ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loss

L AO1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loss-, *loss*, los
หรือคุณหมายถึง loß?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, Syn. financial statement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loss(n) การขาดทุน
loss(n) ความสูญเสีย, See also: การสูญเสีย, การเสีย
loss(n) ความเสียหาย, Syn. disadvantage, detriment, deprivation
loss(n) จำนวนของสิ่งที่เสียหาย
loss leader(n) สิ่งของที่ขายในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loss(ลอส) n. การขาดทุน, การสูญเสีย, การแพ้, การหาย, ความเสียหาย, ความผิดพลาด, การทำลาย, ความหายนะ, การสูญเสียทหาร, จำนวนทหารที่สูญเสียไป, ภาวะที่ไม่แน่นอน, ภาวะที่งงงวย, Syn. deprivation
loss leaderสิ่งของที่ขายในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน
apple blossomดอกต้นแอปเปิล
blossom(บลอส'เซึม) n. ดอกไม้, ภาวะที่ดอกกำลังบาน vt. ทำให้ดอกบาน, ดอกบาน, พัฒนา, เจริญเติบโต, See also: blossomy adj. ดูblossom, Syn. flower, Ant. fade
colossal(คะลอส'เซิล) adj. ใหญ่, มหึมา, มหาศาล
colossusn. สิ่งที่ใหญ่โต มหึมาหรือมีอำนาจมาก
floss(ฟลอส) n. เส้นใยไหม, ขี้ไหม, ไหมจุรี, เส้นชำระร่องฟัน (dental floss), See also: flosser n., Syn. floss silk
flossy(ฟลอส'ซี) adj. เกี่ยวกับเส้นใยไหม, อ่อนนิ่ม, เป็นปุยนิ่ม, เป็นกระเชิง, หรูหรา, ทันสมัย
gloss(กลอส) n. ความแวววาว, ความเป็นเงามัน, ภาพลวงตา vt. เคลือบเงา, ขัดเกลา, See also: glosser n., Syn. sheen, shine
gloss-Pref. ลิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
loss(n) สิ่งที่เสียไป, การแพ้, ความเสียหาย, การขาดทุน, การสูญหาย
blossom(n) ดอกไม้บาน
colossal(adj) ใหญ่, มหึมา, มหาศาล
colosseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง, โรงละครครึ่งวงกลม
colossus(n) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่, สิ่งที่ใหญ่โต
floss(n) เส้นไหม, ผ้าไหม, ขนอ่อน
gloss(n) ความเป็นเงา, ความเป็นมัน, ความแวววาว
gloss(vt) ขัดมัน, เคลือบเงา, ทำให้ขึ้นเงา, ทำให้แวววาว
glossary(n) อภิธานศัพท์
glossy(adj) เป็นมัน, ขึ้นเงา, เป็นเงาวาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loss๑. ความสูญเสีย๒. วินาศภัย๓. ค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ claim ความหมายที่ ๒๔. การสูญหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lossความสูญหาย, ความสูญเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss adjusterผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ claims adjuster [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss adjustmentการจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss coefficientสัมประสิทธิ์การสูญเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
loss developmentการเปลี่ยนแปลงการประมาณค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss eventเหตุการณ์วินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss expectancyการคาดคะเนวินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss lagการเปลี่ยนแปลงการประมาณค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ loss development [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss loadingส่วนบวกเพิ่มค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lossขาดทุน [การบัญชี]
Lossการลด, การสูญเสีย [การแพทย์]
Loss of Conciousnessหมดสติ [การแพทย์]
Loss of Consciousnessหมดสติ [การแพทย์]
Loss of coolant accidentอุบัติเหตุจากการสูญเสียตัวทำให้เย็น, โลคา, อุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูญเสียตัวทำให้เย็น ในอัตราที่เกินกว่าความสามารถของระบบเติมตัวทำให้เย็นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะชดเชยให้ได้ เช่น การแตกในระบบระบายความร้อนในส่วนที่มีความดัน หรือการแตกที่มีขนาดเทียบเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, Example: [นิวเคลียร์]
Loss of Generalizabilityเสียความสามารถในการแปลผลสู่ประชากรเป้าหมาย [การแพทย์]
Loss of Memoryการเสื่อมทางจิตและความจำ [การแพทย์]
Loss of Mineralizationการทำลายกระดูก [การแพทย์]
loss of nationalityการเสียสัญชาติ [การทูต]
Loss of Normal Energyหมดแรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
loss payee(n) ผู้รับผลประโยชน์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย The Old Man and the Sea (1958)
