchoe (esp. species Kalanchoe blossfeldiana) (lat [Add to Longdo]
キャピタルロス[, kyapitarurosu] (n) capital loss [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丢脸[diū liǎn, ㄉㄧㄡ ㄌㄧㄢˇ, / ] loss of face; humiliation [Add to Longdo]
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, / ] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions [Add to Longdo]
失语[shī yǔ, ㄕ ㄩˇ, / ] loss of speech (e.g. as a result of brain damage); aphasia [Add to Longdo]
折耗[shé hào, ㄕㄜˊ ㄏㄠˋ, ] loss of goods; damage to goods; shrinkage [Add to Longdo]
沦丧[lún sàng, ㄌㄨㄣˊ ㄙㄤˋ, / ] loss (of life) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セルロス[せるろす, serurosu] cell loss [Add to Longdo]
セル損失[セルそんしつ, seru sonshitsu] cell loss [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP) [Add to Longdo]
セル損失比[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] cell loss ratio [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority [Add to Longdo]
セル損失率[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
セル廃棄率[セルはいきりつ, seru haikiritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
データ損失[データそんしつ, de-ta sonshitsu] data loss [Add to Longdo]
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loss \Loss\ (l[o^]s; 115), n. [AS. los loss, losing, fr.
   le['i]san to lose. [root]127. See {Lose}, v. t.]
   1. The act of losing; failure; destruction; privation; as,
    the loss of property; loss of money by gaming; loss of
    health or reputation.
    [1913 Webster]
 
       Assured loss before the match be played. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of losing or having lost; the privation, defect,
    misfortune, harm, etc., which ensues from losing.
    [1913 Webster]
 
       Though thou repent, yet I have still the loss.
                          --Shak
    [1913 Webster]
 
   3. That which is lost or from which one has parted; waste; --
    opposed to {gain} or {increase}; as, the loss of liquor by
    leakage was considerable.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being lost or destroyed; especially, the
    wreck or foundering of a ship or other vessel.
    [1913 Webster]
 
   5. Failure to gain or win; as, loss of a race or battle.
    [1913 Webster]
 
   6. Failure to use advantageously; as, loss of time.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mil.) Killed, wounded, and captured persons, or captured
    property.
    [1913 Webster]
 
   8. (Insurance) Destruction or diminution of value, if brought
    about in a manner provided for in the insurance contract
    (as destruction by fire or wreck, damage by water or
    smoke), or the death or injury of an insured person; also,
    the sum paid or payable therefor; as, the losses of the
    company this year amount to a million of dollars.
    [1913 Webster]
 
   {To bear a loss}, to make a loss good; also, to sustain a
    loss without sinking under it.
 
   {To be at a loss}, to be in a state of uncertainty.
 
   Syn: Privation; detriment; injury; damage.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loss
   n 1: something that is lost; "the car was a total loss"; "loss
      of livestock left the rancher bankrupt"
   2: gradual decline in amount or activity; "weight loss"; "a
     serious loss of business"
   3: the act of losing someone or something; "everyone expected
     him to win so his loss was a shock"
   4: the disadvantage that results from losing something; "his
     loss of credibility led to his resignation"; "losing him is
     no great deprivation" [syn: {loss}, {deprivation}]
   5: the experience of losing a loved one; "he sympathized on the
     loss of their grandfather"
   6: the amount by which the cost of a business exceeds its
     revenue; "the company operated at a loss last year"; "the
     company operated in the red last year" [syn: {loss}, {red
     ink}, {red}] [ant: {gain}]
   7: military personnel lost by death or capture [syn: {personnel
     casualty}, {loss}]
   8: euphemistic expressions for death; "thousands mourned his
     passing" [syn: {passing}, {loss}, {departure}, {exit},
     {expiration}, {going}, {release}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 loss
  n.
 
   Something (not a person) that loses; a situation in which something is
   losing. Emphatic forms include moby loss, and total loss, complete loss.
   Common interjections are ?What a loss!? and ?What a moby loss!? Note that
   moby loss is OK even though **moby loser is not used; applied to an
   abstract noun, moby is simply a magnifier, whereas when applied to a person
   it implies substance and has positive connotations. Compare {lossage}.
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top