The right arm has been severed above the elbow with massive tissue loss in the upper musculature.เเขนขวาขาดเหนีอศอก เเละเสียเนี่อเยื่อ... ช่วงบนไปมาก Jaws (1975)
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่ Jaws (1975)
"...will be punished by the loss of a limbจะถูกลงโทษ by the ความเสียหายของแขน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Certainly loss of memory.สูญเสียที่สำคัญของ หน่วยความจำอย่างแน่นอน 2010: The Year We Make Contact (1984)
There's a loss of initiative, caution, many of the human cognitive functions.มีการสูญเสียคุณสมบัติพื้นฐาน ของมนุษย์ในหลายด้าน Day of the Dead (1985)
A great loss to the Soviet scientific community.การสูญเสียที่ดีในชุมชนวิทยาศาสตร์ของสหภาพโซเวียต The Russia House (1990)
The three of you might have overpowered me with the loss of but one.สามของคุณอาจจะมีการสู้ฉันกับการสูญเสีย แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
'Cause I get the feeling that Dr. Hesse blames me for the loss of his facility.เพราะฉันรู้สึกว่าด็อกเตอร์เฮซโทษฉันที่ทำให้เขาเสียห้องแล็บ Junior (1994)
On the local scene, police are at a loss to explain... the outbreak of violent crime among the city's clergy.รายงานท้องถิ่นแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดการติดต่อ ระหว่างการรายงานเหตุการณ์จลาจล ของกลุ่มประท้วงที่เกิดกลางเมือง In the Mouth of Madness (1994)
He's got blood loss and shock.เขาเสียเลือดมากจนช็อค Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lossA loss in third-quarter revenues was predicted.
lossAs I was at a loss what to do, I asked my teacher for advice.
lossAsked to marry him, I was at a loss for words.
lossAsked what exactly a right was, I was at a loss to explain it.
lossBeing happy always reminded her of her loss.
lossBen was at a loss what to say next.
lossBiologists assert the losses are severe.
lossBut how that comes about I am at a loss to explain.
lossDon't mourn over the loss of your loved one too long.
lossDue to ill-health of the web-manager, loss of motivation and other circumstances I have decided that it is not possible to continue.
lossFarmers suffered crop losses from poor weather.
lossHe borrowed from his brother to finance the loss he made on the project.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูญหาย(v) loss, See also: disappear, mislay, Syn. หาย, สูญ
ค่าปรับ(n) damages, See also: loss, fee commission, fine, Syn. ค่าเสียหาย, Example: ตำรวจเรียกออกมาจากรถที่ฝ่าไฟแดงเพื่อเสียค่าปรับ, Thai Definition: เงินที่ผู้ถูกปรับถูกลงโทษให้ชดใช้เพราะกระทำความผิดหรือไม่กระทำตามสัญญาที่ตกลงไว้
ค่าเสียหาย(n) damages, See also: loss, fee commission, fine, Syn. ค่าป่วยการ, ค่าปรับ, Example: ในญี่ปุ่นมีโรงงานเคมีใหญ่แห่งหนึ่งถูกศาลตัดสินให้ใช้ค่าเสียหายแก่ประชาชน, Thai Definition: เงินที่ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายเพื่อความเสียหายอันได้ก่อขึ้น, Notes: (กฎหมาย)
ความสูญเสีย(n) waste, See also: loss, Syn. การหมดไป, การสิ้นไป, Example: พื้นที่ป่าลดลงส่งผลให้เกิดความสูญเสียของระบบนิเวศน์
การสูญเปล่า(n) waste, See also: loss
สิ่งเสียหาย(n) loss, See also: losing, Syn. เรื่องเสียหาย
การขาดทุน(n) loss, See also: losing, losing one's capital, losing in business, Ant. การได้กำไร, Example: บริษัทของเราประสบกับภาวะการขาดทุนมาตลอด 3 ไตรมาส
สิ่งเสียหาย(n) loss, See also: losing, Syn. เรื่องเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อำพรางความผิด[amphrāng khwāmphit] (v, exp) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults
อภิธานศัพท์[aphithānsap] (n) EN: glossary  FR: glossaire [ m ]
อับจน[apjon] (v) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up  FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อาวรณ์[āwøn] (v) EN: miss ; bemoan the loss of
บาน[bān] (v) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen  FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
บัญชีกำไรขาดทุน[banchī kamrai-khātthun] (n, exp) EN: profit and loss account
บัง[bang] (v) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บุปผา[bupphā] (n) EN: flower ; blossom
ฉงนสนเท่ห์[cha-ngon sonthē] (v, exp) EN: be at a loss  FR: être perplexe

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOSS L AO1 S
LOSSES L AO1 S AH0 Z
LOSSES L AO1 S IH0 Z
LOSSING L AO1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loss (n) lˈɒs (l o1 s)
losses (n) lˈɒsɪz (l o1 s i z)
Lossiemouth (n) lˈɒsɪməθ (l o1 s i m @ th)
loss-leader (n) lˈɒs-liːdər (l o1 s - l ii d @ r)
loss-leaders (n) lˈɒs-liːdəz (l o1 s - l ii d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丢脸[diū liǎn, ㄉㄧㄡ ㄌㄧㄢˇ, / ] loss of face; humiliation #15,315 [Add to Longdo]
沦丧[lún sàng, ㄌㄨㄣˊ ㄙㄤˋ, / ] loss (of life) #40,712 [Add to Longdo]
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, / ] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions #78,037 [Add to Longdo]
折耗[shé hào, ㄕㄜˊ ㄏㄠˋ, ] loss of goods; damage to goods; shrinkage #240,122 [Add to Longdo]
失语[shī yǔ, ㄕ ㄩˇ, / ] loss of speech (e.g. as a result of brain damage); aphasia [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
geschlossen(adj) ปิดทำการ เช่น ธนาคาร, ร้านค้า, See also: zu <--> geöffnet
Luftschloss(n) |das, pl. Luftschlösser| วิมานในอากาศ, การฝันกลางวัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbrand { m } [ electr. ]loss of contact material [Add to Longdo]
Ausfall { m }; Verlust { m } | Ausfälle { pl }; Verluste { pl }loss | losses [Add to Longdo]
Blutverlust { m }loss of blood [Add to Longdo]
Einbuße { f } | Einbußen { pl } | (schwere) Einbußen erleidenloss | losses | to suffer (heavy) losses [Add to Longdo]
Gedächtnisschwund { m }loss of memory [Add to Longdo]
Gewichtsabnahme { f }loss of weight [Add to Longdo]
Haarausfall { m }loss of hair [Add to Longdo]
Prestigeverlust { m }loss of prestige; loss of face [Add to Longdo]
Produktionsausfall { m }loss of production; production failure [Add to Longdo]
Rechtsverlust { m }loss of a right [Add to Longdo]
erlittener Schadenloss sustained [Add to Longdo]
Schadenereignis { n }; Schadensereignis { n } | Schäden aus einem Schadenereignisloss occurrence; loss event | losses arising from one event [Add to Longdo]
Transportschaden { m }loss in transit [Add to Longdo]
Verdienstausfall { m }loss of earnings [Add to Longdo]
Verlust { m } | Verluste { pl } | mit Verlust; in Verlegenheit | Verlust erleiden; einbüßen | Verlust erleiden | Verluste erleiden | mit Verlust verkaufen | mit Verlust arbeitenloss | losses | at a loss | to sustain a loss; to suffer a loss | to experience a loss | to incur losses | to sell at a loss | to run at a loss [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) #680 [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (1) loss; defeat; (suf, ctr) (2) (ant #1,349 [Add to Longdo]
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) #1,488 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) #2,252 [Add to Longdo]
立て[だて, date] (pref) (1) central; main; head; chief; (suf) (2) (uk) just (done); freshly (baked); indicates activity only just occurred; (ctr) (3) counter for consecutive losses #2,980 [Add to Longdo]
負け[まけ, make] (n) defeat; loss; losing (a game); (P) #3,182 [Add to Longdo]
落選[らくせん, rakusen] (n, vs) election loss; rejection; (P) #3,294 [Add to Longdo]
ロス[rosu] (n, vs) (1) loss; (n) (2) (abbr) (See ロサンゼルス) Los Angeles; (P) #3,962 [Add to Longdo]
損害[そんがい, songai] (n, vs) damage; injury; loss; (P) #4,790 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セルロス[せるろす, serurosu] cell loss [Add to Longdo]
セル損失[セルそんしつ, seru sonshitsu] cell loss [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP) [Add to Longdo]
セル損失比[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] cell loss ratio [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority [Add to Longdo]
セル損失率[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
セル廃棄率[セルはいきりつ, seru haikiritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
データ損失[データそんしつ, de-ta sonshitsu] data loss [Add to Longdo]
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loss \Loss\ (l[o^]s; 115), n. [AS. los loss, losing, fr.
   le['i]san to lose. [root]127. See {Lose}, v. t.]
   1. The act of losing; failure; destruction; privation; as,
    the loss of property; loss of money by gaming; loss of
    health or reputation.
    [1913 Webster]
 
       Assured loss before the match be played. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of losing or having lost; the privation, defect,
    misfortune, harm, etc., which ensues from losing.
    [1913 Webster]
 
       Though thou repent, yet I have still the loss.
                          --Shak
    [1913 Webster]
 
   3. That which is lost or from which one has parted; waste; --
    opposed to {gain} or {increase}; as, the loss of liquor by
    leakage was considerable.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being lost or destroyed; especially, the
    wreck or foundering of a ship or other vessel.
    [1913 Webster]
 
   5. Failure to gain or win; as, loss of a race or battle.
    [1913 Webster]
 
   6. Failure to use advantageously; as, loss of time.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mil.) Killed, wounded, and captured persons, or captured
    property.
    [1913 Webster]
 
   8. (Insurance) Destruction or diminution of value, if brought
    about in a manner provided for in the insurance contract
    (as destruction by fire or wreck, damage by water or
    smoke), or the death or injury of an insured person; also,
    the sum paid or payable therefor; as, the losses of the
    company this year amount to a million of dollars.
    [1913 Webster]
 
   {To bear a loss}, to make a loss good; also, to sustain a
    loss without sinking under it.
 
   {To be at a loss}, to be in a state of uncertainty.
 
   Syn: Privation; detriment; injury; damage.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loss
   n 1: something that is lost; "the car was a total loss"; "loss
      of livestock left the rancher bankrupt"
   2: gradual decline in amount or activity; "weight loss"; "a
     serious loss of business"
   3: the act of losing someone or something; "everyone expected
     him to win so his loss was a shock"
   4: the disadvantage that results from losing something; "his
     loss of credibility led to his resignation"; "losing him is
     no great deprivation" [syn: {loss}, {deprivation}]
   5: the experience of losing a loved one; "he sympathized on the
     loss of their grandfather"
   6: the amount by which the cost of a business exceeds its
     revenue; "the company operated at a loss last year"; "the
     company operated in the red last year" [syn: {loss}, {red
     ink}, {red}] [ant: {gain}]
   7: military personnel lost by death or capture [syn: {personnel
     casualty}, {loss}]
   8: euphemistic expressions for death; "thousands mourned his
     passing" [syn: {passing}, {loss}, {departure}, {exit},
     {expiration}, {going}, {release}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 loss
  n.
 
   Something (not a person) that loses; a situation in which something is
   losing. Emphatic forms include moby loss, and total loss, complete loss.
   Common interjections are ?What a loss!? and ?What a moby loss!? Note that
   moby loss is OK even though **moby loser is not used; applied to an
   abstract noun, moby is simply a magnifier, whereas when applied to a person
   it implies substance and has positive connotations. Compare {lossage}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top